اندرزسعدی دردو نکته مهم:

             مقامات مردی به مردی شنو             نه ازسعدی ازسهروردی شنو

 مراشیخ دانای مرشدشهاب              دواندرزدادبرروی آب                          

 یکی اینکه درنفس خودبین مباش      دگرآنکه درخلق بدبین مباش      

سعدی ازطرف شهاب الدین سهروردی فیلسوف بزرگ مکتب اشراق وهم بنیان گذارآن برای خود

وبرای دیگران دواندرزداردکه دردونکته بیان می کند:

 الف)درنفس خودبین مباش. هنگامیکه بخودنگاه میکنی باخودخواهی نگاه مکن وباواقعبینی بنگر.

        . ب)درخلق بدبین مباش.هنگامیکه به بندگان خدامی نگری،آنهارانه بابدبینی که باواقعبینی بنگر

حرفهایی مانندروزگارنامناسب مردم ناسازگار!ناشی ازخود خواهی وفرافکنی است وشخص راازشناخت واقعیت 

شخصیت خودونیزشناخت دیگران دورمی کند.اینهمه فرافکنی برای سلامت روانی وواقعبینی خود

گوینده نیززیانبخش است.چنانکه درراه سازگاری اوبادیگران مانع ایجادمی کندوازاین راه مانع پیشرفت

اوهم می شود.همانطورکه ممکن است دردیگران ایرادی باشد،این امکان  هست که درماهم باشد.

ازآن گذشته معمولارفتاردیگران باماواکنش رفتارخودمان باآنان است

      : محتوای این شعرسعدی هم قابل توجه است

  همه ازدست غیرمی نالند

  سعدی ازدست خویشتن فریاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *