کلک آمریکایی وشرارت طالبانی

خلیج فارس

کلک دولت آمریکابه دولت افغانستان هنگامی که آمریکااصرارداشت دولت افغانستان درگفتگوی صلح آمریکاوطالبان شرکت کندودولت افغانستان نیززیربارنمی رفت ولی بااصراردولت مردان آمریکانیروهای دربندطالبان راآزادکرد.تااینکه خودآمریکایی هاازافغانستان بیرون رفتند.امااین زرنگی آنان که بهانه ای برای بیرون بردن نیروهایشان ازافغانستان بودلورفت واینک دولت افغانستان بایدبه تنهایی ازعهده نیروهای متعصب طالبان برآید.آینده افغانستان تیره است وبااین کوتاهی که ازجانب ایران شده وبادرنظرداشتن آینده شومی که درانتظارمردم افغان هست دولت بایدبه مردم افغانستان کمک کندوحرفی راهم که نخست وزیرافغانستان درموردندادن آب زده است ندیده بگیرد.آقای روحانی گفته بود بزودی نتیجه حرفی راکه زده اندخواهنددید. 

 

 

 

خلیج فارس

خلیج فارس

         تمام خلیج های دنیانام ویژه خودرادارندولی نام خلیج فارس گاهی بخش دوم آن بوسیله  عرب های سوسمارخوارخورده می شود:

به تاریخ مراجعه نکرده اندکه درگذشته تمام این دریا(پارس)جزیی ازایران بودویک دریاچه داخلی ایران بوده است.و دردرون کشورایران قرارداشت .اماکشوراستعماری انگلیس ودودمان خاین قاجارباکمک هم این بخش حیاتی وزرخیزراازخاک ایران جداکردند.

حالاموسسه خلیج فارس دراسراییل ماننداعراب نام این دریارابانام دیگری می نامندوحتایک نهادوابسته به دولت جعلی اسراییل این کارراکرده است.

دفاع ازخوی تجاوزطلبی روسی

       

           اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین اقوام به کشورمابوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی خوی تجاوزگریشان شناخته شده است. ادامه‌

ثروت زیبااست.

 

            تنگ شیائوپینگ می گفت ثروت زیبااست.دراین گفته اوهیچ شکی نیست مگر اینکه افزوده شوددرصورتی که ازراه خلاف بدست نیامده باشد.واین گفته گرچه پس ازدوران حکومت رضاشاه گفته شده است امارضا شاه آن راپیش بینی کرده بود.اوثروت زیادی جمع کرده بودولی برای کشورایران خرج نکردبلکه کشوری راکه به آن نیازشدیدبرای آبادانی  داشت ازآن محروم نمودوآشکار نیست آنهمه ثروت راچکارکرده ویادرکجاپنهان نموداست.

          بخشی ازآن همه دارایی هاصرف تقویت انگستان پس ازحمله به ایران شدوبخشی هم به بازماندگان اورسید.وباخودبه خارج ازکشوربردند.وخاندان جلیل سلطنت اکنون روی آن نشسته اند.

         منظورتنگ شیائو پینگ ازاین گفته ثروت بدست آمده ازراههای  سالم بوده است.وخودوی ثروتی اندوخته نکرد.برخلاف خاندان بزرگ پهلوی که بخش بزرگی ازدارایی های ملت فقیرایران رابرای خودجمع آوری کردند.وحرص وآزاین خانواده وافسران وافرادپست ومقام دارآنها بسیارزیادبود.

شادباش نوروزی

جشن نوروزی توانست به مدت بیش ازسه هزارسال درمیان مردمان آریایی وسپس غیرآریایی انسجام وشادی بوجودآوردوآن راحفظکند.دقیق ترین جشن برای هماهنگی باطبیعت .

امیدوارهستیم که سال نوآخرین سال وجودمشکلات وگرفتاریهای مردم ایران باشد.

این جشن خجسته رابه هم میهنان دردرون وجارج ازکشورشادباش می گوییم. 

 

کسانی که حافظه مردم ایران راناتوان پنداشته اند.

