گئوماتای مغ

این مغ بر جسته پس از لشگر کشی کوروش بزرگ هجامنشی به مصر ظهور کرد ودر صحنه تاریخ نام اوکه با تاریکی توام بود . بطوریکه عده ای او را با بنیانگذار کیش هندی بودا.یکی دانسته اندآنچه که از روایتها و نوشتههای تاریخ است.گئوماتا پس از متحد شدن هفت نفر از بزرگان پارس در برابر وی ودستگری یاو کشته شد واقعیت شخصیت اونیزبه نسبت  ناشناس ماند.

لزوم آگاهی دادن بیشتر

اززمانی که تارنمای وارش تاسیس شدواطلاعات زیادی ازگذشته تعدادزیادی از داانشکده علوم ت انسانی واجتمای ونیزدانشگاه مازدران درآن گنجانیده شده است زیادی ازهمکاران ماهنوزنمیدانستتند تارنمایی با این نام ومشخصات وججوددارد.وازآن بی اطلاع بودند.ازاین جهت لازم بود برای اطلارسانی اقام شود تا اطلاعت کفی در دسترس همکاران وافراددوستدارداش وفرهنگ قرارگیردوازاین شماره این کارراآغاز کردیم.

آثارشکست دریک تجاوز

خلیج فارس

دوروزپس ازحمله روسیه به کشوراوکراین  به رهبری پوتین سرهنگ گذشته ک .گ .ب به یک کشورمستقل وعضو سازمان ملل متحدکه دورزنیزهنوزتکمیل نشده است آثار شکست ظاهر شده ودرروسیه تظاهرات زیادی علیه پوتین شده است که یکهزاروهفتصدنفر دستگیرشده اند.یکی ازتلفان نیروهای پوتین کشته شدن چهارصدو پنجاه نفردریکی ازنقاط جنگ بوده است.نیروهای پوتین نتوانستنددبسرعت اوکراین را شکست دهند.اوکه پادرجای پای پطرکبیرواستالین گذاشته است دوروزنشده اشکار گردیدوی چندقرن دیربه دنیا آمده است.

پیشینه تاریخی ایران ازنظرمورخین یونانی و رومی وزمان ما

           باوجودی که آغازوپیدایش نژادآریایی پیش ازیخبندان دقیقامشخص نیست،آثارتمدن آتلانتیک اکنون ظاهرشده است.درحالیکه،آن تمدن درده یایانزده هزارسال پیش دراثرآتشفشانی وزمین لرزه ازبین رفته ومعبدآنان درحدود۴۰ سال پیش اززیرآب اقیانوس اتلس بیرون آمده است.دکترفریدون جنیدی جمشیدرادرتاریخ ایران مربوط به چهارده هزارسال پیش می داند.چیزی که جالب می باشدنوشته های مورخین مطرح یونانی ورومی درموردپیشینه تاریخی ایران است که باتوجه به اینکه یونانیان نسبت به ایرانیان نظرخوبی نداشتندورقابت وگاهی دشمنی هم داشته اند،چنین قدمتی رابرای آنهامعرفی کرده اند… ادامه‌ی خواندن