معرفی یک کتاب سودمند

                     قدرت شفابخشی سیر

            پل برگنر

              برگردان:حسن رضایی راد/دکترفریدرضایی راد/مهندس رضارضایی راد         

              ۲۵۴صفحه

               انشارات مشهور/قیمت ۱۲۰۰۰  ریال/چاپ اول

             «درواقع سیریک داروخانه است.برای همین است که سیردرکتابهای پزشکی هرفرهنگی به چشم میخورد.برای هزاران سال،سیرجهت پیشگیری ومداوای بیماران بکاررفته است.بنابراین رمزی درآن وجوددارد». 

              دکترهربرت پیرسون /انستیتوی ملی سرطان آمریکا

             «ازنخستین روزهای تاریخ،سیرتوسط فرهنگ های گوناگون وبیشتربرای درمان یک نوع بیماری به کارگرفته شده است.اینکه مردم درزمان های متفاوت ودرجاهای گوناگون این گیاه راشفای همان دردهای گوناگون شناخته اندازشواهدقدرت زیادوموثرآن درشفای بیماران است».

         درفصل بعدی خواهیم دیدکه چگونه سیرامروزه نیزدرمداوای بیماران توسط آنهایی که باوسایل طبیعی درمان می کنندبه کاربرده می شود.

                                                                          «بخشی ازمتن کتاب»