بیرون آمدن دم خروس اززیرلباس طالبان

خلیج فارس

باآنهمه تهدیدکشورهای همسایه افغانستان مبنی بربرسمیت نشناختن طالبان ،این گروه بدجنس داردجامی افتد.چندین قوم افغانی هم دارندجابجامی شوندوزادگاه خویش راازدست میدهند.بدرفتاریهابامردم افغانستان نیزادامه دارد.ومردمی که درحکومت طالبان نمی تواننددرکشورخودبمانندوزندگی کنند،سرگردان شده اند.میزان پشتیبانی کشورهای دیگرازمنافع مردم بستگی به منافع ملی خودآنان داردطالبان تاکنون گفته اندماباگذشته فرق کرده ایم .این هادم خروسی است که اززیرپیراهنشان بیرون آمده است.با وجودیکه ادعا می کنندنسبت به گذشته تغییرکرده اند امامشاهدات ومخابره خبرهانشان می دهد که اینان تغییرنکرده اندبلکه بزحمت جلوی خودشان رامی گیرندتامانندنسل گذشته دیده نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *