درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

بی شرمی

زیربغل آنها تا چه حد برایشان وبرای زنهایی که باادعای ترقی وپیشرفت درتظاهرات شرکت می کنندوبرای اثبات پیشرفته بودن خودزیربغل خودرااصاف می کنندوبوسیله تلویزینهای دنیا فیلم برداری کرده وبه مردم جهان نشان  میدهنداهمیت داردآنان خودراباعنوان زن ایرانی آنهم آزادخود به حساب میآورند.وبه مردم امروزجهان معرفی میکننداینکارخیانت به مردم این کشوراست.مشروعیت آنان هیچ نیست.آنها درآوردت خودبشکل روسپیان را پیشرفت می دانند ودرواقع باآن جماعت تفاوت چندانی ندارند.البته اگرجای دیگر از بدن خویش رانیزهمینطورنشان نمی دهند .حالا آنهاگمان  کرده ند که پیشرفت کرده اندوباید جای مردم ایران رادردنیاتغییر دهندوبهتر نمایند.گمان می کنندآنان بااینگونه کارهاو باپیشرفت به اینجا رسیده اند.مردم رای دهنده به زیر بغلشان رای داده اند یا به وعده های انتخاباتی آنان.

ادعاهای عربها

عربها درگذشته نیزهرگاه که وضع ایران راآشفته دیدند به  مرزهای کشورماحمله کردندوشعارهایی درباره خلیج فارس دادندهرکس که  نیمچه اطلاعاتی داشته باشد می تواندبامراجعه به نوشته های گذشته کتابهای مرجع تاریخی کلمه مرکب خلیج فارس رابخواندوعکس آن صادق نیست برای آنان یک شاهپورذوالاکتاف کم است ،که حق آنان را کف دستشان  بگذاردبخشی ازدر آمدمردم ایران پس ازجنگ صرف مخارج آۀنها شده است.

نان و نمک خوردن و نمکدان شکستن عربها

حالا دیگرعراقیها پس ازآنهمه ذشتها وکمکهای ایرانیهابه خلیج فارس می گویند خلیج .هر چه گه می کشیم از داخل است ایران و ایرانیان را به نام اسلام استثمار می کنندومانیزتحمل میکنیم.حالا دیگرعراقیها وپس از آنهمه گذشتها وکمکهای ایرانها به خلیج فارس می گویندخلیج.آشکار نیست زمداران نمکدان شکن عراقی چگونه خوهند توانست خجواب نهادهاحقوقی بینالملل را بدهند.آیا درست تر آن نیست که هر چه را که قانونا از عراقیها طلب داریم بگیریم.

گاوترامپ زایید

آنطورکه یکی  ازمفسرین سیاسی می گفت تمام کسانیکه آقای ترامپ ازآنها پشتیبانی کرده است دررای گیری شکست خورده اند. بنابراین پیش بینی های گذشته درمورد مسایل سیاسی کشورآمریکا آنطورکه انتظار می رفت نبوده است

مشاهدات یک سرآشپزدردربارشاه

یک سرآشپزدرمورد،شبی  که دردربارآشپزی می کرد گفت:اشرف خواهر دو قلوی شاه درمجلس زنهای دعوت شده ازمستشاران نظامی آمریکاراباگفتن جوگ های زشت می خنداند.مثلا مال فلان تیمساراین قدری است ومال آن  یکی این  قدری است.سرانجام شاه عصبانی شدوپرده راکنارزدوگفت.. ده بسته دیگر.

چهره واقعی یک مردبدون احساس مسئولیت

دونالدترامپ چه چیزی ازیک ماربوآده متری بیشتردارد که اینهمه در باره وی واستعدادوهوش وتوانائی اوراکمترنشان میدهدکه اسرار دنیایی را که درآن بسرمی بریم ودنیایی زیرنفوذ پول قرارگرفته  است،افشا میکند.

قطع آب گرم درمیان سرما

پریروزدرمیان سرمای شدیدآب گرم قطع شدکه  نشانه قطع برق نیزبود. آنگاه پس از معجزه ای که روی داد برق برگشت و آب گرم نیزجاری شدوکسانی که در آن سرما مانده بودندبا این سرما چه کنند آب گرم نیز برگشت.امیدوارم. همیشه وبااین  سرعت عملی که متصدیان برق مادارند،دیگر قطع برق آن اندازه طولانی نشود.