درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

یک سوزن بخودت بزن و یک جوالدوزبه دیگری

 

حادثه غم انگیزترورومرگ شیرین ابو عاقله راشنیدده اید .خانم خبرنگاری لبنانی که به مدت پانزده سال برای کشورش خبرنگاری کرد ولی هفته پیش هنگام تهیه گزارش بوسیله ارتش اسراییل هدف یک گلوله جنگی قرارگرفت وجان خویش راازدست داد.اگراین جنایت راکشوردیگری انجام می داداسراییلی هادادوفریادبرمی داشتندوتوی سرخودمی زدندای مردم جهان بازهم یهودکشی شده است .ببینیدخاطره نازیهارازنده کرده اند. نبایدگذاشت یهودکش نازیهاتکرارشودهنوزهیپ طوری هم نشده وتنهادولت اسراییل ازتبلیغات منفی آن به زیان خویش برخرداگردیده است.به سران تندروی اسراییل که بدون اجازه آنهااین جنایت انجام می گرفت بگوییددست کم یک سوزن به خودتان بزنیدویک جوالدوز به خانه هی فلسطینی ها را نیز پوشش دهد.داستانهی خرلب کردن خانه های فلسسطینی ها و تصرف زمینهای آنها را نیز پوشش دهد.

نقش آگاهی و شناخت

 اگرشمابه عنوان فردنسبت به زندگی واقعی وروزمره خودآگاه گردید،نسبت به آن شناخت پیدانمایید،هم زمان بااین شناخت ازدرون آزادگردید،می توانیددرمجموعه آنچه فرهنگ وتمدن نامیده می شودنیزیک دگرگونی اساسی ایجادنمایید.ولی اگرنتوانیدچنان دگر گونی بنیانی رادرساختارهستی خودایجادنماییدیعنی کاری که واقعا کارخودتان است ،چگونه می توانید خودتان راوقف کاردیگری کنید.جیدو کریشنامورتی

روباهی که لباس شیر پوشیده بود

در داستاانهای گذشتگان آورده اندروباهی لباس شیرپوشیدوبه دهی رفت.مردم ده ازدیدن آن روباه ترسیدندوفرارکردند.روباه باخود گفت :حال که اردیدن من بالباس شیرترسیدندبگذار یک نعره بزنم تابیشتربترسند. روباه نعره ای زدوهمه فهمیدندکه شیرنیست و روباه است. پس به اوحمله کردندواورازدندوکشتند.این داستان راانگاربرای جناب پوتین ساخته اند.پیش اازحمله روسیه به اکرایین مردم دنیا قدرتی بسیاربیشترازاین که داردبرای آن کشورمیشناختند.امااکنون قدرتی بسیارکمترازگذشته نزدمردم دنیادارد. 

زنی که تلاش دارنداورایک زن پیشرفته ومدرن معرفی کنند.

این زن که عده ای تلاش می کننداورازنی سمبول وپیشرفته ومادری نمونه معرفی کنند،همزمان باادامه انقلاب همراه شوهرش چهاربچه خودرابرداشت وبه کشورهای غربی برد.ولی نتوانست همه رانگهداردونیمی ازآنها تلف شدند.حالا یک عده چشم وگوش بسته وفریبکارمی خواهندوی رایک نمونه اززنان پیشرفته ووظیفه شناس کشورماایران معرفی کنند.ببینید نقش مخرب تبلیغات وفریب درزندگی مادرچه حدی است.آیا چنین زنی می تواند برای کشورمامادری کند.

خاطرات زندگی انسانی مائوتسه تونگ

کسانی که خاطرات مائوتسه تتگ راخوانده اندمی گویندوی درنوشته خودبه کشتن یگ میلیون ششصدهزارنفراعتراف کرده است .حالا حساب کنیداگرهرکس دیگری بخواهدپیروزشودرویهم چندنفرازفرزندان کره زمین بایدکشته شوند.

کوشش های ایجادجامعه دوره پهلوی

 

شبکه های فارسی زبان دارندتلاش می کنندجامه متعفنی راکه خانواده پهلوی درپیش گرفته بودند،وخواستاررسیدن به آن بودندتجدیدکنند.وای برآن روزی که چنان وضعی دوباره رشدخودراآغازکند. 

کتابی که نگهداری نکردم

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ،یک کتاب در۲۰۶صفحه درایران منتشر شد.که موضوع آن درباره روابط نامشروع شاه وارنست پرون سویسی بوده است.ثریا گفته است این مردهرروزبمحض بیدارشدن شاه ازخواب ،به اتاق اومیرفت وزنی نبوده که اززخم زبانهای اودرامان باشد.این کتاب در رابطه شاه باافراماسونری بوده است پرون درسوییس ودرسالهای تحصیل شاه سرراه اوقرارگرفته است.و بهمراه او به ایران آمد.