درباره آريازند aryazand

در« زیستنامه»نوشته ام.

بی خردی

خلیج فارس

رهبران واعضای حزب جمهوری خواه آمریکاهنوزبعلت ضربه ای که ازشکست سخت انتخابات دومجلس وریاست جمهوری خورده اند،گیج هستندوحتاگرفتن تصمیمات خردمندانه راازیادبرده اند.

یکی ازنشانه های این گیجی اخراج دیگ چنی ازرهبران برجسته حزب جمهوری خواه آمریکاودخترش ازاین حزب است درحالیکه آن دوهیچ گناهی ندارندجزپیروی ازقوانین کشورآمریکاومنافع مردم این کشور.

آن موضع گیری نابخرادانه نوسط یک حزب سبب شده است که میزان پیروی آنان ازقوانین کشورشان آشکارشود.وبااخراج دیگ چنی ودخترش ازحزب دربرابرضربه خورده شده که که ارتباطی نیزبه آنان نداشت ونتیجه سیاستهای ترامپ بودنشان دهندبه فکرکشورخودنیستند ودراندیشه خالی کردن حس کینه توزی خویش می باشند.

کسانی که زیان دیدند

خلیج فارس

عده ای ازگرسنگی ماه رمضان فرارکردندوبرای روزه نگرفتن خوددلایل ضعیف آوردند.ولی رمضان گذشت وازسلامتی ای که روزه می آوردبی بهره شدند.رمضان گذشت وکسانی که روزه نگرفتند،زیان دیدند.

خلیج فارس

خلیج فارس

         تمام خلیج های دنیانام ویژه خودرادارندولی نام خلیج فارس گاهی بخش دوم آن بوسیله  عرب های سوسمارخوارخورده می شود:

به تاریخ مراجعه نکرده اندکه درگذشته تمام این دریا(پارس)جزیی ازایران بودویک دریاچه داخلی ایران بوده است.و دردرون کشورایران قرار داشت .اماکشوراستعماری انگلیس ودودمان خاین قاجارباکمک هم این بخش حیاتی وزرخیزرازخاک ایران جداکردند.

حالاموسسه خلیج فارس دراسراییل ماننداعراب نام این دریارابانام دیگری می نامندوحتایک نهادوابسته به دولت جعلی اسراییل این کارراکرده است.

قفقاز،زخمی تاریخی بربدن ایران

             قفقاززخمی است که برپیکر ملت ایران واردشده وهدیه ننگینی ازدودمان بی کفایت قاجاربه ملت ایران است امادرچهاردیواری ایران ازاین زخمهاکه نتیجه کارکردیک حکومت بی کفایت وبی تدبیروآدم کش است همواره موجود می باشد.و آشکار نیست جه هنگامی برداشته خواهد شد.

           جالب است اف هاوایران شناسان حقوق سه هزار ساله ملت ایران رادرآن ناحیه انکارمی کنندوآثارمعماری و ساختمانی راوآداب ورسوم مردم آن منطقه راکه نشانه نفوذ تمدن دیرپای ایران است انکارونفی می نمایند. 

تعادل درسیاست ومناسبات اقتصادی

بانزدیک ترشدن ایران وآمریکاباگفتگوی غیرمستقیم، چین نیزمجبورمی شودازتوقعات تحمیلی خودبکاهد.وبازی درمیانه آن دوبسود ایران خواهدبود.بویژه گه پس ازایران کشورهای دیگری نیزهمین کارراخواهند کرد.

دفاع ازخوی تجاوزطلبی روسی

       

           اسلاوهاوبویژه شعبه روسی آن درطول تاریخ هزارسال اخیرایران ،یکی ازمتجاوزترین اقوام برای کشورمابوده اند.وبرای کشورهای دیگری هم چون چین واوکراین وعثمانی خوی تجاوزگریشان شناخته شده است. ادامه‌

ثروت زیبااست.

 

            تنگ شیائوپینگ می گفت ثروت زیبااست.دراین گفته اوهیچ شکی نیست مگر اینکه افزوده شوددرصورتی که ازراه خلاف بدست نیامده باشد.واین گفته گرچه پس ازدوران حکومت رضاشاه گفته شده است امارضا شاه آن راپیش بینی کرده بود.اوثروت زیادی جمع کرده بودولی برای کشورایران خرج نکردبلکه کشوری راکه به آن نیازشدیدبرای آبادانی  داشت ازآن محروم نمودوآشکار نیست آنهمه ثروت راچکارکرده ویادرکجاپنهان نموداست.

          بخشی ازآن همه دارایی هاصرف تقویت انگستان پس ازحمله به ایران شدوبخشی هم به بازماندگان اورسید.وباخودبه خارج ازکشوربردند.وخاندان جلیل سلطنت اکنون روی آن نشسته اند.

         منظورتنگ شیائو پینگ ازاین گفته ثروت بدست آمده ازراههای  سالم بوده است.وخودوی ثروتی اندوخته نکرد.برخلاف خاندان بزرگ پهلوی که بخش بزرگی ازدارایی های ملت فقیرایران رابرای خودجمع آوری کردند.وحرص وآزاین خانواده وافسران وافرادپست ومقام دارآنها بسیارزیادبود.