تبدیل پایگاه به تارنماوموانع ومشکلات ناشی ازآن

             تارنمای وارش که درگذشته بصورت پایگاه(weblog) دردرون تارنمای معروف بلاگفافعالیت می کرد،اکنون بصورت یک تارنما(site)ومستقل درآمده است.باهمان نام پیشین وبرای آسانی کارازپانل بلاگفااستفاده کرده ایم وبانشانی تازه.              تارنمای وارش نخستین تارنمابانام فعلی درسطح کشوراست واگرگاه وبیگاه ازاین نام درجایی استفاده می شودشروع به کارآن پس ازآغازبکاراین تارنمابوده است.حتی پس ازاعلام موجودیت تارنمای وارش بکاربردن واژه “تارنما”بمعنی سایت نسبت به گذشته کاربردبیشتری یافته است وتعدادزیادی بکاربردن این واژه رابربرابربیگانه آن (site)برتری داده اند.زیرا بمحض بکاررفتن این واژه شبکه ای ازتارهادرذهن تصورمی شودکه باهم وابستگی وارتباط دارندواین،مفهوم ومعنی کامل اینترنت راهم می توانددربرداشته باشدوبجای آن واژه نامفهوم هم بکاررود.ولی سایت برای مانامفهوم است وبیشترآن رابا وبلاک اشتباه می کنند.

  اگرکارانتقال طولانی شده بعلت وجود موانع ومشکلاتی بوده است که لازم بودبرای رسیدن به هدف بابردباری وتحمل با مساله انتقال برخوردکردویابه وضع نخستین برگشت.ولی این دومی رانمی خواستیم.

درمدت شش ماه که ازخریدفضای آزادگذشته است به چندنفربرای انجام تبدیل پایگاه به تارنمامراجعه کردیم ولی بعلت بد قولی آنهانتیجه نگرفتیم وحتایکباربیشترعکس هاواسنادناپدیدشدوکارراباایرادهای فراوان پس گرفتیم.

           کوشش کردیم درنوشتن مطالب ووقایع،واقع بین ومنصف باشیم وبه کسی هم اهانت نشود،نه ازطرف ماونه ازطرف دیگران. اگرنظرات فرستاده شده منصفانه ودرچارچوب هدفهای تارنمابوده است آن رادرجلوی دیدخوانندگان قراردادیم.به جزدریک موردکه نظری در موردتاریخچه بوده است واشتباهاباکلیک عدم تاییدخوردکه متاسف هم شدیم.

       همواره کوشیده ایم درصورتی که برای واژه های بیگانه برابرهای فارسی باشدآن رابرتری دهیم.حتادرموردواژه های اینترنتی،وتابه پاسداری اززبان پارسی کمک نماییم واین نه ازروی تعصب بلکه ناشی ازواقعبینی ودلسوزی می باشد.ببینیدچگونه دشمنان ملت ایران تلاش می کنندیک واژه ایرانی وپارسی راازروی دریای جنوب ایران که درطول تاریخ یک دریاچه داخلی بوده است بردارندویک واژه عربی رابجای آن بگذارند.ملت ایران درطول ۱۴۰۰ سال گذشته همواره دربرابرعربی کردن خودکه سیاست بنی امیه وبنی عباس وبطورکلی عربهاودرقرنهای اخیرانگلیسیهابوده پایداری کرده وبه آن تن درنداده که پرچمدارآن فردوسی توسی بوده است.اگردرتارنماواژه های بیگانه ای وجودداردکه برابرفارسی دارندولی بکارنبرده ایم،قابل تغییرنبوده ویااطلاعات مااززبان فارسی بسنده نبوده است ومتاسفانه بنیادهای اینترنیتی وتارنماهای بزرگ کشورماهم دست ودلبازی زیادی دربکاربردن این واژه هادارند.ازحمله عربهاببعدزبان شیرین وشیوای پارسی برای کشیدن بارعلمی موردبی مهری بلکه بی توجهی قرارگرفته درحالیکه درزمان ماتوانسته است استعدادوتوانایی خودرادرجواب دادن به نیازهای علمی ملت ایران بخوبی نشان دهد.*

         انتظارداریم بافرستادن مطالب سودمندوپیشنهادات ونظرات ونشان دادن ضعفهایمان مارایاری نمایید.

* دکترمحمودحسابی فیزیکدان برجسته ایرانی که پژوهشهای زیادی درباره زبان های هندواروپایی وسامی هم کرده است درکتاب فرهنگ انگلیسی بفارسی خودمی گو ید:درزبان عربی ۲۵۰۰۰ ریشه وجودداردکه بوسیله آنهامی توان حداکثردومیلیون واژه ساخت و این زبان بعلت نداشتن استعدادکافی درواژه سازی بسیاری ازواژه های اروپایی رادریک جمله ترجمه می کند.ولی درزبان فارسی از ۱۵۰۰ریشه و۸۵۰ پیشوندوپسوندمیتوان بیش از ۲۲۶۰۰۰۰۰۰(میلیون)واژه ساخت.این گفته استاداستعدادشگرف زبان فارسی رادروا ژه سازی وگسترش این زبان نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *