زیست نامه

ویژ گیهای  فردی:
نام حسین/داریوش  نام خانوادگی           آریازند
تاریخ تو لد ۱۳۲۴
جنسیت مرد
محل سکونت ایران – بابلسر
درباره من: درسال ۳۲۴ ۱درشهربابلسردرکناره دریای مازندران به دنیا آمدم.پدرم که نظامی وتوده ای بوددرسال ۱۳۲۵ازبابلسربه آذربایجان وپس ازشکست فرقه دموکرات به کشورشوروی فرارکردودرسال ۱۳۷۰ دوهفته پس ازاینکه دولت ایران اجازه دادبه کشورخودبازگرددبا وضع مشکوکی درگرمابه شهرگنجه دنیا را ترک نمود.حسین سرابی شقاقی(میرزاحسین سرابی ) پدربزرگ من بود که پس ازاینکه جنبش جنگل شکست خورددستگیروزندانی شدوازآن پس کسی اورا ندید.وی پزشکی آذری بودکه درشهرهای تهران وتبریزمطب داشت ولی مطب خودرابست وبه انقلاب مشروطه پیوست وبه فعالیتهای انقلابی خودادامه دادتااینکه پس ازشکست نهضت جنگل دستگیرشد.پدرم دراین هنگام سیزده ساله بودوبعلت نداشتن مادرهمه جابه همراه پدربود.اماپس ازمرگ اوفراری شدوسپس به مازندران آمدوبانام خانوادگی دیگری زندگی می کرد.
تحصیلات خودراازابتدایی تادانشگاه درشهربابلسرانجام دادم ودرسال ۱۳۷۸ازدانشگاه همین شهربازنشست شدم.
سه نکته دردوران خدمت من قابل ذکر است :
الف – دردوران اشتغال کارخودرا انجام می دادم.بنابراین هیچکس حتابدخواهانم نتوانستدبه من بگویندتوکارنمی کنی.
ب-پس ازچیره شدن عده ای ازشهروندان شهرهمسایه بابل ودانشسرای تربیت فنی این شهربردانشگاه مازندران درصدد برآمدنددانشگاه رابه شهرزادگاه خودمنتقل کنندوبرای کسانی که مخالف این انتقال بودندودراین زمینه فعالیت داشتندپرونده سازی می کردندواین پرونده سازی درموردمن ۱۴ سال طول کشیدتااینکه دیوان عدالت اداری برای دومین بارحکم آنان رالغو نمودوسرانجام مجبورشدند شکست خودرادراینکاربپذیرند.
ج-درتاسیس انجمن اسلامی کارکنان،شورای نمایندگان کارکنان،شرکت تعاونی مصرف،شرکت تعاونی مسکن،کانون بازنشستگان دانشگاه مازندران شرکت داشته ونماینده هیات موسس کانون بودم واین کانون راپس ازشش سال پیگیری به ثبت رساندم وکسانیکه هیچ نقشی دربنای آن نداشتندودرتمام این مدت تماشاگربودند،باگذشت دوسال ازثبت آن،بازیرپانهادن مقررات مجمع واجرانکردن نیمی ازدستورات آن جلسه وتقلب درشمارش آراوتهیه صورتجلسه ساختگی وجعلی برای مجمع وهمراه نمودن فرمانداری با خود،آن راقاپیدندولی درگلویشان گیرکردو پس ازنزدیک به دو سال مجبور شدند دروزارت کشوراعتراف کنند که نیمی ازدستورات آن مجمع اجرا نشده است.درهیات مدیره همه آن نهاد ها(غیرازمسکن )عضو بودم.سالهارییس هیات مدیره انجمن اسلامی کارکنان،مدیرعامل تعاونی اعتبار،رییس هیات مدیره تعاونی مصرف وکانون بازنشستگان بودم.درسالهای ۵۸و۵۹درشورای مدیریت دانشکده شرکت داشتم که شورایی پرکشمکش بودودرماههای پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی نماینده کارمندان بودم.

مهمترین نهادی که در آن عضویت داشتم وفعال بودم نهادی بودبرای حفظ ونگهداری دانشگاه مازندران درشهربابلسرکه مصوبه داشت امامتجاوزین به حقوق مردم این شهرکه ازبابل آمده بودندواخلاق آنها شبیه به اخلاق صهیونیستی بود،بنای تعرض راگذاشتندتاآن رامانندمیوه رسیده ای که بایدچیده وبدون هیچگونه توجه به قوانین کشوربه شهرزادگاه خودببرند.جمعی برای دفاع ونگهداری ازحقوق علمی وفرهنگی مردم بابلسروجلو گیری ازانتقال غیرقانونی دانشگاه به بابل به فعالیت پرداختند،ودراین کشمکشهادوباردوپرونده برای من تشکیل دادند که چهارده سال بطول کشیدوسرانجام بوسیله دیوان ردشد.البته آثارمنفی آن برای من زیادبود.سرانجام که شکست خوردندازهدفهاوپرونده سازیهای غیرقانونی خویش دست کشیدند.درتمام راهپیمایی های انقلاب به جزنخستین آن که زمینه اش پنهانی فراهم شده بودشرکت داشتم.دوفرزنددختروپسردارم که هردوازدواج کرده اند.سه نوه هم دارم.
یکی ازویژگی های زندگی من اینست که بخشی بزرگ ازدوران نوجوانی وپایین ترازآن راصرف ماهیگیری وشکارکرده ام وچون دراینکارزیاده روی وجودداشت درتحصیلات من هم اثرگذاشت.
همواره براین باوربوده ام که اگرخدمات کسی هرچندکوچک وناچیزباشد،باپیوستن به خدمتهایی که دیگران می کننددرسرنوشت یک ملت اثردارد.چنانکه ذوجعلی برای مجمع وهمراه نمودن فرمانداری با خود،آن راقاپیدندولی درگلویشان گیرکردو پس ازنزدیک به دو سال مجبور شدند دروزارت کشوراعتراف کنند که نیمی ازدستورات آن مجمع اجرا نشده است.درهیات مدیره همه آن نهاد ها(غیرازمسکن )عضو بودم.سالهارییس هیات مدیره انجمن اسلامی کارکنان،مدیرعامل تعاونی اعتبار،رییس هیات مدیره تعاونی مصرف وکانون بازنشستگان بودم.درسالهایرات بسیارریزی که دیده نمیشوند،آنگاه که بهم می پیوندندهستی راباهمه وسعت خودبوجودمی آورند.

* – شادروان سعید نفیسی درکنارواژه هایی مانندسرگذشت وزندگی نامه،واژه« زیست نامه »را پیشنهادکردند.

مشخصات تماس:
ایمیل نخست hossein.ariazand@yahoo.com
شناسه Yahoo   hossein.ariazand
 امیل دوم :شناسه  Gmail             hossein.ariazand24
تحصیلات:
سطح تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی اقتصاد اجتماعی وحقوق کار
محل تحصیل دانشگاه مازندران
حرفه:
شغل کارشناس خدمات دانشجویی/بازنشسته
محل کار دانشگاه مازندران
علاقه ها:
فعالیتهای سیاسی/ اجتماعی / صنفی و فرهنگی  
کتابهای موردعلاقه تاریخی-روانکاوی-خودشناسی – اجتماعی
فیلمهاوسریالها تاریخی-اجتماعی -سرگذشت
موسیقی موردعلاقه سنتی
ورزشهای موردعلاقه شنا-راهپیمایی-ماهیگیری

25 نظر در “زیست نامه

  1. با درود
    باید در نظر بگیریم که عده ای خواستار کوتاه تر شدن این بخش بوده اند، در این صورت اگر به این نتیجه برسیم که بلند تر شدن آن و دادن اطلاعات بیش تر بهتر است آن کار را انجام خواهیم داد.

پاسخ دادن به https://www.youtube.com/watch?v=_g7b5u3clUg لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *