پیشینه تاریخی ایران ازنظرمورخین یونانی و رومی وزمان ما

           باوجودی که آغازوپیدایش نژادآریایی پیش ازیخبندان دقیقامشخص نیست،آثارتمدن آتلانتیک اکنون ظاهرشده است.درحالیکه،آن تمدن درده یایانزده هزارسال پیش دراثرآتشفشانی وزمین لرزه ازبین رفته ومعبدآنان درحدود۴۰ سال پیش اززیرآب اقیانوس اتلس بیرون آمده است.دکترفریدون جنیدی جمشیدرادرتاریخ ایران مربوط به چهارده هزارسال پیش می داند.چیزی که جالب می باشدنوشته های مورخین مطرح یونانی ورومی درموردپیشینه تاریخی ایران است که باتوجه به اینکه یونانیان نسبت به ایرانیان نظرخوبی نداشتندورقابت وگاهی دشمنی هم داشته اند،چنین قدمتی رابرای آنهامعرفی کرده اند…

           پیشینه تاریخی ایران که درقرن نوزدهم تایک هزارسال پیش ازمیلادودرقرن بیستم به حداکثرهفت هزارسال می رسیداکنون باکشفیات باستانشناسی وپژوهشهای باستانشناسان وکارشناسان استوره تاده هزارسال پیش وپایان دوره یخبندان می رسد.ازدست کم ده هزارسال پیش فلات ایران جایگاه مردمان آریایی بوده است.دکترعبدالعظیم رضایی وتعدادی ازمورخین ایرانی معتقدندخاستگاه مهاجرت نژادآریایی سرزمین ایران بوده است ونه برعکس.مهاجرت هایی که چندهزارسال بعدبه سرزمین ایران انجام گرفت دلیل برآن نیست که نخستین مهاجرت آریایی هاوازبیرون به درون ایران بوده است.

         باوجودیکه آغازنژادآریایی پیش ازیخبندان مشخص نیست،آثارتمدن آتلانتیک اکنون ظاهرشده است.درحالیکه،آن تمدن درده یایازده هزارسال پیش دراثرآتش فشانی وزمین لرزه ازبین رفته ومعبدآنان درحدود۴۰ سال پیش اززیرآب اقیانوس اتلس بیرون آمده است. دکترفریدون جنیدی جمشیدرادرتاریخ ایران مربوط به چهارده هزارسال پیش می داند.چیزی که جالب می باشدنوشته های مورخین مطرح یونانی ورومی درموردپیشینه تاریخی ایران است که باوجودیکه آنان نسبت به ایرانیان نظرخوبی نداشتندورقابت وگاهی دشمنی هم داشته اند،چنین قدمتی رابرای ایرانیان معرفی کرده اند. 

          مرحوم دکترعبدالعظیم رضایی باکوشش وتلاش شبانروزی درمدت هفت سال واستفاده از۵۰۰ جلدکتاب مرجع وصدهاهزاریادداشت توانست نخستین تاریخ جامع وکامل ایران راازده هزارسال پیش تاپایان دوره قاجاری بنویسد،که نام آن را”گنجینه تاریخ ایران” گذاشته است ومتن حاضرازدفترچهارم آن است وازفعالیت های کوروش هخامنشی برای بنیادنهادن شاهنشاهی هخامنشی سخن می گوید.

         این نظرات هنگامی اهمیت خودرانشان می دهدکه تعدادزیادی ازمورخین یونانی ورومی چنین نظراتی راداشتندونظریک یاچندنفرنبوده است.   

        مرحوم دکترعبدالعظیم رضایی نویسنده تاریخ دوازده جلدی”گنجینه تاریخ ایران”می نویسد،اینک برای آگاهی بیشترشواهدی ازنوشته های دانشمندان وپژوهندگان که دربیشترکتابهای وابسته به ایران باستان نوشته شده وقدمت ده هزارساله وبیشترایران را می رساند،درزیرآورده می شود:

       اگزانتوس(xantus)-کهنترین نویسنده یونانی که اززرتشت نام برده،اگزانتوس پژوهشگروتاریخنگاریونانی است.این دانشمنددرسده پنجم پیش ازمیلاداز۵۰۰ تا۴۵۰ پیش ازمیلادمی زیسته ودیگرنویسندگان ازگفته های وی یادکرده اند.این تاریخنگار،زمان زرتشت را۶۰۰۰ سال پیش ازلشگرکشی خشایارشاه به سوی یونان نوشته است.(خشایارشاه دربهارسال ۴۸۰ پیش ازمیلادبه سوی یونان رهسپارشد.)

        دیوژن لرتیوس(D iogene lertius ) -این دانشمندکه نزدیک به ۲۱۰ سال پیش ازمیلادمی زیسته،سخنانی ازاگزانتوس یادکرده وزمان زرتشت را۶۰۰۰ سال پیش ازلشگرکشی خشایارشاه به یونان نوشته است.خبردانشمندمزبوربه دودلیل دارای ارزش است:

        یکی اینکه باگفته های شاگردان افلاطون که نامشان خواهدآمدبه خوبی سازگاراست،دوم اینکه علاوه برنوشته های اگزانتوس،سخن دیگری هم ازهرمودوروس(hermodor )شاگردافلاتون یادمی کند.بنابه گفته اوزمان زرتشت راپنج هزارسال پیش ازجنگ ترویامی داند.

      افلاتون– این دانشمندوپژوهشگرنامی درسال ۴۲۹ پیش ازمیلادچشم به جهان گشودودرسال ۳۴۷ پیش ازمیلاددرگذشت.وی کتابی به نام “آلکیبیا دس” دارد.دراین کتاب ودرزیرنویسهای آن ودریادداشتهایی که شاگردانش ارسطوواودوکسوس وهرمودوروس براین کتاب نوشته اند،زمان زرتشت ۶۰۰۰ سال پیش ازمرگ افلاتون یادشده است.خودافلاتون هم درکتاب مزبورزمان زرتشت را ۶۰۰۰ سال پیش اززمان خودش نوشته است.

    پلی نیوس(plinius)–این دانشمندوتاریخنگاررومی که به پلی نیوس بزرگ شناخته شده است،طبیعی دان هم بوده وبین سالهای ۲۳ تا ۷۹ پس ازمیلادمیزیسته است.نوشته مهم وی کتاب”تاریخ طبیعی”در۳۷ رساله است که علاوه برعلوم طبیعی شامل علوم هیئت،جغرافیا،کشاورزی،پزشکی وصنایع می شودوازاوبجای مانده است.دراین کتاب ازگفته اودوکسوس وارستو،زمان زرتشت را ۶۰۰۰ سال پیش ازافلاتون نوشته وتاییدکرده است که زمان زرتشت ۵۰۰۰ سال پیش ازجنگ ترویابوده است.وی دوباره درآن تاریخ طبیعی می گویدبه گفته هرمی پوس(hermipus) زمان زرتشت ۵۰۰۰سال پیش ازجنگ ترویابود.

     پلوتارخوس-این دانشمندیونانی که درایران به پلوتارک معروف است،درسال ۴۶ پس ازمیلادمسیح زاده شده ودرسال ۱۲۰ پس ازمیلاددرگذشته ،زمان زرتشت را۵۰۰۰سال پیش ازجنگ ترویایادمی کندومی گو ید:زرتشت ۶۰۰۰ سال پیش ازافلاتون و۵۰۰۰ سال پیش ازجنگ ترویاپیداشده است پژوهشگران ونویسندگان ازروزگاران کهن نشانه های بسیاربه وی نسبت داده اندکه متجاوزاز۲۰۰ کناب ورساله می شود.کتاب بسیارمشهوروی کتاب سرگذشتهامی باشدکه به نام”حیات مردان نامی” به فارسی برگردانده شده است.کتابهای دیگراوعبارتنداز:اخلاق،گفتگوها،موسیقی،طبیعیات،وچندکتاب دیگر.وسرانجام اثرموردتوجه او”ایزیس و اوزیریس”که نام دوخداازخدایان مصری است.آنچه راکه پلوتارک درباره دین وکیش ایرانی نوشته،درهمین رساله پسین یافت می شود.

