ماه شهادت آزادگان

عزاداری در روز تاسوعاسال 87_جاداشت ماشیعیان،محرم رابه جشن می گذراندیم،به خاطراین انسانهای بزرگ وآزاده ای که به آنان افتخارمی کنیم .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «سیدطاووس “