انقلاب ایران راگروههای چپ وسپس تندروهایی  که ازنخستین روزهای پس ازپیروزی انقلاب برخوردهای مسلحانه رادرپیش گرفته بودندبه بیراهه کشاندند.آن گروههاکه ازابتدابنای ناسازگاری راگذاشته بوایدندو رهبری انقلاب رابهرحال حق خودشان می دانستندوهدفشان سرنگون کردن ویاانحراف رژیم تازه تشکیل شده بودویامی خواس توانستندحکومت راازراه قانونی ومردمی بدست گیرنداز کارشکنی و سنگ اندازی استفاده میکردندتااینکه  امروزنتیجه کارکردهای آنان دیده می شودومسئولیت اینهمه مشکلات رابه دیگران منعکس می کنند.تاآنجاکه امروزحزب دموکرات کردستان به نام رئیس خودعبدالرحمن قاسملوتبهکاروهرج مرج طلب جایزه گذاشته وتلویزیونهای فارسی زبان نیزآن جایزه راپذیرفته اندوتبلیغ می کنند.وخانم های بزک کرده آنهادراین موردیعنی جایزه ازآنان پرسش می کنند.طرفداران قاسملودرقتل وجنایت چنان پیش رفته بودندکه بنابه نوشته روزنامه های آن زمان داوطلبانی راکه برای کمک به نیروهای دولتی طرفدارانقلاب رفته بودندمی کشتندوسپس آلت آنهارابریده ودردهانشان می گذاشتند.
آنهاآن قدربه مخالفین خوددرکردستان فشارآورده بودندودرکاردولت موقت اخلال ایجادکردندکه بخشی ازمردم کردستان خانه وزندگی خودرارهاکرده وبه تهران مهاجرت کردندتادولت وقت به خوسته های آنان رسیدگی و دست ستم دموکرات هاراازپشت آنان بردارد.بالاخره دولت موقت که آمده بودتامشکلات مردم راحل کندبعلت آنکه نمی خواست  باقدرت بیشترعمل کند،سقوط کردونتوانست به هدفهای خودبرسد.اکنون این گروههاباپشت دادن به دستگاههای ارتباط جمعی کشورهای غربی کوشش می کنندتامزدخودراازتلاشهای خویش به خاطرخدمت هاوحرف شنوی هایی که داشته اندازغربیهابگیرندوحال آنکه دولتهای بیگانه نیزرهبرانی دارندتاتشخیص دهندکه این گروههابقول وزیرامورخارجی کشورآمریکاپومپئو،به تنهایی نمی توانندکشورایران  رااداره کنند.
می خواهنددرهرگوشه وکناری ازسرزمین ایران یک حکومت مستقل ایجادکنند.چنانکه ،عادت کمونیست هابوده است اماباتعدادکم طرفداران نمیتوانندکشور ایران را اداره نمایند.

بورس وسوءاستفاده ازآن

درایران بورس ظاهریکی ازنهادهای خدادادبرای افزایش سطح زندگی مردم ونعمتی معرفی شده است .دولت درسال جاری مبلغ زیادی پول واردبازارکشورماکردوپس ازآنکه پول خوبی نصیب بورس بازان شد،گمان کردنداگرسرمایه های منقول وغیرمنقول خودرابفروشندودربورس این کشورسرمایه گذاری کنندپولی بادآورد رابدست خواهندآوردودارای زندگی مرفهی خواهندشد.غافل ازاینکه این حادثه برای ایجادزمینه ای برای بدست آوردن پولهای سرگردان مردم ایران ونیزیک نوع دست کردن در جیب مردم برای رفع بی پولی دولت بودکه ازسالها پیش درمطبوعات ایران نیزمطرح بوده که چه بایدکردواینبارخوددولت دست بکارشدوباهمکاری وزیراقتصاداین هدف راعملی نمودومردمی راکه بدنبال بدست آوردن سرمایه های کم نظیربودندغافلگیرنمودتاکسری مخارج خویش راجبران کندوکرد.

اصولابورس وعملکردآن بایدازسوی سرمایه گذاران ازپیش شناخته شودتادچاراشتباه نشوندوبافروختن خانه واتومبیل وسرمایه های موجودناگهان باچهره زشت این کارروبرونشوندوتوی سرخودنزنند.این دامی بودکه دولت برای بورس بازان بیچاره گذاشت وآنها نیزدردام افتادند.