تصویر

اکنون اتهامانی راکه کشورهای بزرگ درموردساختگی بودن میکرب بیماری کرونابه هم میزدند،گاهی انکار وگاهی نیزدوباره مطرح می کنند.احتمالابطورکامل ازدرست بودن اتهاماتی که می زنند،اطمینان ندارند.

 

 

لزوم بررسی های فرهنگستانی(آکادمیک)درباره شریعتی

تصویر

images            درباره شریعتی واندیشه های اواظهارنظرهای زیادی شده است.چنانکه درجلسه ای که باعنوان «شریعتی وآینده علوم انسانی» تشکیل شد،این نظربدرستی داده شدکه شریعتی رابایدبه آکادمی«فرهنگستان » باز ادامه‌

دانشگاه فراموش شده

تصویر

 

                   دانشگاهی که قراربودمهمترین دانشگاه تحصیلات تکمیلی ایران شودولی ناکام ماندوفراموش شد.
             دانشگاه تحصیلات تکمیلی شمال ایران درآن زمان که خاندان پهلوی همه جای ایران رابه نام خودمفتخرمی کردند،ابتدادرسال ۱۳۵۴به نام دانشگاه رضاه شاه کبیرنامیده شدوآغازبه کارکردودرسال۱۳۵۷که امواج انقلاب تمام ایران رافراگرفته بودبه نام دانشگاه تحصیلات تکمیلی شمال ایران تغییرنام داد .
هدف دانشگاه تازه بنیادهم برگزیدن وتربیت دانش آموختگان  نخبه برای دوره های پساکارشناسی ودکترابود.پس ازآن دانشکده تحصیلات تکمیلی شمال ایران نامیده شدودرمردادماه سال ۱۳۵۸باتصویب شورای انقلاب ادامه‌

شهربرتروشهرمستعمره

تصویر

                     اشتباه نکنید،این ساختمان بدون دروپنجره ازدوره های یورش عربهاومغول هانمانده است،مربوط به دوره افشاریه وقاجاریه هم نیست،بلکه پیش ازانقلاب اسلامی ساخته شده است.وتنهادروپنجره های آن راکنده وبرده اند.آنهم به این علت بقیه ساختمان رانبردند ادامه‌

سیرتاریخی کتابخانه هادر ایران پیش ازحمله تازیان

تصویر

                      درموردکتابخانه های ایران پیشازاسلام غیرازتالیف سه جلدی دکتررکن الدین همایون فرخ پژوهشهای زیادی نشده وبه نظرمن این نوشتاربهترین پژوهشی است که تاکنون منتشرگردیده است.وازآنجایی که بیشترمردم ایران براثرالقائات عربهاوبنی امیه وبنی عباس که تمام آنان ازنداشتن پیشینه تاریخی وتمدنی مانندایرانیان رنج می بردندودر برابر ایرانیان احساس حقارت داشتندوتاکنون هم ادامه داردوعرب پرستان که دوره پیش ازاسلام ایران رامخالف ومتضادبادوره اسلامی می دانندتلاش دارندبااین دوره باسکوت برخوردنمایندویابابدگویی یادکنندویاآنهمه نوشته هارادراین موردکه ازکتابهایی برداشته شده است که مورخین معاصربرای نوشتن تاریخ دوره اسلامی ازآن تاریخهاسندمی گیرند،انکارکنند.دردوره حکومت بنی عباس نگهداری کتابهای دوره ساسانی وپیش ازاسلام جرم بودوداشتن کتابهای زندیک وکفرآمیزحساب می شدویکی ازگناهان افشین فرمانده ایرانی معتصم عباسی که متهم به تهیه زمینه یک کودتابودوبوسیله قاضی بغدادمطرح گردید،داشتن کتابهای زندیک بودودرمحاکمه وی به عنوان یکی ازاتهامات بکاربرده شد.درواقع عربهابازرنگی تمام احساس حقارت خودرادربرابرگذشته درخشان ایرانیان وتاریخ آن به این ترتیب پنهان می کردند.والبته برای کم کردن شدت پایداری هادربرابراعراب هم موئربود.این پژوهش که درموردکتابخانه های  ایران باستان انجام گرفته است پژوهشی است پرمعناوپرباروجامع که ازوجودکتابخانه های بسیاروتمدنی درخشان یادمی کندکه بوسیله عربهای بی تمدن وبیابانی نابودشد.این متن که کمی کوتاه ترشده است،جزیی ازکتابی به نام«پاسخ به تاریخ» میباشدودرجواب فیلم۳۰۰ که خشایارشاه وسربازان اورابه وحشیگری متهم می کندنوشته شده است. متاسفانه کسانی که نتیجه قرنها زحمات وکوشش ایرانیان رانابودکردندهمراه بااسلام وبه نام جهادبه ایران آمده بودند. ادامه‌

امانتداری شبکه های اجتماعی

تصویر

          گذشتگان گفته انداگرمی خواهی ده رابچابی،کدخداراببین.حالا این ضرب المثل درمورددستبردزدن به اطلاعات کاربران ساده لوح شبکه های اجتماعی درستی خودرانشان داده است:

        آنطورکه ازخواندن وشنیدن اخباراسنادمربوط به افشاگریهای ادوارداسنودن عضوباوجدان سازمان خدمات امنیت ملی آمریکاومامورگذشته سیابرمی آید،آن سازمان بادیدن کدخدایان توانست ده رابچابد. ادامه‌

چونکه سربازم

تصویر

          

             تعدادی ازسربازان پادگان گرگان درتاریخ ۲/۱/۱۳۲۶ خورشیدی این عکس رابه یادگارگرفتند.درپشت عکس شعری دیده می
شودکه بیانگروضع سربازان ایرانی دراین دوره ودرددل آنان است دردوره سربازی و
بقول مردم آن زمان
«اجباری »…              ادامه‌