ای ایران،ای مر ز پر گهر

Banan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سرودملی ای ایران درسال ۱۳۲۳ توسط دکترحسین گل گلاب استاددارالفنون ودانشگاه تهران سروده شده است.دکترگل گلاب روزی ازخیابان هدایت تهران می گذشت،دیدسربازی آمریکایی یک بقال ایرانی راکتک می زند.بسیارناراحت شدوبه انجمن موسیقی خالقی رفت وسرودای ایران راساخت.روح اله خالقی هم برای آن آهنگ ساخت وغلامحسین بنان خواندوباین ترتیب سرودمعروف ای ایران بوجود آمد*که بهترین سرودتاریخ معاصرایران شناخته شده است .            دکترحسین گل گلاب کتاب های زیادی درعلوم طبیعی وجغرافیاوفرهنگنامه وبیولوژی برای دانشجویان ودانش آموزان نسل های گذشته نوشته است.ازسال ۱۳۰۴تا۱۳۱۷ ،۱۲نسخه کتاب درسی درتاریخ وجغرافیاوطبیعی نوشت.می گوید:نخستین کسی که جسارت کردکتاب طبیعی بنویسدمن بودم.درنمایش وتاریخ وگیاهشناسی ترجمه دارد.به گفته خودپیش ازتشکیل فرهنگستان درحدود ۲۰۰تا ۳۰۰واژه فارسی ساخته است که همه پذیرفته شدند.مانندکاسبرگ،گلبرگ،تخمدان،پرچم، و …وعده زیادی هم نمی دانستندکه این واژه هاازپیش وجودنداشته اند.حتاکسانی که بابرابرسازی برای واژه های بیگانه درزبان فارسی مخالف بودندواژه های برابروی راپذیرفتند.این برای افرادی که می گویندزبان فارسی ظرفیت گسترش وبارعلمی نداردوبرابرسازی راکاری بی هوده می دانندقابل توجه است.اگرواژه های تازه ساخت درست ساخته شده باشند،بزودی بارعلمی ومفاهیم موردنظرراپیداخوهند کرد.دکترحسین گل گلاب دردوفرهنگستان اول ودوم عضوبود.                                    

                                   *                  *                  *

ای ایران ای مرزپرگهر                                                       ای خاکت سرچشمه هنر

دورازتواندیشه بدان                                                          پاینده مانی توجاودان

ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم                            جان من فدای خاک پاک میهنم 

مهرتوچون شدپیشه ام                                                  دورازتونیست اندیشه ام 

درراه تو کی ارزشی دارداین جان ما                                پاینده بادخاک ایران ما

سنگ کوهت دروگوهر است                                         خاک دشتت بهتراززراست

مهرت کی ازدل برون کنم                                              برگوبی مهرتوچون کنم

تاگردش جهان ودورآسمان بپاست                                 نورایزدی همیشه رهنمای ماست

مهرتوچون شدپیشه ام                                                دورازتونیست اندیشه ام

درراه توکی ارزشی دارداین جان ما                                پاینده بادخاک ایران ما

ایران ای خرم بهشت من                                              روشن ازتوسرنوشت من

گرآتش باردبه پیکرم                                                      جزمهرت دردل نپرورم

ازآب وخاک ومهرتوسرشته گلم                                    مهرت اربیرون رودبمیرداین دلم

مهرتوچون شدپیشه ام                                                دورازتونیست اندیشه ام

درراه توکی ارزشی دارداین جان ما                               پاینده بادخاک ایران ما                                                                          

                                                *         *         *  

*-روزنامه آدینه شماره ۰۰۸ مصاحبه با استاد حسین گل گلاب

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *