شکست سخت جمهوری خواهان واستفاده ازروش اوباشیگری

            پس ازاتنخابات آمریکاراهی که کشورمابایددرپیش گیرددوستی ورابطه تنهابایک یادوکشورنیست ،بایدباتمام کشورهایی که چیزی برای دادوستددارندروابط خوب برقرارکنیم وازسودهای آن دادوستداستفاده کنیم.شکست جمهوری خواهان چنان سخت بوده که با وجودی که روابط دوطرفه باایران برای کشورآمریکاهم سودمنداست اماازروی حسادت وبدجنسی به کارشکنی وتشویق به کشتن افرادخدمتگزاربه ایران پرداخته اندویکی ازمهره های آنان نیزدراین کارشکنی هانتانیاهواست که  مدام ازپرونده هایی که بایدبزودی (سه پرونده )برای اوموردرسیدگی قرارگیردفرارمی کند.

نسل سوخته

              اصطلاح نسل سوخته راکه نوعی اقراربه بی کفایتی خوداست کسانی بکارمی برندکه خودرابی کفایت وناکارآمدمی بینندوتمایل به مفت خوری دارندوازاین جهت می خواهندبسرعت بی کفایتی خویش رابپوشانند .

                     بکاربرندگان این واژه که پس ازانقلاب رواج یافته است  می خواهندبگوینداگرماآمی بی عرضه هستیم بی عرضگی مارابه حساب خودمان نگذارید.به حساب کسانی بگذاریدکه آنهانیزدرسرنوشت کشورمادخالت داشتندونتوانستنددرست کارکنند.

ای ایران،ای مر ز پر گهر

Banan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سرودملی ای ایران درسال ۱۳۲۳ توسط دکترحسین گل گلاب استاددارالفنون ودانشگاه تهران سروده شده است.دکترگل گلاب روزی ازخیابان هدایت تهران می گذشت،دیدسربازی آمریکایی یک بقال ایرانی راکتک می زند.بسیارناراحت شدوبه انجمن موسیقی خالقی رفت وسرودای ایران راساخت.روح اله خالقی هم برای آن آهنگ ساخت وغلامحسین بنان خواندوباین ترتیب سرودمعروف ای ایران بوجود آمد*که بهترین سرودتاریخ معاصرایران شناخته شده است .      ادامه‌ی خواندن