دفاع ازخوی تجاوزطلبی روسی

          اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین کشورهابرای این کشوربوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی طعم تجاوزهای آنان شناخته شده است. ادامه‌

ثروت زیبااست.

 

            تنگ شیائوپنگ می گفت ثروت زیبااست.دراین گفته اوهیچ شکی نیست مگر اینکه افزوده شوددرصورتی که ازراه خلاف بدست نیامده باشد.واین گفته گرچه پس ازدوران حکومت رضاشاه گفته شده است امارضا شاه آن راپیش بینی کرده بود.اوثروت زیادی جمع کرده بودولی برای کشورایران خرج نکردبلکه کشوری راکه به آن نیازشدیدبرای آبادانی  داشت ازآن محروم نمودوآشکار نیست آنهمه ثروت راچکارکرده ویادرکجاپنهان نموداست.

          بخشی ازآن همه دارایی هاصرف تقویت انگستان پس ازحمله به ایران شدوبخشی هم به بازماندگان اورسید.وباخودبه خارج ازکشوربردند.وخاندان جلیل سلطنت اکنون روی آن نشسته اند.

         منظورتنگ شیائو پنگ ازثروت بدست آمده ازراههای  سالم بوده است.وخودوی ثروتی اندوخته نکرد.برخلاف خاندان بزرگ پهلوی که بخش بزرگی ازدارایی های ملت فقیرایران رابرای خودجمع آوری کردند.وحرص وآزاین خانواده وافسران وافرادپست ومقام دارآنها بسیارزیادبودند.

شادباش نوروزی

جشن نوروزی توانست به مدت بیش ازسه هزارسال درمیان مردمان آریایی وسپس غیرآریایی انسجام وشادی بوجودآوردوآن راحفظکند.دقیق ترین جشن برای هماهنگی باطبیعت .

امیدوارهستیم که سال نوآخرین سال وجودمشکلات وگرفتاریهای مردم ایران باشد.

این جشن خجسته رابه هم میهنان دردرون وجارج ازکشورشادباش می گوییم. 

 

کسانی که حافظه مردم ایران راناتوان پنداشته اند.

انقلاب ایران راگروههای چپ وسس تندروهایی  که ازنخستین روزهای پس ازپیروزی انقلاب برخوردهای مسلحانه رادرپیش گرفته بودندبه بیراهه کشاندند.آن گروههاکه ازابتدابنای ناسازگاری راگذاشته بودندوهدفشان سرنگون کردن ویاانحراف رژیم تازه تشکیل شده بودویادرهرگوشه وکناری ازسرزمین ایران یک حکومت مستقل ایجادکنند. چنانکه ،عادت کمونیست هابوده است باتعدادکم طرفداران نمی توانستندحکومت راازراه قانونی ومردمی بدست گیرندتااینکه  امروزنتیجه کارکردهای آنان دیده می شودومسئولیت اینهمه مشکلات رابه دیگران منعکس می کنند.تاآنجاکه امروزحزب دموکرات کردستان به نام رئیس خودعبدالرحمن قاسملوتبهکاروهرج مرج طلب جایزه گذاشته وتلویزیونهای فارسی زبان نیزآن جایزه راپذیرفته اندوتبلیغ می کنند.وخانم های بزک کرده آنهادراین موردیعنی جایزه ازآنان پرسش می کنند.طرفداران قاسملودرقتل وجنایت چنان پیش رفته بودندکه بنابه نوشته روزنامه های آن زمان داوطلبانی راکه برای کمک به نیروهای دولتی طرفدارانقلاب رفته بودندمی کشتندوسپس آلت آنهارابریده و دردهانشان می گذاشتند.
آنهاآن قدربه مخالفین خوددرکردستان فشارآورده بودندودرکاردولت موقت اخلال ایجادکردندکه بخشی ازمردم کردستان خانه وزندگی خودرارهاکرده وبه تهران مهاجرت کردندتادولت وقت به خوسته های آنان رسیدگی و دست ستم دموکرات هاراازپشت آنان بردارد.بالاخره دولت موقت که آمده بودتامشکلات مردم راحل کندبعلت آنکه نمی خواست  باقدرت بیشترعمل کند،سقوط کردونتوانست به هدفهای خودبرسد.اکنون این گروههاباپشت دادن به دستگاههای ارتباط جمعی کشورهای غربی کوشش می کنندتامزدخودراازتلاشهای خویش به خاطرخدمت هاوحرف شنوی هایی که داشته اانداز غربیها بگیرندوحال آنکه دولتهای بیگانه نیزرهبرانی دارندتاتشخیص دهندکه این گروههابقول وزیرامورخارجی کشورآمریکاپومپئو،به تنهایی نمی توانندکشوری رااداره کنند.

بورس وسوءاستفاده ازآن

درایران بورس ظاهریکی ازنهادهای خدادادبرای افزایش سطح زندگی مردم ونعمتی معرفی شده است .دولت درسال جاری مبلغ زیادی پول واردبازارکشورماکردوپس ازآنکه پول خوبی نصیب بورس بازان شد،گمان کردنداگرسرمایه های منقول وغیرمنقول خودرابفروشندودربورس این کشورسرمایه گذاری کنندپولی بادآورد رابدست خواهندآوردودارای زندگی مرفهی خواهندشد.غافل ازاینکه این حادثه برای ایجادزمینه ای برای بدست آوردن پولهای سرگردان مردم ایران و نیز یک نوع دست کردن در جیب مردم برای رفع بی پولی دولت بودکه ازسالها پیش درمطبوعات ایران نیزمطرح بوده که چه بایدکردواینبارخوددولت دست بکارشدوباهمکاری وزیراقتصاداین هدف راعملی نمودومردمی راکه بدنبال بدست آوردن سرمایه های کم نظیربودندغافلگیرنمودتاکسری مخارج خویش راجبران کندوکرد.

اصولابورس وعملکردآن بایدازسوی سرمایه گذاران ازپیش شناخته شودتادچاراشتباه نشوندوبافروختن خانه واتومبیل وسرمایه های موجودناگهان باچهره زشت این کارروبرونشوندوتوی سرخودنزنند.این دامی بودکه دولت برای بورس بازان بیچاره گذاشت وآنها نیزدردام افتادند.

قهرکردن یک آدم خودخواه

بخوردم یکی مشت زورآوران

نکردم دگرزوربرلاغران

                      «سعدی»

آقای دونالدترامپ درصدد برآمدفیس بوک وتوییترراازجلوبرداردزیررا،درانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردندوشرط ارادت بجای نیاوردند.

رفتاراوباکنگره هم درهمین راستا بود.وطرفداران اونیروهای محافظی راکه دراطراف کنگره بودند،موردحمله قرار دادند.درمراسم انتقال اختیارات نیزشرکت نکرد.انگاریک پستی وجودداشت که پدرش برای اوبه ارث گذاشته بودوحزب دموکرات وهواداران آن ازدست وی گرفتند.ازاین جهت ازدست آنها دلخور است.

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

 

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