تاریخ دانشگاه درایران

Image result for ‫دکتر مقصود فراستخواه‬‎        

            دکتر مقصود فراستخواه

           ناشر :پزوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

           چاپ نخست : ۱۳۹۷       ارزش   ۲۲۰۰۰تومان

              پژوهشکده ازگام نخست انتشاراعلام کرده است کلیه آثاراین مجموعه درجهت افزودن فضای آزادعلمی  ونظرشخصی نویسندگان است وصرفاموردتاییدپژوهشکده نیست.

           کتاب حاضرکوتاه شده کتاب سرگذشت وسوانح دانشگاه درایران می باشدکه بوسیله همین مولف نوشته شده است.بررسی تاریخی آموزش عالی ودگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی موثربرآن:

           فصل اول:نگاهی کوتاه به دگرگونیهای تاریخی نهاددانش

           فصل دوم:دوره معاصر ایرانی وتکاپوهای علم آموزی

           فصل سوم :تشکیل اداری دانشگاه تحت فشارجنبش نوسازی

           فصل چهارم :دانشگاه ومدرنیزاسیون دولتی

           فصل پنجم:دانشگاه دردوره انقلاب

           دکتر مقصودفراستخواه ازچهره های دانشی ودانشگاهی ایران است وازفعالان انتشاردانش ونظریات جامعه شناسی درکشورمامی باشد.

          این کتاب ازپیش بصورت دفتری پرحجم چاپ وبعلت همان حجم زیادبوسیله خانم نسرین اصغرزاده کوتاهترشده است.وبدین ترتیب امکان استفاده ازآن بیش ترمی باشد.بویژه برای کسانی که فرصت کمتری برای خواندن دارند،سودمند میباشد.این بررسی نیزانجام شده که آموزش عالی کنونی ایران تاچه اندازه بانیازهای کشورماهماهنگی داردوچگونه راه خودرا ازدوره سومریان تابه امروزپیموده است. 

          خواندن این کتاب برای گروهی است که مشغول دانش اندوزی هستندواستادان دانشگاه ونیزبرای پدرومادرانی که فرزندان آنهاقصددارنددرآینده درکنکورشرکت کنندودرصورت موفق شدن به تحصیلات عالی بپردازند.امابرای آشنایی تمام مردم ماباآموزش عالی سودمند است.خواندن آن افتخارآمیزنیزمی باشدبرای اینکه مردم مابایدازپیشینه فرهنگی درازمدت خویش آگاهی پیداکرده وبه آن افتخارنمایند.            

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *