دونالدترامپ درسراشیبی سقوط

                   درحالیکه انخابات ریاست جمهوری آمریکابسیارنزدیک شده است دونالدترامپ نتوانسته است فاصله خودرابارقیب خویش جوبایدن کمترکندودست کم مساوی شود.درمدت چهارسالی که رئیس جمهوربودرفتارنامناسبی باکشورهای دیگرداشت ورفتاراوباکشورهای دیگررفتاریک کدخدای برتری طلب بادیگرکدخدایان بوده است.گاهی هم بجای دیگران تصمیم می گرفت.درمجموع فردی قالتاق ونامتعادل بوده است.دراین چندسال دانشگاههای آمریکانتوانستندمسئولیت خویش رابرای تربیت رهبران مناسب برای کشورآمریکاانجام دهندونتیجه فعالیت آموزشی آنهاتربیت یک بیمارروانی ویک رهبرپیربرای جامعه آمریکا بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.