زمین دادن وزمین خواری دردانشگاه برای خانه داشتن وترس ازرو شدن پرونده ها

مدت چهل سال است که در دانشگاه مازندران شاهد فعالیتهای توزیع زمین ویابصورت زمین خواری هستیم و چون منافع دانشگاه  ودانشگاهیان مهم نیست و هیئت مدیره ها تغییرکرده بارهازمینهای این  پامال شده است و.بعلت نداشتن بودجه عده ای پول خودرا پس گرفتندونتوانستندبه خانه وسر پناه برسند.یکباردریک نامنویسی جداگانه ازدفعات پیش ،برای تصرف زمینهاییکه دراختیارکشاورزان بی نوابودواززمینهای بیصاحب ونیمه دولتی برای بدست آوردن در آمداستفاده می کردند بالشگر کشی به زمینهای این کشاورزان که اززمینهای دولتی زیر  کشت استفاده می کردند آن زمینها رااز تصرف کشاورزان متصرف خارج کردند و بین خود تقسیم نمودندوحال آنکه ضرورتی برای این کار دوباره وجود نداشت چون از، پیش سهم خویش راگرفته بودند.وکشاورزان هم بعلت نداشتن اطلاعات قانونی  نتوانستندازحقوق خود دربرابر افرادی که از پیش زمین گرفته بودند دفاع نمایند.بیشتر این مواردبعضی  از زمینهایی که بزورگرفته شده بودبوسیله کسانی که برای چندمین بارزمین برای خانه سازی گرفته بودندزمینهای تصرف شده فروخته شد.زیرانیاز واقعی به این زمینهاوجود نداشت والبته پولی نیز وجود نداشت اما اینها نبودندکسانی هم که نیاز واقعی به این زمینها داشتند پولی برای ساختن خانه نداشته اند.گرفتن  زمین برای چندمین باروفروش آن برای سود بردن و دادن زمین را زیر سوال برده است ,از این رو   به این فعالیتها زمین خواری هم گفته اندوچون زمین  جنسی نیست که تجدید شدنی باشد سوءاستفاده ازفروش آن را هم پیش آوردو برای کرکنان نسل بعد زمینهای لازم را نگذاشتند کنون  لازم است بکارهایی که گذشته  این خانه سازی پیش آوردبدتا اشتباهات وکارهای غیرقانونی درآن شناخته شودوخسارتهایی نیز که بوسیله افراد سودجوبه اعضای صادق آن وارد آورده است اعلام شود.هیئت مدیره هایی  نیز که در آن مسوءلیت پذیرفتند ولی غیر مسئول بودند، نیز شناخته شوند.کسانی ههم نتوانستند زمین بگیرند زیانهای آنان تعیین و اعلام شود.در ضمن باید ازتشتت و پراکنده کاری جلوگیری شود.زمینهایی نیز که خریدار نداشت آن زمینهازیادی شمرده نشودودرآینده حتما مورد نیازخواهد بود وبایداز آ.ن ننگهداری شودمگر هر کس کس که ثروتمندتر و پولدارتر است حق دارد چند  برابر دیگران زمین  و مسکن بگیرد؟

اندرز زمانه

مردی که گمان میکرددر دانشگاه مازندران ابدی شده است واکنون هنگام سینه سپرکردن است،بارسیدن تازه واردی که انتظاراورانمی کشید بهنگام  تحویل دادن ،لبخندی ساختگی بر لب داشت وجزآنهم نمی توانست نشاندهد. گویاوی ساختمان پیررضاشاهی را با بی میلی تحویل می داد.

تبریک سال نو

رسیدن سال نو ۱۴۰۲رابه هم میهنان عزیزم بویزه به خوانندگان تارنمای وارش تبریک می گویم وگرچه سالهای گذشته برای مامردم ایران زمین سالهای خوشی نبوده است اما امیدوارم سال نوخورشیدی سالی پربرکت باشد.خداوندبرهرکاری توانا است. .تارنمای وارش

دفاع ازخوی تجاوزگری روسی

        

           اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین اقوام به کشورمابوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی خوی تجاوزگریشان شناخته شده است. ادامه‌ی خواندن

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

 

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌ی خواندن

بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارندچون از این راه بهتر می شودثروتمندشد.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاورا(دونالد ترامپ را )غیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌ی خواندن

  نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                 قزاق  سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌ی خواندن