      تئوپومپوس (teopتئو ompus)-این دانشمندکه درسده چهارم پیش ازمیلادمیزیست،همزمان بافیلیپ واسکندربود.

       درکتاب “تاریخ یونانی”درباره زرتشت سخن گفته وتاریخ پیدایش او را۵۰۰۰سال پیش ازجنگ تروآنوشته است . 

      سوئیداس(suidas)-این دانشمندکه درسال ۹۷۰ پس ازمیلادمیزیسته،درفرهنگی که ازاوبازمانده ازدوزرتشت نام می برد.یکی دانای پارس ومادکه ۵۰۰۰ سال پیش ازجنگ ترویامیزیسته وایرانی هارابه یکتاپرستی خوانده ودراین راه پیشرفتهای زیادی کرده ودیگری زرتشت ستاره شناس که درزمان نینوس (شوهرسمیرامیس است که درافسانه هاازاوبه نام شهبانوی آشوریادشده است) زندگی می کرده است.بنابه نوشته وی،زردشتی که مردم رابه یگانه پرستی خوانده،همان زردشت پیامبراست که درروزگارگشتاسب پادشاه ایران،دعوت خودراآشکارکرد.

      اردشیرخبردار-این دانشمندپارسی زبان که کتابهای پرارجی درباره ایران وایرانیان نگاشته ،ازپژوهشگران نامی هندوستان وایران است. وی زمان زرتشت را۶۵۰۰ سال پیش ازمیلادنوشته ویادآورشده که زرتشت ۵۰۰۰سال پیش ازجنگ ترویامیزیسته ومردم آن روز گاررابه یگانه پرستی وبرضددروغ ودروغگویان ودیوان خوانده است.

      بارون بون سن baron bunsen– این دانشمندپرارج اهل آلمان است که کتاب های فراوانی نگاشته،ازجمله کتابی به نام” جای خالی مصردرتاریخ همگانی” است که درآن اززرتشت سخن به میان آورده ودرچندجای آن،تاریخ پیدایش زرتشت را ۶۵۰۰ سال پیش ازمیلادنوشته ویادآورشده که نامبرده درزمان گشتاسب کیانی،پیامبری خودراآشکارکرده وموردتحسین شاه ایران قرارگرفته است.

      ولتر-فرانسوآماری آروئه مشهوربه ولتر(۱۷۷۶-۱۶۹۴میلادی) فیلسوف ونویسنده فرانسوی ویکی ازشخصتهای برجسته فرانسه درسده هیجدهم است.وی کتابهای زیادی نوشته که ازآن جمله رساله”بررسی درباره آداب وروحیات ملل”است .

   ولتردراین کتاب درباره کارنامه ایران باستان سخنان بسیارسودمندی نوشته وزرتشت رابه بزرگی وجوانمردی وشرف ستوده وازسه اصل انسانی وی (پندارنیک،گفتارنیک،کردارنیک) نام برده وآنهاراریشه اخلاقی انسانیت نامیده است.درهمین بخش ازکتاب یادشده پیدایش زرتشت را۶۰۰۰ سال پیش ازکوروش بزرگ یادکرده است.

     اسپنسرspenser-این دانشمندکه ازپژوهشگران بزرگ معاصرپارسیهای هندوستان است،دررویه ۲۲۳ کتاب خود”دوره زیست آریاییها” که درسال ۱۹۶۵ میلادی دربمبئ به چاپ رسیده،برابربررسیهای خودکه برپایه ستاره شناسی استواراست،زمان زرتشت را ۷۱۲۹سال پیش ازمیلادیادمی کند.

    بابررسیهایی که بعمل آمده مشاهده شدبیشتردانشمندان،پیدایش زردشت را۶۵۰۰ سال پیش ازمیلادمی دانند،وپیدایش آ ریاهادر۱۰۰۰۰سال پیش وشایدپیشترازآن آشکارمی شود.

              

 

 

 

2 نظر در “پیشینه تاریخی ایران ازنظرمورخین یونانی و رومی وزمان ما

پاسخ دادن به Wayne Rooney لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *