پوشش

گفتاورد

uploads/2018/06/art50-1.jpg             انسان موجودی است که بالباس شناخته میشودونه بابرهنگی برخلاف حیوانات بویژه درموردجنس زن که زیبایی وجاذبه جنسی اوبسیاربیش ترازمرداست.یکی ازمهمترین وجوه تمایزانسان باحیوان همین داشتن پوشش است.حال چگونه است که افرادی برای اثبات متمدن بودن وامروزی بودن خودازبرهنگی آنهم همراه بابی عفتی هواداری می کنند.نشان دادن نقاط حساس بدن راکه غریزه جنسی بیننده راتحریک می کندنشانه ای ازداشتن تمدن معرفی می کنند.اگردرکشوری حجاب رابردارندوبالای زانووسروسینه زنان آشکارباشدبهتراست یابدترمی شود؟اگریک نفربایک دیدبی طرف وبی غرض نگاه کندخواهدگفت بدترمی شودوبه همان ترتیب خواهدبودکه دردوره غارنشینی انسان یاکمی پس ازآن بوده است. ادامه‌ی خواندن