بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارند.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاوراغیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌

نگرانی و شتابزدگی

            بانزدیک شدن انتخابات کشورآمریکانگرانی ترامپ بیشترشده وحتادخالت  مسایل عقلانی راهم درکارسیاست وتدبیرسیاسی ازدست داده است.این گرفتن تصمیمات شتابزاده وغیرقانونی بین المللی سبب شده که تصمیم کشورخودرابرترازتصمیم تمام کشورهای عضوسازمان ملل دانسته وآنرااجرانیزمی کند.

               تاکنون نشده است که یک ریس جمهورتمام قدرت نمایی های دنیارابوسیله اطرافیان منتخب خویش اعمال کندوبا بیشرمی تمام جلوی روابط بازرگانی وتبادل اسلحه رادردنیابگیردوآن راازطرف سازمان  ملل متحدوشورای امنیت معرفی کند.البته وقتی درنظربگیریم که سقوط دو نالدترامپ نزدیک است نگران شدن ودستپاچگی وی هم یک چیزعادی ومنطقی خواهد بود.

فراراززبان وملیت خویش

         دکترناصر تکمیل همایون این روزهامشغول نوشتن کتابی هفت جلدی درباره تاریخ ایل قاجاراست.:ایل قاجاردرپهنه تاریخ ایران.تاریخی که اعضای ایل قاجارخودنیزتاکنون چنین تاریخی ننوشته اند.من نیزتاحال علت این قاجاردوستی راندانسته ام.چرابجای اینکه تاریخی بااین وسعت درباره یکی ازخاندانهای ایرانی وخوشنام نوشته شوددرباره یک قوم آدم کش وخیانتکارنوشته شده است.آنهم توسط مورخی که ازاعضای یک حزب ملی است واین تاریخ می توانست درباره یک قوم ایرانی وخدمتگذارنوشته شود.البته این تاریخ رامن درحدودیک نسل پیش دریکی ازنشریات ایران دیده ام.امانیمه کاره رهاشده بود.دکترتکمیل همایون اینطورکه من متوجه شده ام ازافرادی است که زیادمی نویسدامادرفکرچاپ آنها نیست.

        دکترناصرتکمیل همایون عادت دارددرنوشته های خویش واژهایی بکاربردکه دست کم اینجانب تاکنون باآنهابرخوردنکرده ام ویاکمتردیده ام.این یکی ازمعایب نثرایشان است.دردانشنامه هانیزبرخی ازآن واژه هارانتوانستم پیداکنم.انگاراصرارداردبرخی ازواژه های بیگانه وناشناس رابکارببرد.ایشان می توانست بجای کوروش کبیرکوروش بزرگ وبجای دریای خزردریای مازندران یادریای هیرکانیارابکار برد ولی بکار،نبرد.خزرهاقومی هستندکه دیرترازاقوام یادشده  به این حدود آمده اند.

     خوب است درپایان کتاب به این پرسش نیزجواب دهندآیادرست است درباره ایلی که نیمی ازخاک چندهزارساله وزرخیزایران رابرباددادند،چنین تاریخی باآب وتاب نوشته شود.آیاافتخارات وخیانتهای این ایل راسبک وسنگین کرده اند.

نسل سوخته

              اصطلاح نسل سوخته راکه نوعی اقراربه بی کفایتی خوداست کسانی بکارمی برندکه خودرابی کفایت وناکارآمدمی بینندوتمایل به مفت خوری دارندوازاین جهت می خواهندبسرعت بی کفایتی خویش رابپوشانند .

                     بکاربرندگان این واژه که پس ازانقلاب رواج یافته است  می خواهندبگوینداگرماآمی بی عرضه هستیم بی عرضگی مارابه حساب خودمان نگذارید.به حساب کسانی بگذاریدکه آنهانیزدرسرنوشت کشورمادخالت داشتندونتوانستنددرست کارکنند.

بکاربردن نام ایران همراه باتوهین ناخواسته

                واژه ایران واژه ای  است که هرگاه دعواهای سیاسی رخ دهد،مانند مرغی می شودکه هم درعروسی وهم درعزامی شودسرآن رابرید.ازجمله درمصاحبه نماینده ایران دراوایل انقلاب درسازمان ملل متحددرباره شناسایی اسراییل توسط امارات متحده .هرکس که که نام امارات متحده رامی شنودبیادش می آیداین جزایرهمراه باسایرجزیره های خلیج پارس جزیی ازسرزمین ایران وازجزیره های داخلی ایران حساب می شد،واکنون باید به خاتدان نکبت باروتن پرورقاجارنفرین فرستادوشایستگی آن رادارند.ولی دردناک است.بایدازآن جمله رستم فرخ زادنیزیادکرد که گفته است:

بشیرشتروخوردن سوسمار

عرب رارسیده است بدانجاکار

که تاج کیانی کندآرزو

تفوبادبرچرخ گردون تفو

        دکترمنصورفرهنگ که حافظه اش بخوبی گذشته کارنمی کند،گفت این قراردادیک تودهنی بودبرای ایران.درحالیکه ازگذشته های دوروازچندهزارسال پیش نام سرزمین ماایران بودومردم آن نیزایرانی بشمارمی آمدند.امیدوارم این نوع اهانت ناخواسته دیگرپیش نیاید.

تغییردرداوریهای تاریخی بخاطرمصالح سیاسی

                 

                          آیابه خاطر تغییرنظریات سیاسی وبرای ازمیدان بدرکردن رقیب می توان داوری درباره تاریخ وشخصیت های آن راتغییرداد.وآیانظریات جدیدی که به جای داوری های پیشین درمورداستالین وهیتلروپل پوت ورضاشاه می گذاریم درست وقابل استفاده است.

                به خودحق می دهیم برای اینکه دیگران راازمیدان به درکنیم وکسانی راکه موردپسندمانبودندازمیدان بدرنماییم آنان راکه بدودارای شخصیت منفی میدانستیم اکنون خوب بدانیم ومثبت.

                     فرضاآدمی تاکنون دزدوستمگرراآدمی خوب ودادگربدانیم.این کاری است که بسیاری از سیاستمداران ومورخین وفیلمسازان کشورماوخارج ازکشوراکنون می کنند. 

شبکه عنتر نیشنال

          شبکه تلویزیونی عنترنیشنال که نام زیبای ایران راهم درجلوی نام خودگذاشته است،ازنشان دادن منظره های زشت وغیراخلاقی خودداری نمی کندومی گویندازعربستان پول می گیرد.وآنهمه زنان زیبارانیزدرخودجای داده که یک وضع غیرعادی به آن داده وزن سالاری هم براه انداخته است. می خواهند بیننده بیشترجذب کنند.درضمن بگویندماخیلی امروزی هستیم.والبته پول عربستان درپشت این ظاهرنمایی ومدرن نمایی آنهاقراردارد.

           به فرموده مولوی:   خلق راتقلیدشان بربادداد

                                      ای دوصدلعنت براین تقلیدباد  

      این وضع در زمان پهلوی هم بود ولی نه با ااین شدت.و حالا می خواهندو تازه می خواهند این فساد توام با اوباشیگری را با خود به ایران بیاورند و خدا داناتر است که چه خواهد شد.

       آنها گمان ممی کنند که دارند کار فرهنگی و اطلاع رسانی می کنند.و حال آنکه این کار اوباشیگری است.وبرای رقابت با شبکه های دیگرانجام می دهند نهبرای رضای خدا یا خلق.