نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                  قزاق سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم:        رضاخان درآستانه رسیدن به پادشاهی مردی به نام محمودپهلوی راوادارکردتاواژه پهلوی رازروی نام خویش برداردوآن رابه خوداختصاص داد.بدین ترتیب تمام کارهای وی مانندرفع حجاب واصلاحاتش زورکی بودمحمودپهلوی یکی ازبهترین پژوهشگران سیاسی ایران دراواخردوره قاجاروابتدای دوره پهلوی است .وی دارای یک دوره تالیف هشت جلدی به نام «تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن نوزدهم» بودولی مجبورشدبادیدن یک گرگ تازه ازراه رسیده به غصب نام خانوادگی خویش تن دردهد.نام اوتغییریافت وشدمحمودمحمود.ورضاپالانی آزمندوپرطمع نیزشدرضاپهلوی.بااین روش باغصب یک نام تاریخی که درآن بارفرهنگی وملی ژرفی نهفته بودصاحب اصلی نام شدمحمودوغاصب هم شدپهلوی.وباایجادترس ووحشت درمردم ایران ،مردمی که به اوامیدبسته بودند،تمام قوانین کشورراوابسته به خودکردوبه حکومت خودادامه داد.آن گروه ازنخبگان کشورایران راکه ازطرف آنهااحساس خطرمی کردمی کشت تابراحتی وبدون مزاحم حکومت کند.بااین ترتیب تاشهریورماه۱۳۲۰ به جنایتهای هولناک خودادامه داد.حکومت بادیکتاتوری که حکومت نمی شودوبایدیک رهبری منطقی وعادلانه وجودداشته باشدکه مردم هم بپذیرندوازآن راه خودراپرورش دهندوباحکومتگران نیزهمکاری نمایند.اداره یک کشوربادیکتاتوری یک رهبری نادرست وبیمارگونه است.درنوک کشوریک فردبیمارروانی وترسناک قراردارد.رضا شاه که مردی بی سوادبودباازمیان برداشتن هرکس که ازاوترس داشت،وباازجلوبرداشتن مخالفین وکشتن آنان مانندسرداراسعدومدرس وعشقی ،راه خودراهموارترمی کرد.

             رضاشاه یک رشته ازویژگیهای اخلاقی داشت که کسانی که آنهاراندیده می گیرنددرواقع برای تجربیات یک ملت اهمیت قایل نیستند.یکی ازآن ویژگیها اینست هرچه راکه میل به داشتن ومالکیت به اوالقاءمی کردبرای بدست آوردنش اقدام می نمودهرچندبزوروبادستبردزدن وازراه ستمگری باشد.وازاین راه زمین هاواموال وآثارهنری زیادی راتصاحب کرد.انجام دادن خواسته های وی اجباری بود.پس ازوی پسرش محمدرضانیزبابوجودآوردن استبدادهمان راه رارفت

          هرکه رابرای آینده خودخطرناک می دانست ولوانسانی بی گناه ویاازنخبگان جامعه باشد،می کشت تااحتمالادرآینده مزاحم وی نشود.زندانبانهای اودراین کارهافرمانبران خوبی بودندوفرمان های اوراانجام می دادند.

         رضادرواقع یک جانی بی رحم بودکه دریک وضعیت اظطراری کشورمان درراس این کشورماقرارگرفت وتاتوانست کشت ودارایی وزمین جمع کرد.به نظربعضی ازهم میهنان مااگرباآن رفتارکسی بتواندرهبرمردم ایران شودوکشورماراازوضع فعلی برهانداشکالی ندارد.

         اکنون فرح دیباعروس رضاپالانی که ازبردن نام خانواده خویش خودداری می کندوآن رابرای خودکوچک می داند،اوواطرافیانش ازنام غصبی پهلوی استفاده وفخرفروشی می کنند.ومردم ایران نیزنمی دانندکه چنین نامی رااین خانواده آبرومندازکجاآورده اند.این خانم که درسال ۵۷ مردم ایران وی وخانواده اش راازکشورشان بیرون کردند،حالاازوضع کنونی کشورمااستفاده کرده وبرای مردم ایران پیام می فرستد.

         انگاراونبوده است که درجشن هنرشیرازوسایل اشاعه فسادوتبدیل آن جشن رابه یک جشن روسپیگری فراهم کرده بودوگمان داردمردم ایران فراموش کرده اندوگذشت چهل سال همه خاطرات گذشته راازیادبرده است.لابددست دادن بامردان هنرمندفرانسوی که تنهایک شلوارک برتن داشتندبرای وی هنوزاهمیتی ندارد.

