شکست تاریخی وپیشبینی نشده یک دیکتاتوردیگر

آقای دونالدترامپ گمان می بردکه برداودر انتخابات امسال صددرصداست وبرای چنین شکست بزرگ ووسیعی خودراآماده نکرده بود.دراین چهارسال دموکرات هابرهبری آقای اوباماهرروزازترامپ دشنام وبدوبیراه شنیدندولی کم جواب دادندودربرابر،خودراآماده کردند.

نتیجه آن تکبرواین تدبیرپیروزی بزرگی بودکه نصیب حزب دموکرات شد.وآقای ترامپ وهواداران اوتحمل آن رانداشتند.وکوشیدندازرااتهام زدن تخریب وآدم کشی واشغال کنگره وتحریک هواداران هیجان زده جواب دهندولی نشدویک پیروزی بزرک وکم مانندبرای حزب دموکرات بدست آمدکه می گوینددریک قرن گذشته بی مانندبود.تخریب هاوآدم کشی نیزبراثرتحریکات آقای ترامپ بوجودآمدکه کشورداری راباهتل داری اشتباه گرفته بود.دونالدترامپ ازسرنوشت انتظاراتی داشت که همان راهیتلرنیزداشت.سرنوشت آن دویکی بود: فریب خوردن ازتمایلات خودشیفتگی خویش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *