بهانه جویی های ترامپ

ترامپ پس ازشکست درانتخابات درصددبرآمدباکسانی که آنهارامسبب شکست خودمی دانست تسویه حساب کند.ابتدابسراغ ایران رفت واسراییل رابه مرزهای ایرات آورد.ولی نتوانست ناراحتی خودراتسکین دهد.اینک به سراغ فیس بوک رفته وگفته است  فیس بوک خلاف می کنددرحالیکه هنوزخلاف دوران ریاست جمهوری خودرایعنی فرارازدادن مالیات راجبران نکرده است.تاپایان این یک ماهی که مانده است ببینیم چه کارهای دیگری خواهدکردتاقدری دیگرتسویه حساب کندوبه حساب مبارزه باخلافکاری بگذارد.بنابرگفته های مفسرین سیاسی ممکن است پس ازرسیدگی به خلاف هی وی زندانی هم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.