آموزش های مارکسیستی

 

زمانی برخی از بدنیاآمدگانگان جنگ جهانی دوم تصمیم گفتند دنیا را بر پایه آموزشهای مارکسیسم اداره کنند امانشد و پیشبینی های آنان اشتباه درآمد . آنگاه آنقدر آصلاحات  کردند تا فرزند زمانه مدن\یشرفته  خود باشند ولی آنهم نشد .آنگاه به  سلطنتی پرداختند که چیزی یجز افتادن در دامن کمونیسم نبود.حال دارند می کوشند تا با تحلیلهای مارکسیستی سلطنت طلبی را توجیه کننندوآن بعلت زنده ماندن از مجازات اعدام است که یک فرد بی گذشت اما حسابگر برای آنها داده بود .

لزوم آگاهی دادن بیشتر

اززمانی که تارنمای وارش تاسیس شدواطلاعات زیادی ازگذشته تعدادزیادی از داانشکده علوم ت انسانی واجتمای ونیزدانشگاه مازدران درآن گنجانیده شده است زیادی ازهمکاران ماهنوزنمیدانستتند تارنمایی با این نام ومشخصات وججوددارد.وازآن بی اطلاع بودند.ازاین جهت لازم بود برای اطلارسانی اقام شود تا اطلاعت کفی در دسترس همکاران وافراددوستدارداش وفرهنگ قرارگیردوازاین شماره این کارراآغاز کردیم.

زدن جیب مردم یابیت المال

حکایت کسانی که ازبیتالمال می زنندتاثروتمندشوند،حکایت کوچکی نیست واین عمل آنان fffوراک روزمردم ایران توام است.حالا چقدر باید جمع کنند تا ثروتمند تر بشوند بما مربوط نیست!سعدی می فرماید:

آن شنیدستم که در اقصای غور            

 بارسالاری بیافتاد از ستور      

گفت چشم تنگ مرددنیادار را          

یا قناعت پر کند یا خاک گور

آثارشکست درحمله دوروروزه یک دیکتاتور

آثار شکست در تجاوز نظامی سرهنگ ک.گ.ب و رئیس جمهور فعلی روسیه در حالیکه مدت تجاوز نظامی وی به دو روز هم نرسیده است،ظاهر شده است و بهانه های گوناگونی آورده و ازجمله به ارتش.’baji

نظر خواهی زورکی

گفتگوی گزارشگر شبکه من , توبا دکتر کاوه مدنی مدام  در پی آن بود حرفهای جبهه رضا پهلوی رادر دهان کاوه مدنی بگذاردولی او نمی پذیرفت و به دنبال یک گفتگوی منطقی بود. اینها کسانی هستند که ادعا دارندد در پی یک روش منطقی هستند ولی یک روش غیر منطقی و زورکی را برای پیشبرد هدف مصاحبه و گفتگو با آدمهای مشهور استفاده می نمایند.مصاحبه ای که توسط اینتر نشنال ومن و تو باپسر رضاخان  دوم پرازاشتباه وسوءاستفاده بود.دراین شبکه نماینده رضاشاه دوم و اینتر نشنال سوگند خورده اند که باهرکس که مخالف است مصاحبه می کنند وحرفهای خودرا دردهان اوبگذارند..این آغاز یک ماجرااست.

نتیجه خودمورخ بینی بینیها

در ایران  نهادهای تاریخنگاری تحصیلکرده ها وکارشناسان این رشته گرفته وآن را به خود اختصاص دادند.نتیجه این شدکه با تیتردرشت نوشتند:جبهه متشتت تارخ نگاری .این نهاددردست کسانی قرارگرفته بودتاریخنگاری کارحرفای آنان نبوده است.وحتا نتوانستند تاریخ انقلاب ایران را بنویسند.یا قرا دادن آنهمه مخارج در اختیارآنان و به طوری که خودشان اعتراف کرده اندمنصفانه نبوده shsj

 

استدلال یگ مفسرسیاسی انگلوفیلی

حاشیه

مفسر سیاسی  تلویزیون فارسی زبان دکتر  تقی زاده درمورد ملی کردن نفت توسط دکتر محمدمصدق  گفت: مصدق می خواست نفت راملی کند واینکاربه سودانگلستان نبود واینکاربرای انگلیستان زیان داشت زیراتازه ازبارجنگ جهانی دوم رهاشده بودند.ونمی توانستند گران شدن نفت ایران را تحمل کنند.بااین اظهارنظر آنچه راکه در درون اووجود داشت نشان دادوآشکارشدمنافع کشورانگلستان برای این مفسرسیاسی کشورایران اهمیتی بیشتر دارد.تامنافع مردم ایران وبرای این کارمصدق را دارای اشتنباهی بزرگ می دانست ومردم ایران رادر اینکاروظیفهمند  میداند که بخاطر مشکلات کشورانگلستان نفت خودراارزانتر بفروشند هرچدخودمردم ایران دراین کارزیان ببینند. ببینید طرفداری ازانگلیسی هادراینطور مواقع چگونه ظاهرمی شود.نفت راارزانتر بفروشید تااستعمار گران بتوانند تحمل کنند.این خریدن به نرخ ارزانترننترمدت صدسال بود که ادامه داشت.آقای دکتر مصدق رااشتباهکار می دانست که بعداز مشکلات مالی انگلستان نرخ فروش نفت را بالانبردومنافع مردم ایران رااترجیح داد.زندگی در میان انگلیسی ها مواهبی نیز نصیب انسان می کند.