          وقتی دیدندمخالفت مردم زیاداست به خارج ازکشورگریختند.

         ازبزرگان آن خانواده ،یکی هم اشرف پالانی است که تغییرنام خانواده خودرابیادداشته ودرفسادشهره بوده وهم اوبودکه برای نخسین باردرسالنامه جاویددرسالهای پس ازجنگ جهانی دوم وبادقت زیادی که داشت تشخیص دادکه پدروی ازپادشاهان بزرگ ایران بوده واوراکبیرنامید.وازآن پس دیگران نیزگاهی این واژه رابرای رضاشاه بکارمی بردند.اشرف برای نخستین باروپس ازسالهای ۱۳۲۰ازسفربه جزیره موریس برگشت ونوشت به نظر من رضاشاه ازشاهان بزرگ ایران بوده است.بنابراین وی راکبیرنامید.درآن هنگام چه کسی جرئت داشت که نظراوراردکند.آنهم بصورت کتبی.پس سرچشمه این کنیه که به اودادند،فرزنددختروی اشرف است.که رضاشاه ازسرسفره عقداورابلندکرده وخواهرش شمس رابجای وی نشاند.واین کاردرتغییراخلاق وروحیه اشرف اثرزیادی داشت.واورابسوی انحرافات بزرگ آینده پس ازمرگ رضاشاه راهنمایی کردودرواقع کشاند.

        فرح اکنون باچهره ای که بی شباهت به چهره  مشت زنان نیست وگاهی بارفتاروحالت های یک پیرزن فرتوت درجلوی دوربین مجامع ظاهرمی شود.وکسانی نیزکه وی رابرای آینده خویش سودمندمی دانندتلاش دارند ازاویک قدیس بسازند.

       چراهنگامی که درایران بودوبرادرشوهرمعتادوفاسق وزن کش وی وخواهرشوهرهایی چون اشرف پالانی درکشورماتاخت وتازمیکردندومردم نیزجرئت انتقادنداشتنداین حرف هارانزد.آیادرآن هنگام صدای جیغ ناگهانی دختران جوانی راکه دراستخرخانه شاه   بااوشنامی کردندنمی شنید.

        فرح درگیرودارانقلاب وظهورجیمی کارتررئیس جمهورتازه کارآمریکاباشعارهای تازه،به کاخ سفیدرفت تارابطه شاه شاهان رابارئیس جمهورتازه وارداصلاح کندوآنهمه شایعات رابوجودآورد.تاآن زمان یک زن ایرانی ومسلمان تنهابرای سفارت به نزدمقامهای کاخ سفیدآمریکا نرفته بود.عکسهای کناردریای وی پس ازفرارشوهرش جای خودش.

           درمطبوعاتی که گرایش به سلطنت وپادشاهی دارند،عکس های شاهزادگان واقوام خاندان پهلوی یاهمان پالانی راچاپ کرده وایجادخاطره می کنند.

            درحالیکه اگرخاطره ای برای ملت ایران داشته باشند،خاطره ای تلخ است.بزور می خواهندیک خانواده بدنام خودی رابر گردانندولوبخواهندبه یک ملت بزرگ ستمدیده تحمیل نمایند.درکارافرادخانواده پهلوی که ابتدانام آنان پالانی بودودرهنگامه تغییر سلطنت ،پهلوی شدمهرورزی وانصاف وبزرگواری نیست.مگراینکه تعدادی ازجوانان نگهداشته شده برای اعدام راکه احساس می کنند زنده بودنشان مدیون یک خانواده باگذشت می باشدزیرتاثیرقراردهندومدیون خویش داشته باشند.

            درپیشینه خاندان جلیل پهلوی دروغ ونیرنگ وتجاوزوخودخواهی نمایان است.ازجمله این ویژگیها:

۱-کشتارهای مخالفان وآدمهای کله داروبرجسته جامعه .

۲-دزدیهای زیادوپرحجم وچپاول اقتصادکشورومردم ایران.

ویژگیهای بالابه ترتیب دراین افرادازخاندان پهلوی بیش ازدیگران دیده شده است:

۱-رضاشاه پهلوی

۲-اشرف پهلوی

۳-محمدرضاشاه پهلوی

۴-غلامرضاپهلوی

۵-علی رضا پهلوی

ازگفته های دکترمنوچهراقبال ازشخصیتهای دوران محمدرضاشاه آورده اندکه به دکتراقبال دستوردادتایک میلیاردتومان ازپول فروش نفت رادرحساب شخصی اوبریزدواقبال ازاین جهت ناراحت بودومی گفت پول مردم ایران رابه چه جهت توی حساب شاه بریزم ودرهمان ماههانیزسکته کردوجان داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *