خرج کردن خودسرانه کسرشده های حقوق بازنشستگان وآثارزیان باراین کارهنگام پرداخت حقوق بازنشستگی

ذخیره کردن کسری های حقوق بازنشستگان توسط دولت به هنگام شاغل بودن کارمندونگهداری آن وسرمایه گذاری کسرشده هایک امرضروری وبدیهی است که بایدموردتوجه جدی مسئولین کشورباشد.ولی درعمل اینطورنیست .زیرا،نه احساس دلسوزی هست ونه انجام وظیفه .دولتهابایدمبالغ کسرشده ازحقوق شاغلین رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست که افزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهدداشت.والبته بانبودن احساس مسئولیت و دلسوزی توسط دولت هاومسئولین اداره هایی که شاغل درآنهاکارمیکرده است،سبب می شودبازنشسته ازاین شانس برخوردارنشودودردوره بازنشستگی نیزهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهد.دولت پول ذخیره شده بازنشتگان رابجای سرمایه گذاری بمنظورافزایش آن،خرج می کندوسپس کشورراتحویل دولت بعدی می دهدومیرود.ذخیره کردن حق بازنشتگی  پرداخت شده توسط کارکنان دولت،به هنگام شاغل بودن یک امرضروری وبدیهی است که باید موردتوجه جدی مسئولین کشورباشدولی نیست .زیرانه احساس مسئولیت وامانت داری هست ونه انجام وظیفه دولت هاونه مجازاتی قانونی.بایددولت هابودجه کسر شده بعنوان حق بازنشستگی رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست.واین کارافزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهد داشت که البته بابکاربردن حقوق های کسرشده برای رفع نیازهای دیگرتوسط دولت ومسئولین اداره های مربوطه سب شده ست تابازنشستگان ازاین شانس برخوردارنشوندوهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهند. ادامه‌

دفاع ازخوی تجاوزطلبی روسی

       

           اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین اقوام به کشورمابوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی خوی تجاوزگریشان شناخته شده است. ادامه‌

شادباش نوروزی

جشن نوروزی توانست به مدت بیش ازسه هزارسال درمیان مردمان آریایی وسپس غیرآریایی انسجام وشادی بوجودآوردوآن راحفظکند.دقیق ترین جشن برای هماهنگی باطبیعت .

امیدوارهستیم که سال نوآخرین سال وجودمشکلات وگرفتاریهای مردم ایران باشد.

این جشن خجسته رابه هم میهنان دردرون وجارج ازکشورشادباش می گوییم. 

 

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

 

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌

بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارند.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاورا(دونالد ترامپ )غیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌

  نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                  قزاق سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌

از معجزه های نظام پزشکی

نیاز به توضیح ندارد

 

              اگرمقررات ساده بیمه رانفهمیم،بیماربایددوبارازجیب خودپول بیمه راپرداخت کند.یک بارباکم کردن حق بیمه ازحقوق اوویک بارنیزدستمزدجراحی است که بجای بیمه گرازجیب بیمارپرداخت می شود.

               نظام پزشکی دست به کارهایی میزندکه اصلاوظایف آن رابزیرسئوال می برد،بطوری که انسان ازخودمی پرسدآنجاچه خبراست.وقتی بازنشسته ای حق بیمه اش راماهانه پرداخت کرده است وحق داردهنگام بیماری ازحق بیمه ازپیش پرداخت شده خویش استفاده کندوپزشک بدون تخصص عناصرجراحی رابجای فرستادن به نزدپاتولوژیست برای بررسی واظهارنظر،به زباله دانی می اندازد،هم نوع بیماری شناخته نمی شودوهم گرفتن پول ازبیمه گرامکانپذیرنخواهدبود.زیرابیمه گرازپیش پرداخت هزینه جراحی رامشروط به دریافت برگ پاتولوژی کرده است.آیاتااینجا قابل درک بود؟یابایدبیشترتوضیح داده شود: ادامه‌