درباره آريازند aryazand

در« زیستنامه»نوشته ام.

خشم مردی که بازنی دوبرابرسن خودازدواج کرده بود

   

           رئیس جمهورفرانسه باوجودیکه تحصیلات دانشگاهی بالادارد،باکشتن یک نفرفرانسوی بوسیله یک نوجوان فرانسوی بنگلادشی مهاجرکه بوسیله آموزگارخودبرانگیخته شده بودکنترل خودراازدست دادوسخنانی اهانت آمیزنسبت به پیامبراسلام برزبان آورد.وی که هیچگاه چنین سخنانی برزبان نمی آورد،آشکاربودازجایی ناراحت است ویادرسیاست کم آورده است.آن آموزگارنیزحرفهایی زده بودکه غیرمودبانه بود.اماهیچکس حتاانتقادی هم ازوی نکرد.

           همین فرانسویان متمدن درحدود شصت سال پیش که مردم الجزایربرای بیرون آمدن اززیرچیرگی فرانسویان قیام کردند بیش ازیک میلیون نفرازآنان بوسیله فرانسویهاکشته شدندونیزسالهایی پس ازآن کشورتونس ازآنهاخواست تابندربیزت راتخلیه کنندولی فرانسویان اینکاررانکردندوجنگ درگرفت وفرانسویان بمبهای ناپالم بکاربردندودربندربیزت درخاک تونس یک هزاروپانصدنفر اززنهای جوان تونسی رابرای استفاده سربازان فرانسوی بردند.بعدهابندربیزت راتخلیه کردند.بینیدکشتن یک نفربدتراست ویاکشتن ده هزارتن ویک میلیون نفر.البته درآنروزهاهنوز امانوئل مکرون به این دنیانیامده بودوژنرال دوگل وظایف اوراانجام می داد..

علت اصلی فشاردونالدبرای گفتگوی سیاسی

وضع نا بسامان  گفتگوهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نشان ازچیرگی پول وثروت برشایستگی ومدیریت وتحصیلات بالادارد.

دونالدترامپ داردتمام عقده های عقب ماندگی درکسب رای هارابسرملت ایران منعکس می کند.

 

              دونالدتراپ خودمی داندبرای چه اصراردارددولت ایران بااوواردگفتگوی سیاسی شود.ومی دانددرصورت اصرارهم بااوگفتگونخواهدکرد.زیرااصراربرای گفتگوبرای گرفتن امتیازسیاسی است.تاازآن راه درانتخابات رای بیشتری بیاورد.امامردم ایران نیزهمچنان دچارفقریشتروبیماری بیشترخواهندشد.بااین حال براصرارخودبرای گفتگوادامه می دهد.اصراردونالدبرای چهارسال ریاست جمهوری بیشتراست.نه بخاطرمنافع کشورآمریکاآنطورکه خودترامپ ادعامی کند. 

دونالدترامپ درسراشیبی سقوط

                   درحالیکه انخابات ریاست جمهوری آمریکابسیارنزدیک شده است دونالدترامپ نتوانسته است فاصله خودرابارقیب خویش جوبایدن کمترکندودست کم مساوی شود.درمدت چهارسالی که رئیس جمهوربودرفتارنامناسبی باکشورهای دیگرداشت ورفتاراوباکشورهای دیگررفتاریک کدخدای برتری طلب بادیگرکدخدایان بوده است.گاهی هم بجای دیگران تصمیم می گرفت.درمجموع فردی قالتاق ونامتعادل بوده است.دراین چندسال دانشگاههای آمریکانتوانستندمسئولیت خویش رابرای تربیت رهبران مناسب برای کشورآمریکاانجام دهندونتیجه فعالیت آموزشی آنهاتربیت یک بیمارروانی ویک رهبرپیربرای جامعه آمریکا بوده است.

در گذشت یک خواننده توانا

   نهم آبانماه  امسال کشورمایکی ازشخصیت  های هنری خودراازدست داد،محمدرضاشجریان.شجریان که درمدت ۵۰ سال  خدمات زیادی به موسیقی وفرهنگ ایران کرده است،بسیاری ازاشعارشعرای ایران راکه ازگذشته مانده وشهرت زیادی نداشتند،یادآوری کردوبصورت زبانزددرآورد.ازجمله مرغ سحری وازخون جوانان وطن لاله دمیده .

اوخواننده ای معتقدومردمی بودوحاضرنشدباوجودمشکلات زیادی که برایش بوجودآمدخاک کشورش راترک کندوبه یک زندگی بهتربرسد.ولی درخاک کشورخودش ودرکنارآرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.

                  آرزومی کنیم دیگران جای خالی وی راپرکنند.

بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارند.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاوراغیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌

نگرانی و شتابزدگی

            بانزدیک شدن انتخابات کشورآمریکانگرانی ترامپ بیشترشده وحتادخالت  مسایل عقلانی راهم درکارسیاست وتدبیرسیاسی ازدست داده است.این گرفتن تصمیمات شتابزاده وغیرقانونی بین المللی سبب شده که تصمیم کشورخودرابرترازتصمیم تمام کشورهای عضوسازمان ملل دانسته وآنرااجرانیزمی کند.

               تاکنون نشده است که یک ریس جمهورتمام قدرت نمایی های دنیارابوسیله اطرافیان منتخب خویش اعمال کندوبا بیشرمی تمام جلوی روابط بازرگانی وتبادل اسلحه رادردنیابگیردوآن راازطرف سازمان  ملل متحدوشورای امنیت معرفی کند.البته وقتی درنظربگیریم که سقوط دو نالدترامپ نزدیک است نگران شدن ودستپاچگی وی هم یک چیزعادی ومنطقی خواهد بود.

کینه ونفرت بیرون زده

          مایک پمپئواززمانی که به وزارت خارجه جناب ترامپ رسیدووزیرامورخارجه کشور آمریکاشد،تمایلات صهیونیستی خویش رانشان دادویامنافع خودرادراین موضع گیری می دید.دیروزدرکنفرانس افغانستان سخنرانی کردودوباربجای  نام بین الملی وتاریخی خلیج فارس نام آن رابدون واژه پارس بکاربرد.

         حالاکه وی آنهمه ازقوانین ومقررات جهانی وبه عبارتی بین المللی صحبت می کندودیگرکشورهارابه رعایت آن قوانین سفارش می نمایدآیابهترنیست این آمریکایی صهیونیست وگردن کلفت وپرمدعاخودنیزبه قوانین بین المللی احترام بگذاردورعایت کندبویژه که این امرباحقوق چندهزارساله مردم ایران نیزبستگی دارد.

          ازقلم انداختن واژه پارس ازیک نام بین المللی توسط این دکترای حقوق واستادانشگاه هارواردنشانه کینه ونفرت یک حقوقدان صهیونیست است.که دریک فرصت مناسب بیرون انداخته است.البته  جای شگفتی نداردآمریکاییان بی اصل ونصب که ناگهان ازروشنایی تاریخ بشرسردرآورده اندندانندنام این دریای سه هزارساله خلیج پارس یادریای پارس است.