خرج کردن خودسرانه کسرشده های حقوق بازنشستگان وآثارزیان باراین کارهنگام پرداخت حقوق بازنشستگی

ذخیره کردن کسری های حقوق ماهانه بازنشستگان توسط دولت به هنگام شاغل بودن کارمندونگهداری آن وسرمایه گذاری کسرشده هایک امرضروری وبدیهی است که بایدموردتوجه جدی مسئولین کشورباشد.ولی درعمل اینطورنیست .زیرا،نه احساس دلسوزی هست ونه انجام وظیفه .دولتهابایدمبالغ کسرشده ازحقوق شاغلین رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست که افزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهدداشت.والبته بانبودن احساس مسئولیت و دلسوزی توسط دولت هاواداره هایی که شاغل درآنهاکارمیکرده است،سبب می شودبازنشسته ازاین حق برخوردارنشودودردوره بازنشستگی نیزهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهد.دولت پول ذخیره شده بازنشتگان رابجای سرمایه گذاری بمنظورافزایش آن،خرج می کندوسپس کشورراتحویل دولت بعدی می دهدومیرود.ذخیره کردن حق بازنشتگی  پرداخت شده توسط کارکنان دولت،به هنگام شاغل بودن ،یک امرضروری وبدیهی است که باید موردتوجه جدی مسئولین کشورباشدولی نیست .زیرانه احساس مسئولیت وامانت داری هست ونه انجام وظیفه دولت هاونه مجازاتی قانونی در پی دارد.بایددولت هابودجه کسر شده بعنوان حق بازنشستگی رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست.واین کارافزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهد داشت که البته بابکاربردن حقوق های کسرشده برای رفع نیازهای دیگرتوسط دولت ومسئولین اداره های مربوطه سبب شده ست تابازنشستگان ازاین شانس برخوردارنشوندوهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهند.دولت پول ذخیره شده بازنشستگان رابجای سرمایه گذاری خرج می کندوهنگام درخواست بازنشسته برای افزایش حقوق که یک درخواست مشروع است ،باقیافه حق به جانب می گویدپولش رانداریم!حاج آقااگرپولی نمانده است چراکاندیدشدید.بایدیک ضمانت اجرایی برای نگهداری حق بازنشستگی های ذخیره شده شاغلین باشدتادردولت هایی که آمده ورفته انددرصورت خرج کردن ذخیره  بازنشستگان وانجام ندادن سرمایه گذاری ونگهداری نکردن حق بازنشستگی دولت ها،جوابگوی مردم ومجریان قوانین کشورباشندواگرنتوانستندجواب دهندمجازات داشته باشد.وماننداکنون نباشدکه به بازنشستگان بگویندپول های کم شده ازحقوق شماخرج شده است وپول نداریم.و این جواب جوابی است که سالهااست ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *