درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

لزوم گوشمالی دادن گروههایی که به نیابت کشورهای دیگربه کشورماحمله می کنند.

خلیج فارسزدوخوردهای مرزی درمرزهای  خاوری ایران باطالبان که آشکارنیست علت آن چه بودوارتش دراین درگیری چه نقشی داشت ،اتفاقی نیست وتلفات انسانی آن نیزاعلام نشد.ودردرجه نخست نشانه اختلافات درونی گروه طالبان است.کشورقدرتمندآمریکاکه متوجه شدازعهده رفع مشکلات افغانستان برنمی آیدوآبرویش درآنجاداردمی رود طالبان راازبندرهاکردباوجودمخالفت دولت وقت افغانستان ،وآنان نیزتمام افغانستان رابسرعت درنوردیدندوهمواره بدون جنگ مهمی پیروز هم بودند.

به این ترتیب طالبان که تاکنون دشمنی خودراباایران آشکارانشان نمی دادند،باگفتگوهای برجام باکشوری غربی ،ازاین گفتگوهابه نیابت ازکشورهای صلح دوست غربی به مرزهای ایرن حمله کردند.این زدوخوردهابسیارمهم است وغربیهانیات خویش راازفرستادن طالبان پنهان می کنندودولت ایران نیزهمین کارراانجام می دهد.چیزی که دراینجاوجودنداردندادن گوشمالی مناسب به این گروه نیمه وحشی و درنده است.

خرج کردن خودسرانه کسرشده های حقوق بازنشستگان وآثارزیان باراین کارهنگام پرداخت حقوق بازنشستگی

ذخیره کردن کسری های حقوق بازنشستگان توسط دولت به هنگام شاغل بودن کارمندونگهداری آن وسرمایه گذاری کسرشده هایک امرضروری وبدیهی است که بایدموردتوجه جدی مسئولین کشورباشد.ولی درعمل اینطورنیست .زیرا،نه احساس دلسوزی هست ونه انجام وظیفه .دولتهابایدمبالغ کسرشده ازحقوق شاغلین رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست که افزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهدداشت.والبته بانبودن احساس مسئولیت و دلسوزی توسط دولت هاومسئولین اداره هایی که شاغل درآنهاکارمیکرده است،سبب می شودبازنشسته ازاین شانس برخوردارنشودودردوره بازنشستگی نیزهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهد.دولت پول ذخیره شده بازنشتگان رابجای سرمایه گذاری بمنظورافزایش آن،خرج می کندوسپس کشورراتحویل دولت بعدی می دهدومیرود.ذخیره کردن حق بازنشتگی  پرداخت شده توسط کارکنان دولت،به هنگام شاغل بودن یک امرضروری وبدیهی است که باید موردتوجه جدی مسئولین کشورباشدولی نیست .زیرانه احساس مسئولیت وامانت داری هست ونه انجام وظیفه دولت هاونه مجازاتی قانونی.بایددولت هابودجه کسر شده بعنوان حق بازنشستگی رابرای سرمایه گذاری بکاربرندکه هدف ازکم کردن آن نیزهمین کاراست.واین کارافزایش محسوس  حقوق بازنشستگان رابه هنگام آغازبازنشستگی درپی خواهد داشت که البته بابکاربردن حقوق های کسرشده برای رفع نیازهای دیگرتوسط دولت ومسئولین اداره های مربوطه سب شده ست تابازنشستگان ازاین شانس برخوردارنشوندوهمچنان باحقوق کم به زندگی خودادامه دهند. ادامه‌

کهنه پرستی طالبان

خلیج فارسکهنه پرستی ازسروروی طالبان می بارد.پوشاکی که می پوشندمربوط به دست کم یک هزاروپانصدسال پیش وجلوتراست. وزیران آنهارهبران مذهبی ای هستندکه تحصیلات جدیدندارندوبایدعلوم سیاسی واقتصادوروانشناسی وریاضی خوانده باشند.آنهامی خواهندجامعه راازطریق اسلام ساخت خودشان جلوببرندوالبته نخواهندتوانست.سرووضعی شبیه به گدایان دارنداماخودشان متوجه نیستند.

