درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

نبوغ بارور

 

 

اریش فن دنیکن  ازانسانهایی است که نبوغ مادر زادی داشته ولی نیاز به مدرسه رفتن برای خواندن ونوشتن و یادگیری نداشته است. وتاخواندن و نوشتن را نزد خود فراگرفته است.وی بسیاری از تهی های تاریخی را ککه تاریخ نتوانسته است پر کند باادانسته  های   خویش پر کرده است.ولی خواننده را به مطالب وحوادثی می کند که  در زمان نوی اتفاق افتاده است.و درواقع بخشی از تاریخ شده اس ت واز جمله غولهای ناشی از زادولد و موجودات کرات دیگر و زنهای کره خودمان و که همان سفینه های ففضاییماهای مجبور شدند برای اینکه زادو ولد آن غولها ادامه نیابد ایجاد توفان نمایند که به توفان نوح معروف شده است . اما توفانی است کا سفینه فضایی ایجاد کرده است تا غولها در توفان غرق شوند و نسل بدرد نخور آنان برداشته یشود ونابودگردد.ت.این کتاب می تواند بخشی از حوادث گذشته در کره زمین را که شبیه به افسانه درآمده است توجیه علمی و تاریخی نماید.ووارد دتاریخ کند.

افت دونالد ترامپ

پیوند

مدتی است که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات کشور آمریکا برای بدست گرفتن کنترل کشور خود با یگدیگر دعوا دارند   و گلاویز هستند .آیا آمریکا بدست مردکله شقی که دونالدترومپ نام دارد خواهد افتاد.که خیلی بداست زیرااو رهبراوباش آمریکا است وهنوز تحریکات وی که سبب شد تا پنج نفر پلیس آمریکا یی  کشته    شوند فراموش نشده است.مهمترین ایراد هم که از بایدن میگیرند خواب آلودبودن اوست

تبریک سال نو

گالری

  سال نو خورشیدی را به هم میهنان عزیزو نیز دانشگاهیان محترم تبریک میگوییم. ودرسال نو برای همگی آرزوی شادکامی وپیشرفت داریم. همچنین یادمی کنیم ازدوتن دانشگاهیان ابتدای ببنیاد دانشگاه مازندران درسال ۱۳۵۸ دکتر رضامستقیم و دکتر ابو القاسم دبیریان … ادامه‌ی خواندن

عادت به سرمایه گذاری ولو کم دربانک

۱۳۹۵،تفکرو جستجو.«تارنمای وارش»

 

عادت به سرمایه گذاری برای مردم ایران یکی از کارهای واجب است ودر دراز مدت سبب افزایش در آمد آنان میشود (در صورتی که دولت و بانک بخشی از آن را کش نروند )واز در آمدهای ایجاد شده ناچیز شریک نشوند.این عادت سبب میشود که سرمایه بانکها پر بر کت گردد ووبه اقتصادد  به سرمایه گذاری برای مردم ایران یکی از کارهای واجب است ودر دراز مدت سبب افزایش در آمد آنان میشود (در صورتی که دولت و بانک بخشی از آن را کش نروند )واز در آمدهای ایجاد شده ناچیز شریک نشوند.این عادت سبب میشود که سرمایه بانکها پر بر کت گردد fifi fتصا مردم و کشور ما افزایش یابد.,ا مردم و کشور ما افزایش یابد.,

کودتای بدون پیش اندیشی

شاه .باهمکاری کشورهای انگلیس و آمریکا کودتا کرد و سرنوشت مردم ایران را دگرگون ساخت .اگر کشور ایران براهی که ملیون ایران در پیش گرفته بودند می رفت اکنون سرنوشت خوبی هم نصیب آنها میشد.ولی کشور های بی وجدان و آزمند آن موفقیت را شکسته و حال هم نمی گویند ما چه کردیم. تا چنین وضعی پیش آمد.

جنگ حماس با اسراییل

در جنگ حماس با ااسرایل آن  اندازه پنهاهنکاری بکار رفته است که عامل آن حمله  شخص نیست چه کشوری یا چه نیرویی بوده است .آنچه که در حمله حماس به اسراییل دیده می شود این است دستگاههای اطلاعاتی حواسشان متوجه داخل ایران بود و وظایفشان را بسیار ضعیف انجام دادند.این حمله یک شکست برای اسراییل بود.که می خواست خود را کشوری با اطلاعات قوی و بینظیر معرفی کند.برای ماهواره های جاسوسی آمریکا نیز یک شکست بود .

فداکاری نه برای کشورخویش

از آنجا  که  رسم شده است ایرانیان زندگی و امکانات خود را فدای عربها نمایند آنها در زبان و برنامه فارسی خود برای  دفاع از قوم عرب فلسفلسطین در غزه استفاده میکنند.