بیرون آمدن دم خروس اززیرلباس طالبان

خلیج فارس

باآنهمه تهدیدکشورهای همسایه افغانستان مبنی بربرسمیت نشناختن طالبان ،این قوم بدجنس داردجامی افتد.چندین قوم افغانی هم دارندجابجامی شوندوزادگاه خویش راازدست میدهند.بدرفتاریهابامردم افغانستان نیزادامه دارد.ومردمی که درحکومت طالبان نمی تواننددرکشورخودبمانندوزندگی کنند،سرگردان شده اند.میزان پشتیبانی کشور های دیگرازمنافع مردم بستگی به منافع ملی خودآنان داردآنهاتاکنون گفته اندماباگذشته فرق کرده ایم .این هادم خروسی است که اززیرپیراهن طالبان بیرون آمده است.

لقمه راازپشت سربه دهان گذاشتن

خلیج فارس

زمزمه تعیین رییس جدیدبرای دانشگاه مازندران وجوددارد.ودانشگاه البته کارمنددارد،دانشجوداردوعضوهیات علمی نیزدارد.مساله این است  تعیین یک رییس دانشگاه که شایستگی اداره آن راداشته باشدوبیش ازدوازدهزارنفررابرای رسیدن به هدفهای علمی وفرهنگی رهبری کندبایدمانندکشورهای فرنگی ازمیان تحصیلکرده های علوم انسانی باشد.تامسایل علمی وفرهنگی کشورخودوجهان رابشناسدنه رئیسی که فیزیک یاپزشکی وماننداین هاراخوانده باشدوبابزک کردن دانشگاه بخواهدچنان دانشگاهی رایک دانشگاه معتبرودرراه پیشرفت نشان دهد.یک رییس درس خوانده رشته فیزیک یاپزشکی وخاک شناسی،ماننداین است که کسی بخواهدغذارادردهان خودبگذاردامابرای انجام دادن اینکارازپشت سردردهان خویش بگذارد.

مورخی که ازخاندان قاجارتقدیرکرد

 

خلیج فارس

خاندان یاایل قاجارکه میبایستی چوپانی می کردندامابدنبال پادشاهی رفتندوزیانهای زیادی به ایران ماواردکردند،آقای ناصرتکمیل همایون بانوشتن یک کتاب هفت جلدی که عملایک نوع تقدیرازآنهااست درعمل یک نوع تقدیرازآنان کرده است .وی می توانست خسارتهای واردکرده به ایران وسوء استفاد ه های این قوم پلیدرانشان دهد.آنهاخسارتهای جبران ناپذیری به ایران واردکرده اند. 

نامردی وترشرویی

خلیج فارس

درگیرودارجنگهای ارمنستان وآذربایجان برسرقره باغ ایران جانب هیچکدام رانگرفت به حساب اینکه پس ازآشکار شدن برنده جنگ عبورومرورخودروهای ایران دچارهیچ مشکلی نشده ومانندگذشته ادامه خواهد داشت .اما این پیش بینی درست درنیامدوسران این کشوربدجنس ترازآن هستندکه بشودازآنان انتظارتصمیم گیریهای توام باانسانیت داشت.همین چندسال پیش بودکه قارداش اردوغان باکودتای وسیع نظامیان طرفدارکشورهای غربی به سرزمین ایران گریخت واگراوراراه نمی دادندیادستگیروزندانی ومحاکمه میشدویااصلا پس ازدستگیری کلکش کنده می شدواکنون کشورترکیه وضع دیگری داشت.ولی حالا که اردوغان برخلاف رهبران کشورهای جهان دست کم حتایک زبان نیزنمی داندالبته غیراززبان ترکی که آن را خوب می داند.به بهترین وجهی ازایرانیان که درزمان سکونت اجداداودربیابان های مغولستان درهمین سرزمین فعلی ولی وسیعترازاین سکونت وتمدن داشته اند.سپاسگزاری کرده است.ازکوزه همان برون تراودکه دروست .بهرحال این مرداخمووترشرووشریک دیکتاتوراواجازه ندادندایرانیان ازیک باریکه ای که نیاگان آنهاچندهزارسال درآنجاحضورداشتندوزندگی می کردندعبورکنند.تفوبادبرچرخ گردون تفو.

دیوانگان پاکستانی نیزحکومت اسلامی می خواهند

خلیج فارس

اصل قضیه این است که پاکستانیهابه گروه طالبان افقانستان کمک کردندتابه حکومت این کشوربرسندوطالبان پاکستان که ازاین کار خوششان آمده بود،براقدامات مسلحانه  خودافزودندودرمرزافغانستان وپاکستان به جنگ بابرادران!پاکستانی پرداختندکه ماهم حکومت اسلامی می خواهیم .حالابایددیدژنرال های جنایتکارپاکستانی که تخم شورش وبرادرکشی رادرآنجاپاشیده اندچگونه ازعهده طالبان هموطن خودبرخواهندآمد.بویژه تازه ازگردراه رسیده های دائش نیزتلاش کرده اندازآبی که طالبان گل آلودکرده اند،ماهی بگیرند،به  آنان افزوده شده اند.

درماندگان طالب

خلیج فارس

طالبان این بارکه به بعلت بی کفایتی زمامداران قانونی افغانستان به سردمداری جناب اشرف غنی ودرواقع اشرف فقیرتشریف آوردند،این طالبان وضعیتشان شناخته شده واکنون هیچ کشوری آنهارابرسمیت نمی شناسد.وباوجودقول وقرارهایی که باکشورهای دیگرداشتندبدقولی کردندومردم رازیرفشارقراردادندوزنهاراشلاق زدندومخالفین راکشتند.حالاصبرهم نکردندوزبان گفتگورابرای مردم پشتو،اعلام کردند. همراه بامجازات برای کسانی که بزبان فارسی گفتگو می کنند.اگرکسانی بودندامیدداشتند این گروه بی تدبیرکه ازاعماق قرون وسطاآمده اند،رفتاری غیرازاجدادطالب خویش پیش گیرنداکنون آن اندک امیدخودرانیزازدست دادند.

قیام پنجشیر

خلیج فارس

قیام پنجشیربرای مخالفت بایعجوج ومعجوج زمان ماافزودن روحی تازه برمردم ستم کشیده افغانستان بوده است که تاکنون هم ادامه دارد.ودست آن قوم جنایتکارخط گیرنده ازآمریکاوژنرالهای آزمندپاکستانی نتوانسته است آن راازمیان بردارد.قیام کنندگان دره پنجشیربرگی تازه برصفحات تاریخ مردم افغانستان افزوده اند.درود