یک شرط مهم برای گفتگوی تاریخ شفاهی

کسی که برای بوجود آوردن تاریخ شفاهی بادیگری گفتگو می کندبایدبر تاریخ آن دوره اشراف داشته باشدودست کم اطلاعات اودر موضوع موردگفتگوازاطلاعات مصاحبه شونده کمترنباشد.

خودبزرگ بینی

شبکه اینتر نشنال هردفعه ای اعلام می کندفلان کشورویافلان کس به پرسش ماجواب نداده است!انگارهمه وظیفه دارند جواب پرسش های  آن شبکه رابدهند. خودبزرگ بینی اندازه ای دارد.

از پشت سر راه رفتن

طرفداران رژیم شاهی پهلوی مدام دربوق وکرنامی دمندوازطرف مردم ایران می گویند که مااشتباه کردیم که انقلاب کردیم .پس درباره برکناری رژیم قاجار مردم آن موقع ایران اشتباه کرده بودندکه آن رژیم رابرکنارکردند.

تلاشهای دونالدترامپ برای پیشرفت تحصیلی بچه هایش

به تجربه دیده شده است که فرزندان ثروتمندان ومیلیادرهاخوب درنمیآیندودردانش اندوزی نیزبیشترعقب هستندوخوشگذرانی وعیاشی رابردرس خواندن ودانشاندوزی برتری می دهند.حالااینجانب که آنهمه ازآقای ترامپ انتقادکرده ام،بجا است بخاطر توجهی که به فرزندان خودداشته وآنان رادرتحصیل دانش راهنمایی وتشویق کرده است تادرکسب مدارج تحصیلی بالاپیروزمندباشند،یادکنم.

خوب است پدران کشورمانیزبرای رشدوپیشرفت تحصیلی فرزندان خویش همت داشته باشند.

یک پسرویک دختروی ازدانشگاه معروف هارواردفارغ ازتحصیل شدندوپسرکوچک اونیزدرراه است وتاکنون چندزبان نیزیادگرفته است.

داوری یک ذهن خودخواه

آقای دونالدترامپ رئیس جمهورپیشین آمریکاگمان می کندخانه اوبابایگانی اسناد ریاست جموری وی فرقی ندارد.بنابراین اسناددادگستری دوره ریاست جمهری خودرامی بردودربایگانی خانه اش قرارمی دهد.وی بجای اینکه بامغزخودفکرکند.بابدن خویش فکرمیکند.

موقعیت شکننده روسیه

اکنون که کشور های غربی باکشوروسیع ولی متجاوزروسیه اختلاف پیداکرده اند،ایران نیزبایدباهمکاری نکرده باآن کشورباهشتصدسال تجاوزبه مرزهای شمالی ایران ازتقویت توان دفاعی آن کشورحودداری کند.وگرنه درآینده که روسیه توانسته باشد توان خودرا تقویت کند،فرصت خوبی برای تضعیف این کشورازبین می رود.

گمان

برخی ازتلویزیونهای پارسی زبان گمان می کنندهرچه بیش تردرباره رضاشاه زیاده گویی وتعریف نمایند ،درهدفی که دارندپیشرفت بیش تری خواهندداشت.وحال آنکه درمیان مردم ایران یک شناخت قدیمی ازرضاشاه وجوددارد.ونمی توان این شناخت تاریخی راعوض کرد.ماننداینکه بخواهنداین موضوع راجابیاندازندکه گرگ جانورخوبی است.البته نمی شود.شمامی خواهیدهم تاریخ راتحریف کنییدوهم واقعیت روز را.