پیشینه تاریخی ایران ازنظرمورخین یونانی و رومی وزمان ما

           باوجودی که آغازوپیدایش نژادآریایی پیش ازیخبندان دقیقامشخص نیست،آثارتمدن آتلانتیک اکنون ظاهرشده است.درحالیکه،آن تمدن درده یایانزده هزارسال پیش دراثرآتشفشانی وزمین لرزه ازبین رفته ومعبدآنان درحدود۴۰ سال پیش اززیرآب اقیانوس اتلس بیرون آمده است.دکترفریدون جنیدی جمشیدرادرتاریخ ایران مربوط به چهارده هزارسال پیش می داند.چیزی که جالب می باشدنوشته های مورخین مطرح یونانی ورومی درموردپیشینه تاریخی ایران است که باتوجه به اینکه یونانیان نسبت به ایرانیان نظرخوبی نداشتندورقابت وگاهی دشمنی هم داشته اند،چنین قدمتی رابرای آنهامعرفی کرده اند… ادامه‌