نام واقعی خانواده پهلوی چه بوده است؟        

                                              رضا پالانی سر باز قزاق خانه به هنگامی که نگهبان سفارت هلند بود.                                                        قزاق سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                            نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌

از معجزه های نظام پزشکی

گالری

این گالری شامل 1 تصویر است.

               نظام پزشکی دست به کارهایی میزندکه اصلاوظایف آن رابزیرسئوال می برد،بطوری که انسان ازخودمی پرسدآنجاچه خبراست.وقتی بازنشسته ای حق بیمه اش راماهانه پرداخت کرده است وحق داردهنگام بیماری ازحق بیمه از پیش پرداخت … ادامه‌

تلاشگری برای شناساندن راههای خودشناسی

                       

 

 

 

 

                     روزجمعه ۶/۲/۹۸که برای دیدارنمایشگاه جهانی کتاب سال ایران درتهران رفتم.درغرفه ای که  کتابهای محمدجعفرمصفاراعرضه می کردند،درباره اوپرسیدم.دسنیاروهمکاروی خانم رضوی گفتندمرده است.ناراحت شدم.گرچه هیچگاه اوراندیده بودم .ولی ازطریق آثاروی بویژه آثاری که ازکارن هورنای وکریشنامورتی ترجمه کرده بود،خودشناسی می کردم واورا می شناختم. ادامه‌

تبریک

                رسیدن سال ۱۳۹۷خورشیدی ،یادگارهزاران ساله نیاگان مابابرکت فراوان رابه هم میهنان

عزیزوخوانندگان گرامی ودوسداران نوروزتبریک می گوییم.

                                                                                تارنمای وارش

                                

ناسپاسی

      

          یک فیلسوف ایرانی درموردکارنامه زندگی مریم میرزاخانی ریاضی دان جوان اظهارنظری کرده وگفته است:مریم میرزاخانی چهل سال عمرنکردبلکه چهارصدسال!عمرکرد.آیابایددرموردکارنامه زندگی دانشی مردانی چون بوریحان بیرونی،بوعلی سیناوخواجه نصیرالدین توسی هم همین نوع داوری راکردویاتنهادرمورداین خانم میهن گریزکه مرگ نابهنگامش احساسات ماراتحریک کرده است این جورداوری کنیم.ونگفته اندکه چگونه به اوحق دادندکه پس ازآنهمه تلاشهاومخارجی که کشورزادگاهش برای وی انجام داده وپس ازپشتیبانی وزحمت های بسیاری که برای اوکشیدند،وفرستادن به دانشگاه صنعتی شریف وآموزش برای دریافت دومدال علمی طلادررقابت بادانشجویان کشورهای دیگر،همه راندیده گرفت وپررونق ترین کشوردنیارابرای کاروزندگی کردن انتخاب کرد.درحالیکه هیچ مانعی برای برگشتن وی وجودنداشت.برعکس ازاودرخواست نیزمی شدبرگرددوجامعه علمی کشورازبرگشتنش خوشحال هم می شدند.امازندگی درآمریکاوتدریس دریکی ازدانشگاههای معروف جهان راکه قبلادرگرفتن مدال علمی ازوی ودانشگاهش درایران عقب مانده بودندبربرگشتن به میهن کهنسال وتمدن خیزوکاروزندگی درکنارهم میهنان برتری داد.اگرانگیزه این کارجاه طلبی نبوده پس چه بوده است.زندگی دریک کشورتوسعه یافته وکاردریک دانشگاه معروف. ادامه‌

تراست مغزهای امپراتوری

               

  

   

 

 

        

   

              بگفته یکی ازنویسندگان کتاب پژوهشی ای که دردست بررسی دارید:دیروزدرمحله ایست لندن دریک گردهمایی بیکاران شرکت کردم.درراه بازگشت به خانه درباره این صحنه فکرکردم.وبیش ازهمیشه درباره اهمیت امپریالیسم قانع شدم.امپراتوری همیشه راه حلی برای حل مسئله نان است. ادامه‌