درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

زنهایی که اصراردارنددر قدو قیافه خود پنهان کاری کنند:

زنهایی که برای پوشاندن قد کوتاه خودکفش پاشنه بلند می پوشند:این پنهانکارری ازدید مردان پنهان نمی ماند ومردانی که بدنبال همسرنو هستنداین کلک را متوجه میشوند. لباسهای ویزژعروسی :خا نمهایی که برای پوشاندن خویش لباسهای مخصوص رارند ودرعزاداری و نیزعروسی هم می پوشند تا در رقابت کم نیاورده باشند همراه با کفش پاشنه بلند برای بلند نشان دادن قدکوتاهشان .بهترین راه برای بالا بردن قد استفاده از تربیت بدنی است.

گئوماتای مغ

این مغ بر جسته پس از لشگر کشی کوروش بزرگ هجامنشی به مصر ظهور کرد ودر صحنه تاریخ نام اوکه با تاریکی توام بود . بطوریکه عده ای او را با بنیانگذار کیش هندی بودا.یکی دانسته اندآنچه که از روایتها و نوشتههای تاریخ است.گئوماتا پس از متحد شدن هفت نفر از بزرگان پارس در برابر وی ودستگری یاو کشته شد واقعیت شخصیت اونیزبه نسبت  ناشناس ماند.

آموزش های مارکسیستی

 

زمانی برخی از بدنیاآمدگانگان جنگ جهانی دوم تصمیم گفتند دنیا را بر پایه آموزشهای مارکسیسم اداره کنند امانشد و پیشبینی های آنان اشتباه درآمد . آنگاه آنقدر آصلاحات  کردند تا فرزند زمانه مدن\یشرفته  خود باشند ولی آنهم نشد .آنگاه به  سلطنتی پرداختند که چیزی یجز افتادن در دامن کمونیسم نبود.حال دارند می کوشند تا با تحلیلهای مارکسیستی سلطنت طلبی را توجیه کننندوآن بعلت زنده ماندن از مجازات اعدام است که یک فرد بی گذشت اما حسابگر برای آنها داده بود .

لزوم آگاهی دادن بیشتر

اززمانی که تارنمای وارش تاسیس شدواطلاعات زیادی ازگذشته تعدادزیادی از داانشکده علوم ت انسانی واجتمای ونیزدانشگاه مازدران درآن گنجانیده شده است زیادی ازهمکاران ماهنوزنمیدانستتند تارنمایی با این نام ومشخصات وججوددارد.وازآن بی اطلاع بودند.ازاین جهت لازم بود برای اطلارسانی اقام شود تا اطلاعت کفی در دسترس همکاران وافراددوستدارداش وفرهنگ قرارگیردوازاین شماره این کارراآغاز کردیم.

زدن جیب مردم یابیت المال

حکایت کسانی که ازبیتالمال می زنندتاثروتمندشوند،حکایت کوچکی نیست واین عمل آنان fffوراک روزمردم ایران توام است.حالا چقدر باید جمع کنند تا ثروتمند تر بشوند بما مربوط نیست!سعدی می فرماید:

آن شنیدستم که در اقصای غور            

 بارسالاری بیافتاد از ستور      

گفت چشم تنگ مرددنیادار را          

یا قناعت پر کند یا خاک گور

آثارشکست درحمله دوروروزه یک دیکتاتور

آثار شکست در تجاوز نظامی سرهنگ ک.گ.ب و رئیس جمهور فعلی روسیه در حالیکه مدت تجاوز نظامی وی به دو روز هم نرسیده است،ظاهر شده است و بهانه های گوناگونی آورده و ازجمله به ارتش.’baji

نظر خواهی زورکی

گفتگوی گزارشگر شبکه من , توبا دکتر کاوه مدنی مدام  در پی آن بود حرفهای جبهه رضا پهلوی رادر دهان کاوه مدنی بگذاردولی او نمی پذیرفت و به دنبال یک گفتگوی منطقی بود. اینها کسانی هستند که ادعا دارندد در پی یک روش منطقی هستند ولی یک روش غیر منطقی و زورکی را برای پیشبرد هدف مصاحبه و گفتگو با آدمهای مشهور استفاده می نمایند.مصاحبه ای که توسط اینتر نشنال ومن و تو باپسر رضاخان  دوم پرازاشتباه وسوءاستفاده بود.دراین شبکه نماینده رضاشاه دوم و اینتر نشنال سوگند خورده اند که باهرکس که مخالف است مصاحبه می کنند وحرفهای خودرا دردهان اوبگذارند..این آغاز یک ماجرااست.