ماه رمضان سودهاوزیانهای آن.

خلیج فارس

یش ازرسیدن ماه رمضان عده ای از زیانهاو تعدادی نیزازسود های آن صحبت می کردند.وحتا یکی از دوستان برای من تلفن زدوگفت روزه نگیرواززیانهای بسیارروزه گفت.من نیزباخوشرویی به حرفهاودلایل اوگوش دادم وآنگاه تشکرکردم.ماه رمضان که تمام شدبرایم آشکارگردیدروزه نه تنهازیانی ندارد(دست کم برای من نداشته است بلکه به سلامتی اینجانب هم کمک کرده است.بویژه ازبزرگ شدن شکم من جلوگیری کرده است).درمازندرانی به افرادی که شکمشان بزرگ شده است به طعنه می گویند :گردآقا.

  بنابراین زیان روزه برای همه نیست.وبایددید وضع جسمانی وسن آنها اجازه چنین کاری رامی دهدیانه. 

کلک آمریکایی وشرارت طالبانی

خلیج فارس

کلک دولت آمریکابه دولت افغانستان هنگامی که آمریکااصرارداشت دولت افغانستان درگفتگوی صلح آمریکاوطالبان شرکت کندودولت افغانستان نیززیربارنمی رفت ولی بااصراردولت مردان آمریکانیروهای دربندطالبان راآزادکرد.تااینکه خودآمریکایی هاازافغانستان بیرون رفتند.امااین زرنگی آنان که بهانه ای برای بیرون بردن نیروهایشان ازافغانستان بودلورفت واینک دولت افغانستان بایدبه تنهایی ازعهده نیروهای متعصب طالبان برآید.آینده افغانستان تیره است وبااین کوتاهی که ازجانب ایران شده وبادرنظرداشتن آینده شومی که درانتظارمردم افغان هست دولت بایدبه مردم افغانستان کمک کندوحرفی راهم که نخست وزیرافغانستان درموردندادن آب زده است ندیده بگیرد.آقای روحانی گفته بود بزودی نتیجه حرفی راکه زده اندخواهنددید. 

 

 

 

بی خردی

خلیج فارس

رهبران واعضای حزب جمهوری خواه آمریکاهنوزبعلت ضربه ای که ازشکست سخت انتخابات دومجلس وریاست جمهوری خورده اند،گیج هستندوحتاگرفتن تصمیمات خردمندانه راازیادبرده اند.اگر توجه کنیم که آن کشورمحل وزادگاه علوم سیاسی است شگفتی ما بیشتر خواهدشد این چه نوع تتصمیماتی است که می گیرند.

یکی ازنشانه های این گیجی اخراج دیگ چنی ازرهبران برجسته حزب جمهوری خواه آمریکاودخترش ازاین حزب است درحالیکه آن دوهیچ گناهی ندارندجزپیروی ازقوانین کشورآمریکاومنافع مردم این کشور.

آن موضع گیری نابخرادانه نوسط یک حزب سبب شده است که میزان پیروی آنان ازقوانین کشورشان آشکارشود.وبااخراج دیگ چنی ودخترش ازحزب دربرابرضربه خورده شده که که ارتباطی نیزبه آنان نداشت ونتیجه سیاستهای مغرضانه ترامپ بوده است نشان دهندبه فکرکشورخودنیستندودراندیشه خالی کردن حس کینه توزی خویش می باشند.

کسانی که زیان دیدند

خلیج فارس

عده ای ازگرسنگی ماه رمضان فرارکردندوبرای روزه نگرفتن خوددلایل ضعیف آوردند.ولی رمضان گذشت وازسلامتی ای که روزه می آوردبی بهره شدند.رمضان گذشت وکسانی که روزه نگرفتند،زیان دیدند.

خلیج فارس

خلیج فارس

         تمام خلیج های دنیانام ویژه خودرادارندولی نام خلیج فارس گاهی بخش دوم آن بوسیله  عرب های سوسمارخوارخورده می شود:

به تاریخ مراجعه نکرده اندکه درگذشته تمام این دریا(پارس)جزیی ازایران بودویک دریاچه داخلی ایران بوده است.و دردرون کشورایران قرارداشت .اماکشوراستعماری انگلیس ودودمان خاین قاجارباکمک هم این بخش حیاتی وزرخیزراازخاک ایران جداکردند.

حالاموسسه خلیج فارس دراسراییل ماننداعراب نام این دریارابانام دیگری می نامندوحتایک نهادوابسته به دولت جعلی اسراییل این کارراکرده است.

قفقاز،زخمی تاریخی بربدن ایران

             قفقاززخمی است که برپیکر ملت ایران واردشده وهدیه ننگینی ازدودمان بی کفایت قاجاربه ملت ایران است امادرچهاردیواری ایران ازاین زخمهاکه نتیجه کارکردیک حکومت بی کفایت وبی تدبیروآدم کش است همواره موجود می باشد.و آشکار نیست جه هنگامی برداشته خواهد شد.

           جالب است اف هاوایران شناسان حقوق سه هزار ساله ملت ایران رادرآن ناحیه انکارمی کنندوآثارمعماری و ساختمانی راوآداب ورسوم مردم آن منطقه راکه نشانه نفوذ تمدن دیرپای ایران است انکارونفی می نمایند. 

تعادل درسیاست ومناسبات اقتصادی

بانزدیک ترشدن ایران وآمریکاباگفتگوی غیرمستقیم، چین نیزمجبورمی شودازتوقعات تحمیلی خودبکاهد.وبازی درمیانه آن دوبسود ایران خواهدبود.بویژه گه پس ازایران کشورهای دیگری نیزهمین کارراخواهند کرد.