یک مقاله علمی درباره موی سرزنان ونقش آن درتحریک غریزه جنسی مردان

                                                                                        

                  یک مقاله علمی درباره موی سرزن ونقش آن درتحریک غریزه جنسی مرد،مجله

                  دانشمندشماره ۹۵  دکترلسترکرکندان برگردان علاءالدین علوی                      

                  بشرازنخستین دوران آفرینش”مو”ی سرزن رایکی ازموثرترین عوامل هیجان عشقی خوددانسته است.

                 موبعنوان مهمترین شاخصه جنسیت:

          کدام مردمی تواندمنکراهمیت موی سرزن ونقش بسزای آن درتحریک غریزه جنسی وروابط جنسی گردد.موجذب می کند،تحریک می کند،آرزوهای خفته رابیدارمی نمایدودرعین حال هزاران رازمی گوید.کدام مردمی تواندانکارکندکه درتخیلات عاشقانه خوددختری رامجسم نکرده که موهای بلندوهوس انگیزی داردکه تاروی شانه اوریخته،طره ای ازآن قسمتی ازپیشانی اوراپوشانیده وبعددخترک بازیباترین حرکت گردن وسرآنراباهزاران نازوکرشمه کنارمیزند.کدام مردی راسراغ داریدکه درتصورات جنسی خودجایی برای موقرارنداده باشدوهمیشه درخیال خودانگشتانش رابداخل سلسله ی گیسوی دلبرفرونبرده تازیباترین رایحه عالم رابه مشام جان بشنود،یاچه کسی سراغ داریدکه صحبت ازنرمی ولطافت وظرافت گیسوی دلبررفته ودهانش آب نیافتاده باشد،گیسوی دلبررابچه تشبیه نکرده اندآبشار،امواجی ازدریاو… و … صنم پرستی یاآنچه که بزشکان بدان (فتی شیسم )گویندآیاهمه ی قضیه این است که یک انحراف؟خیربهیچوجه نقش تحریک مودربرانگیختن احساسات جنسی تنهاازصنم یاموپرستی سرچشمه نمیگیردازآغازتمدن بشرموتاثیری دربرانگیختن احساسات جنسی ونقشی مهم درروابط جنسی داشته وموی زن همیشه یکی ازمهمترین اندامهای تحریک برانگیزوی بوده است.درطول تاریخ مویکی ازپیچیده ترین سمبل های جنسی بشری بوده آنقدرکه موریس درکتاب انسان برهنه می گوید:این رویش موست که رویش اولین احساسات جنسی راوفراتررفتن ازمرحله کودکی وپاگذاشتن به مرحله بلوغ جنسی رانشان می دهد.

            این درست است که قاعدگی زن نشانه ی باارزش تری است امارویش موعامل مهمتری است.برای اینکه دریک دختردرسن بلوغش که معمولا ۱۰-۱۴ سالگی آغازمی شودرویش موعلامت بسیارمهمی دربلوغ است.ازهمه مهمتررویش همین مواست که تفاوت جنسی زن ومردومرزهای ایندوموجودراتعیین می کند.اگرمونباشدچگونه یک زن رابایک مردتفاوت می گذاریم؟ریش وسبیل ودرحقیقت همین مو است که چون سوپاپ اطمینانی نشان می دهدغددجنسی به درستی فعالیت دارندیاخیر.وازطرفی نشان می دهدطرف زن است یامرد.درپزشکی قانونی هم مونقش بسیارمهمی درشناسایی جنس قاتل ومقتول یادزددارد.ازفاصله دورموبشدت جذب کننده است وازنزدیک این جاذبیت صدهابارافزایش پیدامی کند.چه کسی می تواندمنکرتاثیرزیادمودرنگاه اول وبرداشت فردازشخصی که موردبرخوردنگاهش ودرمعرض دیدنش قرارگرفته شود؟ازطرفی ثابت شده مودرفاصله ی معینی رایحه ویژه ای ازخودمی پراکندکه دراین دیدزدن چه اختیاری وچه بی اختیارانه نقش مهمی دارد.آری حتی موی سرهم رایحه جنسی ازخودمی پراکند.گواینکه عامل اصلی این رایحه «هورمونها»هستندودرحیوانات همین رایحه منتشرشده ازموست که گاهی آنهارادرجفت یابی کمک وبوصال معشوقه میرساند.

         امادرانسان هم دلائل زیاددردست است که این رایحه وجودداردودارای نقش حساسی درروابط جنسی است.همه ی مابخوبی میدانیم گاهی بدلائل نامعلوم ازطرف جنسی خودخوشمان می آیدویابرعکس متنفریم،ثابت شده که دراین دوستی یاتنفرمونقش مهمی دارد.جوامعی هستندکه زن رامجبورمی کنندبعدازازدواج برای اینکه جاذبه جنسیش برای بیگانگان کمترگرددموهایش راازته بزندازجمله درپاره ای ازفرقه های متعصب کلیمی نیزتراشیدن موی سرزن بهمین علت شایع واین زنان بعدازازدواج ازکلاه گیس استفاده می کنند.ازطرف دیگردربرخی جوامع اروپای شرقی وآسیاپوشیدگی موی سرچه درملاء عام وچه درمجالس مذهبی برای زنان شوهردارامری الزامی است.درآفریقاوپاره ای ازنقاط آمریکای جنوبی تراشیدن موبرای ازدواج خودیک سنت مذهبی است.درضمن یادآورمی شویم که درقدیم آنقدربه تاثیرجنسی مواعتقادداشتندکه تراشیدن موی سررایکنوع تنبیه شدیدبرای زنان قرارداده بودندودلائل تاریخی چندی سابقه این امورراتاجنگ جهانی دوم هم می رساند،وتاریخ نمونه های فراوانی ازقرنهای گذشته داردکه زنان جادوگررابتراشیدن موهایشان مجبورمی کرده اندبرای تنبیه،ودرشدیدترین نوعش حتی آنهارابه کندن دانه دانه موهاازریشه محکوم می کردندتاشیطان ازبدن آنهاخارج گردد.درفولکلوربسیاری ملل چنین آمده است که زنی که گیسوان انبوه ترداردازنظرجنسی پرتوان تراست وبرعکس زنانیکه موهای خودراکوتاه می کنندازسردمزاجی خودحکایت می کنندواشاره ای به همان دوران قرون وسطائی واندیشه های مذهبی پرتعصب وسرکوب کردن امیال جنسی درخوددارند.

         البته این امردرموردمردان نیزصدق می کردوبه همین علت سربازان راازبین این گروه انتخاب می کردند وتنهادرسالهای ۱۹۶۰ بودکه بیتلهابابی بندباریهاوآرایش موبازهم بی بندوباری درمسائل وروابط جنسی راالقاء میکردند.اگرچه درفرهنگ مدرن آمریکاامروزموازاهمیت چندانی برخودارنیست.اماهنوزهم جای خودراحفظکرده وگرچه دیگرآنقدرهابحث انگیزنیست،بازهم هنوزپیام اوسکس است وموبعنوان مهمترین سمبل سکس معرفی شده است.جالب این است که دربررسی های بعمل آمده معلوم شده تحریک کننده ترین نوع مو،مویی است که ازآرایش طبیعی ووحشی خودبرخوردارباشد.اگرچه آرایش ونظافت موامرخصوصی است امابسیاراتفاق می افتدکه مردی رامحوتماشای شانه کردن موی زنش وزن راغرق درلذت ازتماشای شوهرش می یابیم وچه بسااینان گامی فراترنهندوگاهی اوقات نتوانندبموقع سرکارخودحاضرباشند.جالب اینکه پوست سرازنظرجنسی قویاحساس است.برای بسیاری زنان نوازش پوست سرشان ازطریق موهاکافیست احساسات خفته آنانرابیدارسازد.حتی برای عده ای چنگ زدن شدیدآنهاهم لذت بخش است.عشقبازی بعدازحمام یاشناوقتی که موهاازآلودگیهای محیط پاک شده ورایحه طبیعی خودراپیدامی کنداغلب خاطره انگیز است.خیلی عجیب است؟ 

            بشنویدعده زیادی ازمردان آمریکایی خودشان موهای زنشان راآرایش می کنندنه صرفابخاطرمسائل مادی واقتصادی خیر،بخاطرلذت وافری که ازاین عمل می برند این زحمت رابه جان می خرند.لذاعجیب نیست که عده ای اززنان آمریکاهفته ای چندباربه آرایشگاه می رونداماپرواضح است بایددعا کنیم مردلااقل طرزکارکردن باقیچی رابلدباشد.

               کوتاه:

            بنظرمی رسددرجوامع غربی باردیگر موبعنوان یک عامل محرک جنسی نقش فعال خودرابازمی یابدوشایدتلویزیون دراین زمینه نقش حساس رااجراکرده باشد.

           بعنوان حسن ختام جاداردازاین گفته بسیارشیرین یادکنیم که «درتوحیداسلامی اصل برعدم زوراست ودرتمام مسایل و ازجمله درروابط تن باتن که خودراهی است برای رابطه ی مغزبامغزوبرای رابطه فردباخداودراین رابطه زن نبایداززوریاچماق خودکه محرکات جنسی ومنجمله موباشداستفاده نماید»وباین ترتیب به اهمیت پوشش موپی میبریم.

                                                          

           

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *