آخرین سوزن جلوگیری ازکرونا

امروزآخرین (دومین)سوزن ضدبیماری کروناراتزریق کردم.وهردوسوزن که به فاصله یک ماه تزریق شد،هیچ مشکلی برایم بوجودنیاورد.البته درتمام مدت یک سال پرهیزمی کردم وناهاروشام رابدون سیروپیازنمی خوردم.