زنی که تلاش دارنداورایک زن پیشرفته ومدرن معرفی کنند.

این زن که عده ای تلاش می کننداورازنی سمبول وپیشرفته ومادری نمونه معرفی کنند،همزمان باادامه انقلاب همراه شوهرش چهاربچه خودرابرداشت وبه کشورهای غربی برد.ولی نتوانست همه رانگهداردونیمی ازآنها تلف شدند.حالا یک عده چشم وگوش بسته وفریبکارمی خواهندوی رایک نمونه اززنان پیشرفته ووظیفه شناس کشورماایران معرفی کنند.ببینید نقش مخرب تبلیغات وفریب درزندگی مادرچه حدی است.آیا چنین زنی می تواند برای کشورمامادری کند.

خاطرات زندگی انسانی مائوتسه تونگ

کسانی که خاطرات مائوتسه تتگ راخوانده اندمی گویندوی درنوشته خودبه کشتن یگ میلیون ششصدهزارنفراعتراف کرده است .حالا حساب کنیداگرهرکس دیگری بخواهدپیروزشودرویهم چندنفرازفرزندان کره زمین بایدکشته شوند.

کوشش های ایجادجامعه دوره پهلوی

 

شبکه های فارسی زبان دارندتلاش می کنندجامه متعفنی راکه خانواده پهلوی درپیش گرفته بودند،وخواستاررسیدن به آن بودندتجدیدکنند.وای برآن روزی که چنان وضعی دوباره رشدخودراآغازکند. 

کتابی که نگهداری نکردم

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ،یک کتاب در۲۰۶صفحه درایران منتشر شد.که موضوع آن درباره روابط نامشروع شاه وارنست پرون سویسی بوده است.ثریا گفته است این مردهرروزبمحض بیدارشدن شاه ازخواب ،به اتاق اومیرفت وزنی نبوده که اززخم زبانهای اودرامان باشد.این کتاب در رابطه شاه باافراماسونری بوده است پرون درسوییس ودرسالهای تحصیل شاه سرراه اوقرارگرفته است.و بهمراه او به ایران آمد.

تهدیدیک متجاوز

ولادمیرپوتین رئیس جمهور روسیه بدون بررسی عمیق وهمه جانبه پیش ازحمله به اوکراین نیروهای روسیه راوارداوکراین  کرد و تجاوزراآغاز نمود.،اکنون درباتلاقی گیرکرده ست که پیش ازاوآدولف هیتلرهمین اشتباه راکرده بود.بنابراین هم آبروی خودراازدست داد وهم مانندخردرگل گیرکرده است.حالا می گویداگرموجودیت روسیه به خطربیافتدازبمب هسته ای استفاده می کنیم.انگاراوکراین مسئول خطراتی است که برای روسیه پیش خواهدآمد.

امسال ،سال تقویت تجربه تاریخی ازکشورروسیه درایران بود.

درسال گذشته همسایه شمالی نقاب ازچهره برداشت واین سال مهمترین سال ملت ایران ازنظر بدست آوردن یک تجربه تاریخی تازه بود.همسایه های خرس سفیدفهمیدندنبایدبه این جانوروحشی ودارای حرص وآزتاریخی اعتمادکنند.تجربیات تلخ تاریخی ماایرانیان نیزهمین رامی گویدوگرچه ممکن است عده ای سودجونتوانندازآن تجربه بدست آورند.