مرد پشیمان

 

پریشب که چهره بیلننگتون را در تلویزیون دیدم کم  شگفت زده شدم جوانتر نشان می داد و با کمی دقت آدمی زاده متوجه می شد که برای کم سن نشان دان خود و سن خود سن خویش کمتر نشان داده است.وی داشبن مدیرییت سیاستمدار و دانشمند  بسراغ زنی شوهردار و نمتعهد برود.خانم وی در داشتن مدیریت و صفات و ویپگیهای انسان هوشمند و متعهد چیزی از او کم ندارد..خانم وی در داشتن صفات و ویپگیهای انسانی از وی بالا تر است.

 

 

 

 

تبریک سال نو

رسیدن سال نو ۱۴۰۲رابه هم میهنان عزیزم بویزه به خوانندگان تارنمای وارش تبریک می گویم وگرچه سالهای گذشته برای مامردم ایران زمین سالهای خوشی نبوده است اما امیدوارم سال نوخورشیدی سالی پربرکت باشد.خداوندبرهرکاری توانا است. .تارنمای وارش

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهورگذشته آمریکا

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌ی خواندن

بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

حاشیه

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارندچون از این راه بهتر می شودثروتمندشد.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاورا(دونالد ترامپ را )غیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌ی خواندن

  نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                 قزاق  سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌ی خواندن

تلاشگری برای شناساندن راههای خودشناسی

                       

 

 

 

                   

                     روز جمعه ۶/۲/۹۸که برای دیدن نمایشگاه جهانی کتاب سال ایران درتهران رفتم.درغرفه ای که  کتابهای محمدجعفرمصفاراعرضه می کردند،درباره اوپرسیدم.دسنیاروهمکاروی خانم رضوی گفتندمرده است.ناراحت شدم.گرچه هیچگاه اوراندیده بودم .ولی ازطریق آثاروی بویژه آثاری که ازکارن هورنای وکریشنامورتی ترجمه کرده بود،خودشناسی می کردم واورا می شناختم. ادامه‌ی خواندن

تبریک

                رسیدن سال ۱۳۹۷خورشیدی ،یادگارهزاران ساله نیاگان مابابرکت فراوان رابه هم میهنان

عزیزوخوانندگان گرامی ودوسداران نوروزتبریک می گوییم.

                                                                                تارنمای وارش