بیرون آمدن دم خروس اززیرلباس طالبان

خلیج فارس

باآنهمه تهدیدکشورهای همسایه افغانستان مبنی بربرسمیت نشناختن طالبان ،این گروه بدجنس داردجامی افتد.چندین قوم افغانی هم دارندجابجامی شوندوزادگاه خویش راازدست میدهند.بدرفتاریهابامردم افغانستان نیزادامه دارد.ومردمی که درحکومت طالبان نمی تواننددرکشورخودبمانندوزندگی کنند،سرگردان شده اند.میزان پشتیبانی کشورهای دیگرازمنافع مردم بستگی به منافع ملی خودآنان داردطالبان تاکنون گفته اندماباگذشته فرق کرده ایم .این هادم خروسی است که اززیرپیراهنشان بیرون آمده است.با وجودیکه ادعا می کنندنسبت به گذشته تغییرکرده اند امامشاهدات ومخابره خبرهانشان می دهد که اینان تغییرنکرده اندبلکه بزحمت جلوی خودشان رامی گیرندتامانندنسل گذشته دیده نشوند.

لزوم استفاده ازتجربه های گرانبهاوخون آلودمردم ایران

خلیج فارس

امروزیکی ازفرزندان نابغه وخدمتگذاروتوانمندایران ونخستین رئیس جمهورانقلاب اسلامی بخاک سپرده شد.بنی صدرکه مردی فعال وپرتلاش بودکوشیدبه کشورومردم ایران خدمت کندامااختلافات بین سران کشورزیادونقطه ضعفی نیزدراوبودکه نگذاشت دراین کارموفق شود.وی اصرارداشت به تنهایی مدیریت وحکومت کندومشکلات راحل نمایدکه بویژه درآن مقطع زمانی اختلافات بسیار  نگذاشت  به نتیجه ای برسدکه  می خواست.درآن زمان اختلافات بین رهبران انقلاب آنقدرزیادبودکه هیچ گروهی به تنهایی نمی توانست مشکلات کشورراکه ازرژیم گذشته به ارث برده بودندحل کندونیازبه اتحادرهبران کشوروانقلاب وجودداشت وتامشکلات حل گردد.اگرکارشکنی ها و سنگ اندازی های گروههای چپ را هم به همه اینهابیافزاییم دیگرنر علی نورمی شود. اما مرحوم بنی صدرتااندازه ای  تکروی هم داشت .یک فردورهبردیگرنیزبود،ازآنهایی که حاضرندبرای خاطریک دستمال قیصریه رابه آتش بکشند.وبرای رسیدن به هدف خودازتروروایجاداختلاف خودداری نمی کردوچون اورابه بازی نمی گرفتندمی گفت اگرماایران رالبنان نکنیم،ترکیه می کنیم.واگربه رفتارسیاسی وی نگاه کنیم متوجه می شویم چراوی به بازی گرفته نمی شد:میل داشت هرطورشده رهبرکشوروانقلاب شودویک سازمان نیمهمخفی بایک ایدولوزی التقاتی نیزبه اوبه ارث رسیده بود.بهرحال آن اختلافات سبب شدتاامروزمادرچهاراه وای چه کنم،بایستیم وندانیم چه کنیم.براثرلطمه  خوردن انقلابمان هم ضربات شدیدخوردیم.اگرآن اختلافات نبوداکنون کشورایران وضع دیگری داشت واین همه مشکل نداشت.

لقمه راازپشت سربه دهان گذاشتن

خلیج فارس

زمزمه تعیین رییس جدیدبرای دانشگاه مازندران وجوددارد.ودانشگاه البته کارمنددارد،دانشجوداردوعضوهیات علمی نیزدارد.مساله این است  تعیین یک رییس دانشگاه که شایستگی اداره آن راداشته باشدوبیش ازدوازدهزارنفررابرای رسیدن به هدفهای علمی وفرهنگی رهبری کندبایدمانندکشورهای فرنگی ازمیان تحصیلکرده های علوم انسانی باشد.تامسایل علمی وفرهنگی کشورخودوجهان رابشناسدنه رئیسی که فیزیک یاپزشکی وماننداین هاراخوانده باشدوبابزک کردن دانشگاه بخواهدچنان دانشگاهی رایک دانشگاه معتبرودرراه پیشرفت نشان دهد.یک رییس درس خوانده رشته فیزیک یاپزشکی وخاک شناسی،ماننداین است که کسی بخواهدغذارادردهان خودبگذاردامابرای انجام دادن اینکارازپشت سردردهان خویش بگذارد.

مورخی که ازخاندان قاجارتقدیرکرد

 

خلیج فارس

خاندان یاایل قاجارکه میبایستی چوپانی می کردندامابدنبال پادشاهی رفتندوزیانهای زیادی به ایران ماواردکردند،آقای ناصرتکمیل همایون بانوشتن یک کتاب هفت جلدی که عملایک نوع تقدیرازآنهااست درعمل یک نوع تقدیرازآنان کرده است .وی می توانست خسارتهای واردکرده به ایران وسوء استفاد ه های این قوم پلیدرانشان دهد.آنهاخسارتهای جبران ناپذیری به ایران واردکرده اند.