درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

تجاوزات طالبان

در ایران دو ارتش هست بجای یکی چرا در برابر تعدیات آن قوم متجاوزبه  حقوق ملت ایران ایستادگی و بعبارت بهتر آنهاررا گوشمالی نمی دهند. ار برابر یک قوم ضعیف این همه از حقوق مردم ایران که می گذرند درجنگهای بزرگ آینده چگو نه بر خورد خواهند کرد.

زمین دادن وزمین خواری دردانشگاه برای خانه داشتن وترس ازرو شدن پرونده ها

مدت چهل سال است که در دانشگاه مازندران شاهد فعالیتهای توزیع زمین ویابصورت زمین خواری هستیم و چون منافع دانشگاه  ودانشگاهیان مهم نیست و هیئت مدیره ها تغییرکرده بارهازمینهای این  پامال شده است و.بعلت نداشتن بودجه عده ای پول خودرا پس گرفتندونتوانستندبه خانه وسر پناه برسند.یکباردریک نامنویسی جداگانه ازدفعات پیش ،برای تصرف زمینهاییکه دراختیارکشاورزان بی نوابودواززمینهای بیصاحب ونیمه دولتی برای بدست آوردن در آمداستفاده می کردند بالشگر کشی به زمینهای این کشاورزان که اززمینهای دولتی زیر  کشت استفاده می کردند آن زمینها رااز تصرف کشاورزان متصرف خارج کردند و بین خود تقسیم نمودندوحال آنکه ضرورتی برای این کار دوباره وجود نداشت چون از، پیش سهم خویش راگرفته بودند.وکشاورزان هم بعلت نداشتن اطلاعات قانونی  نتوانستندازحقوق خود دربرابر افرادی که از پیش زمین گرفته بودند دفاع نمایند.بیشتر این مواردبعضی  از زمینهایی که بزورگرفته شده بودبوسیله کسانی که برای چندمین بارزمین برای خانه سازی گرفته بودندزمینهای تصرف شده فروخته شد.زیرانیاز واقعی به این زمینهاوجود نداشت والبته پولی نیز وجود نداشت اما اینها نبودندکسانی هم که نیاز واقعی به این زمینها داشتند پولی برای ساختن خانه نداشته اند.گرفتن  زمین برای چندمین باروفروش آن برای سود بردن و دادن زمین را زیر سوال برده است ,از این رو   به این فعالیتها زمین خواری هم گفته اندوچون زمین  جنسی نیست که تجدید شدنی باشد سوءاستفاده ازفروش آن را هم پیش آوردو برای کرکنان نسل بعد زمینهای لازم را نگذاشتند کنون  لازم است بکارهایی که گذشته  این خانه سازی پیش آوردبدتا اشتباهات وکارهای غیرقانونی درآن شناخته شودوخسارتهایی نیز که بوسیله افراد سودجوبه اعضای صادق آن وارد آورده است اعلام شود.هیئت مدیره هایی  نیز که در آن مسوءلیت پذیرفتند ولی غیر مسئول بودند، نیز شناخته شوند.کسانی ههم نتوانستند زمین بگیرند زیانهای آنان تعیین و اعلام شود.در ضمن باید ازتشتت و پراکنده کاری جلوگیری شود.زمینهایی نیز که خریدار نداشت آن زمینهازیادی شمرده نشودودرآینده حتما مورد نیازخواهد بود وبایداز آ.ن ننگهداری شودمگر هر کس کس که ثروتمندتر و پولدارتر است حق دارد چند  برابر دیگران زمین  و مسکن بگیرد؟

اندرز زمانه

مردی که گمان میکرددر دانشگاه مازندران ابدی شده است واکنون هنگام سینه سپرکردن است،بارسیدن تازه واردی که انتظاراورانمی کشید بهنگام  تحویل دادن ،لبخندی ساختگی بر لب داشت وجزآنهم نمی توانست نشاندهد. گویاوی ساختمان پیررضاشاهی را با بی میلی تحویل می داد.

زنهایی که اصراردارنددرقدوقیافه خودپنهان کاری کنند:

n

زنهایی که برای پوشاندن قد کوتاه خودکفش پاشنه بلندمی پوشند:این پنهانکاری ازدیدمردان پنهان نمی ماندومردانی که بدنبال زن دیگرهستند این کلک رامتوجه میشوند.لباسهای ویژه عروسی :خانمهایی که برای پوشاندن خویش لباسهای مخصوص دارند ودرعزاداری وهم عروسی  می پوشندتا دررقابت کم نیاورده باشند همراه با کفش پاشنه بلندبرای بلند نشان دادن قدکوتاهشان است درحالی که بهترین راه برای بالا بردن قد استفاده ازورزش و تربیت بدنی است.زنانی که بی جهت  برای پوشاندن قدکوتاه خودکفش پاشنه بلندمی پوشندآن کفش پنهان نمی ماندومردانی که بدنبال زن دیگرهستند این کلک رامتوجه میشوند.لباسهای ویژه عروسی خا نمهایی که بری دیده  نشدن عیبشان دوخته  ازدیدهای عیبجو یان نادیده نمی ماند.

گئوماتای مغ

این مغ بر جسته پس از لشگر کشی کوروش بزرگ هجامنشی به مصر ظهور کرد ودر صحنه تاریخ نام اوکه با تاریکی توام بود . بطوریکه عده ای اورا با بنیانگذار کیش هندی بودا.یکی دانسته اندآنچه که ازروایتهاونوشته های تاریخ است.گئوماتا پس ازمتحد شدن هفت نفر از بزرگان پارس در برابر وی ودستگری او کشته شد واقعیت شخصیت اونیزبه نسبت  ناشناس ماند.

فراموشی اجباری

زمانی برخی ازبدنیاآمدگانگان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتند دنیا را برپایه آموزشهای مارکسیسم اداره کنندامانشدوپیشبینی های آنان اشتباه درآمد .آنگاه آنقدر آصلاحات کردند تا فرزند زمانه خود باشند ولی آنهم نشد .آنگاه به  سلطنتی پرداختند که چیزی یجز افتادن در دامن کمونیسم نبود.حال دارند می کوشندتاباتحلیلهای مارکسیستی سلطنت طلبی را توجیه میکنندوآن بعلت زنده ماندن از مجازات اعدام است که یک فرد بی گذشت اما حسابگر برای آنها داده بود .

لزوم آگاهی دادن بیشتر

اززمانی که تارنمای وارش تاسیس شدواطلاعات زیادی  از داانشکده علوم انسانی واجتمای ونیزدانشگاه مازدران درآن گنجانیده شده است تعداد زیادی ازهمکاران ماهنوزنمیدانستتند تارنمایی با این نام ومشخصات وجوددارد .وازآن بی اطلاع بودند.ازاین جهت لازم بود برای اطلارسانی اقدام می کردیم و تااین اطلاعات دردسترس همکاران وافراددوستداردانش وفرهنگ قرارگیردوازاین شماره این کارراآغاز کردیم.با خواستنیاری یاری از خداوند فرزانه و دانش دوست.