تبریک سال نو

رسیدن سال نو ۱۴۰۲رابه هم میهنان عزیزم بویزه به خوانندگان تارنمای وارش تبریک می گویم وگرچه سالهای گذشته برای مامردم ایران زمین سالهای خوشی نبوده است اما امیدوارم سال نوخورشیدی سالی پربرکت باشد.خداوندبرهرکاری توانا است. .تارنمای وارش

شکست سخت جمهوری خواهان واستفاده ازروش اوباشیگری

            پس ازاتنخابات آمریکاراهی که کشورمابایددرپیش گیرددوستی ورابطه تنهابایک یادوکشورنیست ،بایدباتمام کشورهایی که چیزی برای دادوستددارندروابط خوب برقرارکنیم وازسودهای آن دادوستداستفاده کنیم.شکست جمهوری خواهان چنان سخت بوده که با وجودی که روابط دوطرفه باایران برای کشورآمریکاهم سودمنداست اماازروی حسادت وبدجنسی به کارشکنی وتشویق به کشتن افرادخدمتگزاربه ایران پرداخته اندویکی ازمهره های آنان نیزدراین کارشکنی هانتانیاهواست که  مدام ازپرونده هایی که بایدبزودی (سه پرونده )برای اوموردرسیدگی قرارگیردفرارمی کند.

نسل سوخته

              اصطلاح نسل سوخته راکه نوعی اقراربه بی کفایتی خوداست کسانی بکارمی برندکه خودرابی کفایت وناکارآمدمی بینندوتمایل به مفت خوری دارندوازاین جهت می خواهندبسرعت بی کفایتی خویش رابپوشانند .

                     بکاربرندگان این واژه که پس ازانقلاب رواج یافته است  می خواهندبگوینداگرماآمی بی عرضه هستیم بی عرضگی مارابه حساب خودمان نگذارید.به حساب کسانی بگذاریدکه آنهانیزدرسرنوشت کشورمادخالت داشتندونتوانستنددرست کارکنند.

از معجزه های نظام پزشکی

تصویر

 

نیاز به توضیح ندارد

 

           اگرمقررات ساده بیمه رانفهمیم،بیماربایددوبارازجیب خودپول بیمه راپرداخت کند.یک بارباکم کردن حق بیمه ازحقوق اوویک بارنیزدستمزدجراحی است که بجای بیمه گرازجیب بیمارپرداخت می شود.

               نظام پزشکی دست به کارهایی میزندکه اصلاوظایف آن رابزیرسئوال می برد،بطوری که انسان ازخودمی پرسدآنجاچه خبراست.وقتی بازنشسته ای حق بیمه اش راماهانه پرداخت کرده است وحق داردهنگام بیماری ازحق بیمه ازپیش پرداخت شده خویش استفاده کندوپزشک بدون تخصص عناصرجراحی رابجای فرستادن به نزدپاتولوژیست برای بررسی واظهارنظر،به زباله دانی می اندازدومی گویدنظرمن این بود،هم نوع بیماری شناخته نمی شودوهم گرفتن پول ازبیمه گرامکانپذیرنخواهدبود.زیرابیمه گرازپیش پرداخت هزینه جراحی رامشروط به دریافت برگ پاتولوژی کرده است.آیاتااینجا قابل درک بود؟یابایدبیشترتوضیح داده شود: ادامه‌ی خواندن

ای ایران،ای مر ز پر گهر

Banan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سرودملی ای ایران درسال ۱۳۲۳ توسط دکترحسین گل گلاب استاددارالفنون ودانشگاه تهران سروده شده است.دکترگل گلاب روزی ازخیابان هدایت تهران می گذشت،دیدسربازی آمریکایی یک بقال ایرانی راکتک می زند.بسیارناراحت شدوبه انجمن موسیقی خالقی رفت وسرودای ایران راساخت.روح اله خالقی هم برای آن آهنگ ساخت وغلامحسین بنان خواندوباین ترتیب سرودمعروف ای ایران بوجود آمد*که بهترین سرودتاریخ معاصرایران شناخته شده است .      ادامه‌ی خواندن