نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                 قزاق  سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم:        رضاخان درآستانه رسیدن به پادشاهی مردی به نام محمودپهلوی راوادارکردتاواژه پهلوی رازروی نام خویش برداردوآن رابه خوداختصاص داد.بدین ترتیب تمام کارهای وی مانند برداشتن حجاب واصلاحاتش بسان نام خانوادگی تازه اوزورکی بود.محمودپهلوی یکی ازبهترین پژوهشگران سیاسی ایران دراواخردوره قاجاروابتدای دوره پهلوی است .وی دارای یک دوره تالیف هشت جلدی به نام «تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن نوزدهم» بودولی مجبورشدبادیدن یک گرگ تازه ازراه رسیده به غصب نام خانوادگی خویش تن دردهد.نام اوتغییریافت وشدمحمودمحمود.ورضاپالانی آزمندوپرطمع نیزشدرضاپهلوی.بااین روش باغصب یک نام تاریخی که درآن بارفرهنگی وملی باارزش وژرفی نهفته بودنام خانوادگی صاحب اصلی نام شدمحمودوغاصب هم شدپهلوی.وباایجادترس ووحشت درمردم ایران ،مردمی که به اوامیدبسته بودند،تمام قوانین کشورراوابسته به منافع خویش کردوبه حکومت خودادامه داد.آن گروه ازنخبگان کشورایران راکه ازطرف آنهااحساس خطرمی کردمی کشت تابراحتی وبدون مزاحم حکومت کند.بااین ترتیب تاشهریورماه۱۳۲۰ به جنایتهای هولناک خودادامه داد.حکومت بادیکتاتوری که حکومت نمی شودوبایدیک رهبری منطقی وعادلانه وجودداشته باشدکه مردم هم بپذیرندوازآن راه خودراپرورش دهندوباحکومتگران نیزهمکاری نمایند.اداره یک کشوربادیکتاتوری یک رهبری نادرست وبیمارگونه است.درنوک کشوریک فردبیمارروانی وترسناک قراردارد.رضاشاه که مردی بی سوادبودباازمیان برداشتن هرکس که ازاوترس داشت،وباازجلوبرداشتن مخالفین وکشتن آنان مانندسرداراسعدومدرس وعشقی ،راه خودراهموارترمی کرد.

             رضاشاه یک رشته ازویژگیهای اخلاقی داشت که کسانی که آنهاراندیده می گیرنددرواقع برای تجربیات یک ملت اهمیت قایل نیستند.یکی ازآن ویژگیهااینست هرچه راکه میل به داشتن ومالکیت به اوالقاءمی کردبرای بدست آوردنش اقدام می نمود.هرچندبزوروبادستبردزدن وازراه ستمگری باشد.وازاین راه زمین هاواموال وآثارهنری زیادی راتصاحب کرد.انجام دادن خواسته های وی اجباری بود.پس ازوی پسرش محمدرضانیزبابوجودآوردن استبدادهمان راه رارفت.

         رضا شاه هرکه رابرای آینده خودخطرناک می دانست ولوانسانی بی گناه ویاازنخبگان جامعه باشد،می کشت تااحتمالادرآینده مزاحم وی نشود.زندانبانهای اودراین کارهافرمانبران خوبی بودندوفرمان های اوراانجام می دادند.

         رضادرواقع یک جانی بی رحم بودکه دریک وضعیت اضطراری کشورمان درراس این کشورقرارگرفت وتاتوانست کشت ودارایی وزمین جمع کرد.به نظربعضی ازهم میهنان مااگرباآن رفتارکسی بتواندرهبرمردم ایران شودوکشورماراازوضع فعلی برهانداشکالی ندارد.

         اکنون فرح دیباعروس رضاپهلوی ودرواقع پالانی که ازبکاربردن نام خانواده خویش خودداری می کندونام یک گرگ درنده  راترجیح می دهد،نام خانوادگی خویش رابرای خودکوچک می داند.اوواطرافیانش ازنام غصبی پهلوی استفاده وفخرفروشی می کنند.ومردم ایران نیزنمی دانندکه چنین نامی رااین خانواده آبرومندازکجاآورده اند.این خانم که درسال ۵۷ مردم ایران وی وخانواده اش راازکشورشان بیرون کردند،حالاازوضع کنونی کشورمااستفاده کرده وبرای مردم ایران پیام می فرستد.انگارهمین فرح نبوده است که درجشن هنرشیرازوسایل اشاعه فسادوتبدیل آن جشن رابه یک جشن روسپیگری فراهم کرده بودوگمان داردمردم ایران فراموش کرده اندوگذشت چهل سال همه خاطرات گذشته راازیادبرده است.لابددست دادن بامردان هنرمندورقاص فرانسوی که تنهایک شلوارک برتن داشتندبرای وی هنوزاهمیتی ندارد.

        خانواده پالانی وقتی دیدندمخالفت مردم زیاداست به خارج ازکشورگریختند.

         ازبزرگان آن خانواده ،یکی هم اشرف پالانی است که تغییرنام خانواده خودرابیادداشته ودرفسادشهره بوده وهم اوبودکه برای نخسین باردرنشریه سالیانه سالنامه جاویددرسالهای پس ازجنگ جهانی دوم وبادقت زیادی که داشت تشخیص دادکه پدروی ازپادشاهان بزرگ ایران بوده واوراکبیرنامید.وازآن پس دیگران نیزگاهی این واژه رابرای رضاشاه بکارمی بردند.اشرف برای نخستین باروپس ازسالهای ۱۳۲۰ازسفربه جزیره موریس برگشت ونوشت به نظر من رضاشاه ازشاهان بزرگ ایران بوده است.بنابراین وی راکبیرنامید.درآن هنگام چه کسی جرئت داشت که نظراوراردکند.آنهم بصورت کتبی.پس سرچشمه این کنیه که به اودادند،فرزنددختروی اشرف است.که رضاشاه ازسرسفره عقداورابلندکرده وخواهرش شمس رابجای وی نشاندتاهمخوابه فریدون جم باشد..واین کاردرتغییراخلاق وروحیه اشرف اثرزیادی داشت.واورابسوی انحرافات بزرگ آینده پس ازمرگ رضاشاه راهنمایی کردودرواقع کشاند.تاآن زمان وی چنین اخلاقی نداشت.

        فرح اکنون باچهره ای که بی شباهت به چهره  مشت زنان نیست وگاهی بارفتاروحالت های یک پیرزن فرتوت درجلوی دوربین مجامع ظاهرمی شود.وکسانی نیزکه وی رابرای آینده خویش سودمندمی دانندتلاش دارند ازاویک قدیس بسازند.ازجمله یک  مورخ السلطنه که ادامه زندگی خویش راازبخشش محمدرضادارد.وگرنه اکنون تنهااستخوانهایی ازوی مانده بود.چراهنگامی که فرح درایران بودوبرادرشوهرمعتادوفاسق وزن کش وی وخواهرشوهرهایی چون اشرف پالانی درکشورماتاخت وتازمیکردندومردم نیزجرئت انتقادنداشتنداین حرف هارانزد.آیادرآن هنگام صدای جیغ ناگهانی دختران جوانی راکه دراستخرخانه شاه   بااوشنامی کردندنمی شنید.

        فرح درگیرودارانقلاب وظهورجیمی کارتررئیس جمهورتازه کارآمریکاباشعارهای تازه،به کاخ سفیدرفت تارابطه شاه شاهان رابارئیس جمهورتازه وارداصلاح کندوآنهمه شایعات رابوجودآورد.تاآن زمان یک زن ایرانی ومسلمان تنهابرای سفارت به نزدمقامهای کاخ سفیدآمریکا نرفته بود.عکسهای کناردریای وی پس ازفرارشوهرش جای خوددارد.

           درمطبوعاتی که گرایش به سلطنت وپادشاهی دارند،عکس های شاهزادگان واقوام خاندان پهلوی یاهمان پالانی راچاپ کرده وایجادخاطره می کنند.چرابایادآوری توحش وزن کشی های آنان خاطره آنهارازنده نمی کنندو به یادخواننده نمی آورند. حمیدرضا پالانی  زنی بنام فلورمیرزاآقاسی راآبستن کردوچون خاندان بزر گ پهلوی حاضر نشدند آت زن زیبارا برای عضویت خانواده خود بپذیرند با تحریک سعداله خدمتگذارخانه فلوراوراکشتند.سعداله آن اندازه باقندشکن به سرآن زن زیبازد که جان داد.ولی قاتل مفت خورمفتخورزنده ماندتازندگی کند. این خانواده اگرخاطره ای ازخود به جاگذاشته باشندخاطره هایی تلخ است.بزورمی خواهندیک خانواده بدنام خودی رابر گردانندولوبه یک ملت بزرگ ستمدیده تحمیل شود.درکارافرادخانواده پهلوی که ابتدانام آنان پالانی بودودرهنگامه تغییر سلطنت ،پهلوی شدمهرورزی وانصاف وبزرگواری نیست.مگراینکه تعدادی جوان عفو شده پس ازمحکوم شدن به اعدام ،اعدام خود راکه احساس می کنندوبخشوده میشوند،زنده بودنشان رامدیون یک شاه باگذشت بدانندوزیرتاثیرقراردهندوباین ترتیب درعمل وظیفه یک مورخ السلطنه رابعهده بگیرند.درپیشینه خاندان جلیل پهلوی یاپالانی دروغ ونیرنگ وتجاوزوخودخواهی نمایان است.ازجمله این ویژگیها:

۱-کشتارهای مخالفان وآدمهای کله داروبرجسته جامعه .

۲-دزدیهای زیادوپرحجم وچپاول اقتصادکشورومردم ایران حتابه گفته تیمسار فداکاری چون حسین فردوست. دوران ابتدایی تا ماههای پایان زندگی شاه که نوشت محمدرضاایران رابه بادغارت داد.

ویژگیهای بالابه ترتیب دراین افرادازخاندان پهلوی بیش ازدیگران دیده شده است:

۱-رضاشاه پهلوی ودراصل پالانی

۲-محمدرضاشاه پالانی

۳-اشرف پالانی

۴غلامرضا پالانی

۵-علی رضاپالانی. ازگفته های دکترمنوچهراقبال ازشخصیتهای سیاسی دوران محمدرضاشاه ورییس هیئت مدیره شرکت نفت آورده اندکه شاه به اودستوردادتایک میلیاردتومان (باقدرت خریدآن موقع پول ایران پول فروش نفت رادرحساب شخصی وی (محمدرضا)،بریزدواقبال ازاین جهت ناراحت بودومی گفت یک میلیاردتومان پول مردم ایران رابه چه جهت توی حساب شاه بریزم؟ ودرهمان ماهها نیزسکته کردوجان داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *