نشانه گویا

                   «مگرکسانیکه کافرندندانندکه آسمانهاوزمین پیوسته بودوازهم بازشان کردیم وهرچیززنده ای راازآب آفریدیم،پس چراایمان نیاورند»*

              خدابااین آیه درقرآن خودرااینگونه معرفی می کند:

۱-  پیش ازاینکه تاریکی چیره شده برهستی،جای خودرابه روشنائی دهد،من بوده ام.

۲- جداکردن آسمانهاوزمین ازمن بود.

۳-هرموجودی راکه زنده باشد،ازآب آفریده ام.

           این آیه یکی ازبهترین آیه های علمی قرآن است که دربردارنده یک واقعیت بسیارمهم می باشد.خداوندآفریننده هستی بروشنی می گوید،من خدای شماهستم،پیش ازاینکه آسمانهاوزمین ازهم سواشوندودرحالیکه هنوزهمه آنهادریگ جرم نخستین جمع بودند،من بوده ام وهرموجودزنده ای راکه درهستی وجودداردازآب آآفریده ام.پس مدام به آفریننده بودن خودووجودداشتن ابدی تاکیددارد.

            من آسمانهاوزمین راازهم جداکردم،من پیش ازبوجود آمدن همه موجودات اینکارراکردم،پیش ازمن موجودی نبوده است ،مگرکافران نمی دانند*.

*-قرآن،سوره انبیاء،برگردان ابوالقاسم پاینده

*گویااین نکته هاراهم اکنون ودرجواب کسانی گفته اندکه به تقلیدازنظریات اریش فون دنیکن پژوهشگرسوئیسی درابتدای کارخود،فضانوردان رابجای خداگرفته اند.وحال آنکه دنیکن پس ازپابه سن گذاشتن وتحقیقات بسیاردرنظریات خویش تغییرات زیادی داده واکنون نظروی درموردخداوجهان دیگرومرگ بکلی عوض شده است. اریش فون دنیکن معتقدبه سفرفضانوردان کرات دیگربه زمین درگذشته های دوربوده وآثارزیادی دراین موردارائه کرده است که آدمهای فهیم ومنصف نمی توانندپس ازدیدن تصویرهاویاخواندن متن آنهاراانکارکنند.ولی اکنون دیگردنیکن معتقد نست موجودی که ماخدامی نامیم واورابوجودآورنده هستی می دانیم نیزازکرات دیگر آمده وفضا نوردبوده است. خوب است نظراین پژوهشگروشخصیت علمی خودساخته رادرموردخداوجهان دیگروآفرینش ازکتاب «درجستجوی خدایان باستان» با ترجمه مهردادشاهین بخوانیم:

پرسش ازخبرنگارهفته نامه نگاه یکشنبه:جایگاه خداوند درفرضیه خدایان شماکجااست؟

دنیکن:شمااکنون ازخدایان یافضانوردانی گفتگو می کنیدکه خودآفریده ومخلوق وجودقدرتمندیهستندکه نه تنهامنظومه خورشیدی وکهکشان راه شیری بلکه همه منظومه هاوکهکشان هاوجهان راآفریده است.خداوندمفهوم اصیل وجاودانه است وهمیشه علت العلل همه معلول هااست.بنابراین مقایسه بین خداوندبافضانوردانی که انسان های کج اندیش آنان راخدایان فرض کرده اند،اشتباهی فاحش است.

خبرنگار:آیاشماازمرگ می ترسید؟

– گاهی اوقات بله.اماوقتی فکر می کنم که مرگ دروازه ای است به سوی زندگی برترودرواقع یک نوع رهایی است،دیگر نمی ترسم.من معتقدم پس ازمرگ مازندگی جدیدی راآغازمی کنیم.

خبرنگارنشریه داخائو:باتوجه به اینکه شمامی گوییدبه خداوندایمان قلبی داریدواورا می پرستیدوهرروزبااونیایش می کنید،اماآموزه های مسیحیت راقبول ندارید.آیابه فرقه خاصی تعلق دارید؟

دنیکن:به هیچ وجه اینطور نیست.منعمیقاخداوندرامی پرستم.امانمی توانم بپذیرم برطبق گفته های کتاب مقدس،خداوندی که وجودش ورای درک ماانسانهااست به زمین آمده وبا«یعقوب»کشتی گرفته وبه اوباخته،یاهرگزنمی پذیرم اوفرزندی داشته وبرای بخشش ورستگاری دیگرانسانها،وی رابرصلیب سپرده است.خبرنگار:وجودخداوندراچگونه توجیه می کنید؟

دنیکن:ببینیدخدایان موجوداتی فرازمینی بودندکه روزگاری درشرایطی آب وهوایی شبیه زمین بوجود آمدندورشدکردند.این موضوع باموضوع آفرینش که همه روزدراین جهان بی انتهاتکرارمی شود،هیچگونه منافاتی ندارد.آنهانیزمانندماآفریدگان خداوند یکتا هستند.بایدبپذیریم خداوندنه جسمیت داردنه آن انگاره ای است که ماازاودرذهنمان ساخته ایم.خداوندمفهومی است که به خالق وآفریدگارجهان گفته می شود.

 

     

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *