خشم مردی که بازنی دوبرابرسن خودازدواج کرده بود

   

           رئیس جمهورفرانسه باوجودیکه تحصیلات دانشگاهی بالادارد،باکشتن یک نفرفرانسوی بوسیله یک نوجوان فرانسوی بنگلادشی مهاجرکه بوسیله آموزگارخودبرانگیخته شده بودکنترل خودراازدست دادوسخنانی اهانت آمیزنسبت به پیامبراسلام برزبان آورد.وی که هیچگاه چنین سخنانی برزبان نمی آورد،آشکاربودازجایی ناراحت است ویادرسیاست کم آورده است.آن آموزگارنیزحرفهایی زده بودکه غیرمودبانه بود.اماهیچکس حتاانتقادی هم ازوی نکرد.

           همین فرانسویان متمدن درحدود شصت سال پیش که مردم الجزایربرای بیرون آمدن اززیرچیرگی فرانسویان قیام کردند بیش ازیک میلیون نفرازآنان بوسیله فرانسویهاکشته شدندونیزسالهایی پس ازآن کشورتونس ازآنهاخواست تابندربیزت راتخلیه کنندولی فرانسویان اینکاررانکردندوجنگ درگرفت وفرانسویان بمبهای ناپالم بکاربردندودربندربیزت درخاک تونس یک هزاروپانصدنفر اززنهای جوان تونسی رابرای استفاده سربازان فرانسوی بردند.بعدهابندربیزت راتخلیه کردند.بینیدکشتن یک نفربدتراست ویاکشتن ده هزارتن ویک میلیون نفر.البته درآنروزهاهنوز امانوئل مکرون به این دنیانیامده بودوژنرال دوگل وظایف اوراانجام می داد..

علت اصلی فشاردونالدبرای گفتگوی سیاسی

وضع نا بسامان  گفتگوهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نشان ازچیرگی پول وثروت برشایستگی ومدیریت وتحصیلات بالادارد.

دونالدترامپ داردتمام عقده های عقب ماندگی درکسب رای هارابسرملت ایران منعکس می کند.

 

              دونالدتراپ خودمی داندبرای چه اصراردارددولت ایران بااوواردگفتگوی سیاسی شود.ومی دانددرصورت اصرارهم بااوگفتگونخواهدکرد.زیرااصراربرای گفتگوبرای گرفتن امتیازسیاسی است.تاازآن راه درانتخابات رای بیشتری بیاورد.امامردم ایران نیزهمچنان دچارفقریشتروبیماری بیشترخواهندشد.بااین حال براصرارخودبرای گفتگوادامه می دهد.اصراردونالدبرای چهارسال ریاست جمهوری بیشتراست.نه بخاطرمنافع کشورآمریکاآنطورکه خودترامپ ادعامی کند. 

دونالدترامپ درسراشیبی سقوط

                   درحالیکه انخابات ریاست جمهوری آمریکابسیارنزدیک شده است دونالدترامپ نتوانسته است فاصله خودرابارقیب خویش جوبایدن کمترکندودست کم مساوی شود.درمدت چهارسالی که رئیس جمهوربودرفتارنامناسبی باکشورهای دیگرداشت ورفتاراوباکشورهای دیگررفتاریک کدخدای برتری طلب بادیگرکدخدایان بوده است.گاهی هم بجای دیگران تصمیم می گرفت.درمجموع فردی قالتاق ونامتعادل بوده است.دراین چندسال دانشگاههای آمریکانتوانستندمسئولیت خویش رابرای تربیت رهبران مناسب برای کشورآمریکاانجام دهندونتیجه فعالیت آموزشی آنهاتربیت یک بیمارروانی ویک رهبرپیربرای جامعه آمریکا بوده است.

در گذشت یک خواننده توانا

   نهم آبانماه  امسال کشورمایکی ازشخصیت  های هنری خودراازدست داد،محمدرضاشجریان.شجریان که درمدت ۵۰ سال  خدمات زیادی به موسیقی وفرهنگ ایران کرده است،بسیاری ازاشعارشعرای ایران راکه ازگذشته مانده وشهرت زیادی نداشتند،یادآوری کردوبصورت زبانزددرآورد.ازجمله مرغ سحری وازخون جوانان وطن لاله دمیده .

اوخواننده ای معتقدومردمی بودوحاضرنشدباوجودمشکلات زیادی که برایش بوجودآمدخاک کشورش راترک کندوبه یک زندگی بهتربرسد.ولی درخاک کشورخودش ودرکنارآرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.

                  آرزومی کنیم دیگران جای خالی وی راپرکنند.

نگرانی و شتابزدگی

            بانزدیک شدن انتخابات کشورآمریکانگرانی ترامپ بیشترشده وحتادخالت  مسایل عقلانی راهم درکارسیاست وتدبیرسیاسی ازدست داده است.این گرفتن تصمیمات شتابزاده وغیرقانونی بین المللی سبب شده که تصمیم کشورخودرابرترازتصمیم تمام کشورهای عضوسازمان ملل دانسته وآنرااجرانیزمی کند.

               تاکنون نشده است که یک ریس جمهورتمام قدرت نمایی های دنیارابوسیله اطرافیان منتخب خویش اعمال کندوبا بیشرمی تمام جلوی روابط بازرگانی وتبادل اسلحه رادردنیابگیردوآن راازطرف سازمان  ملل متحدوشورای امنیت معرفی کند.البته وقتی درنظربگیریم که سقوط دو نالدترامپ نزدیک است نگران شدن ودستپاچگی وی هم یک چیزعادی ومنطقی خواهد بود.

کینه ونفرت بیرون زده

          مایک پمپئواززمانی که به وزارت خارجه جناب ترامپ رسیدووزیرامورخارجه کشور آمریکاشد،تمایلات صهیونیستی خویش رانشان دادویامنافع خودرادراین موضع گیری می دید.دیروزدرکنفرانس افغانستان سخنرانی کردودوباربجای  نام بین الملی وتاریخی خلیج فارس نام آن رابدون واژه پارس بکاربرد.

         حالاکه وی آنهمه ازقوانین ومقررات جهانی وبه عبارتی بین المللی صحبت می کندودیگرکشورهارابه رعایت آن قوانین سفارش می نمایدآیابهترنیست این آمریکایی صهیونیست وگردن کلفت وپرمدعاخودنیزبه قوانین بین المللی احترام بگذاردورعایت کندبویژه که این امرباحقوق چندهزارساله مردم ایران نیزبستگی دارد.

          ازقلم انداختن واژه پارس ازیک نام بین المللی توسط این دکترای حقوق واستادانشگاه هارواردنشانه کینه ونفرت یک حقوقدان صهیونیست است.که دریک فرصت مناسب بیرون انداخته است.البته  جای شگفتی نداردآمریکاییان بی اصل ونصب که ناگهان ازروشنایی تاریخ بشرسردرآورده اندندانندنام این دریای سه هزارساله خلیج پارس یادریای پارس است.

 

 

 

 

 

فراراززبان وملیت خویش

         دکترناصر تکمیل همایون این روزهامشغول نوشتن کتابی هفت جلدی درباره تاریخ ایل قاجاراست.:ایل قاجاردرپهنه تاریخ ایران.تاریخی که اعضای ایل قاجارخودنیزتاکنون چنین تاریخی ننوشته اند.من نیزتاحال علت این قاجاردوستی راندانسته ام.چرابجای اینکه تاریخی بااین وسعت درباره یکی ازخاندانهای ایرانی وخوشنام نوشته شوددرباره یک قوم آدم کش وخیانتکارنوشته شده است.آنهم توسط مورخی که ازاعضای یک حزب ملی است واین تاریخ می توانست درباره یک قوم ایرانی وخدمتگذارنوشته شود.البته این تاریخ رامن درحدودیک نسل پیش دریکی ازنشریات ایران دیده ام.امانیمه کاره رهاشده بود.دکترتکمیل همایون اینطورکه من متوجه شده ام ازافرادی است که زیادمی نویسدامادرفکرچاپ آنها نیست.

        دکترناصرتکمیل همایون عادت دارددرنوشته های خویش واژهایی بکاربردکه دست کم اینجانب تاکنون باآنهابرخوردنکرده ام ویاکمتردیده ام.این یکی ازمعایب نثرایشان است.دردانشنامه هانیزبرخی ازآن واژه هارانتوانستم پیداکنم.انگاراصرارداردبرخی ازواژه های بیگانه وناشناس رابکارببرد.ایشان می توانست بجای کوروش کبیرکوروش بزرگ وبجای دریای خزردریای مازندران یادریای هیرکانیارابکار برد ولی بکار،نبرد.خزرهاقومی هستندکه دیرترازاقوام یادشده  به این حدود آمده اند.

     خوب است درپایان کتاب به این پرسش نیزجواب دهندآیادرست است درباره ایلی که نیمی ازخاک چندهزارساله وزرخیزایران رابرباددادند،چنین تاریخی باآب وتاب نوشته شود.آیاافتخارات وخیانتهای این ایل راسبک وسنگین کرده اند.