عزیزترین دوست ماوتسه تونگ

درمجله مهرنا مه درموردکشمکش های داخل حزب کومینتا نگ کمونیستها به رهبری حزب نوشته شده است ُکه اهمیت زیادی به ماپوپیستها داده شده است.وآنان رابیش ازاندازه مهم وبزرگ کرده اند.ولی اگرخیانتهای حزب کمومین تانک نوشته شودآنوقت امکان ییروزی کمونیستها ضعیف می شود.

حتایک بارارتش چین ملی بافرماندهی چیانک آیچک  تواننست کمونیستهارامحاصره کندامابخشهایی ازنیروهای کمونیستی راه رابرای فرار کمونیسهاازمحاصره بازکردندوآنان نیزازسدمحاصره  نیروهای ضدکمونیست بیرون رفتند.دراواخرانقلاب لین وزیردفاع وما وتسه تونگ باهم اختلاف ییداکردندوهنگام فراربه روسیه ،هواییمای لین سقوط کردوخوداوکشته شدهواپیمای لین بوسیله توپ ضدهوایی سقوط کرد. وبه این ترتیب  عزیزترین دوست ماوکشته شد.

 

دفاع ازخوی تجاوزگری روسی

       

           اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین اقوام به کشورمابوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی خوی تجاوزگریشان شناخته شده است. ادامه‌ی خواندن

شادباش نوروزی

جشن نوروزی توانست به مدت بیش ازسه هزارسال درمیان مردمان آریایی وسپس غیرآریایی انسجام وشادی بوجودآوردوآن راحفظکند.دقیق ترین جشن برای هماهنگی باطبیعت .

امیدوارهستیم که سال نوآخرین سال وجودمشکلات وگرفتاریهای مردم ایران باشد.

این جشن خجسته رابه هم میهنان دردرون وجارج ازکشورشادباش می گوییم. 

 

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

 

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌ی خواندن

  نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                 قزاق  سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌ی خواندن

از معجزه های نظام پزشکی

نیاز به توضیح ندارد 

              اگرمقررات ساده بیمه رانفهمیم،بیماربایددوبارازجیب خودپول بیمه راپرداخت کند.یک بارباکم کردن حق بیمه ازحقوق اوویک بارنیزدستمزدجراحی است که بجای بیمه گرازجیب بیمارپرداخت می شود.

               نظام پزشکی دست به کارهایی میزندکه اصلاوظایف آن رابزیرسئوال می برد،بطوری که انسان ازخودمی پرسدآنجاچه خبراست.وقتی بازنشسته ای حق بیمه اش راماهانه پرداخت کرده است وحق داردهنگام بیماری ازحق بیمه ازپیش پرداخت شده خویش استفاده کندوپزشک بدون تخصص عناصرجراحی رابجای فرستادن به نزدپاتولوژیست برای بررسی واظهارنظر،به زباله دانی می اندازومی گویدنظرمن این بود،هم نوع بیماری شناخته نمی شودوهم گرفتن پول ازبیمه گرامکانپذیرنخواهدبود.زیرابیمه گرازپیش پرداخت هزینه جراحی رامشروط به دریافت برگ پاتولوژی کرده است.آیاتااینجا قابل درک بود؟یابایدبیشترتوضیح داده شود: ادامه‌ی خواندن