مردی که به تحصیل فرزندان خوداهمیت می داد

باوجودی که رسم است بچه های خانواده های ثروتمندومیلیاردربعلت آسایش زیادواحساس بی نیازی ازدرآمدهای بیشتروخوشگذرانی،دجارانحراف وعقب افتادگی تحصیلی می شوند،فرزندان آقای ترامپ هیچکدام دچارمشکلات ناشی ازبی بندوباری وعقب ماندگی تحصیلی نشده اندواین می تواندبرای خودثروتمندان ونیزبرای مابویژه نسل زنده انسان یک نمونه باشد.به نظرمن اگرآقای دونالدترامپ بجای اینکه رییس جمهور میشد،یک وزیرآموزش عالی می شددراین کارموفق تربود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.