امانتداری شبکه های اجتماعی

          گذشتگان گفته انداگرمی خواهی ده رابچابی،کدخداراببین.حالا این ضرب المثل درمورددستبردزدن به اطلاعات کاربران ساده لوح شبکه های اجتماعی درستی خودرانشان داده است:

        آنطورکه ازخواندن وشنیدن اخباراسنادمربوط به افشاگریهای ادوارداسنودن عضوباوجدان سازمان خدمات امنیت ملی آمریکاومامورگذشته سیابرمی آید،آن سازمان بادیدن کدخدایان توانست ده رابچابد.به این ترتیب کاربران کشورهای تارنماهای گوناگون دنیاکه شبکه های خدمات دهنده آنان درکشورزرخیزآمریکاقراردارد،به قول و قرارهای شبکه هااعتمادکرده اطلاعات وپیام های خودرادرآن شبکه هابه امانت گذاشته اندولی امانتداران،

امانتداری نکرده بلکه اطلاعات داده شده رادراختیارسازمان خدمات امنیت ملی آمریکاگذاشته اند.        ازمیان این شبکه هاکه تعدادشان زیاداست تنهانام فایرفاکس(روباه آتشین) ازبنیادموزیلانیست.این مرورگرازسالهاپیش درمورد همکاران خودهشدارداده،وباکنایه ازآنهاحرف می زدومی خواست بگویدشبکه های دیگرمستقل نیستند.اماامروزبهترمی توان پی بردکه منظورآن چه بوده است.احتمال هم داده می شدکه آن گوشه های زده شده دراثروجودرقابت باشدولی اکنون درست بودن آن آشکارشده است.

        دراین هنگام اسنودون بیچاره که بصورت یک قهرمان جهانی نیزدرآمده است،موردپیگیرددولت آمریکابارهبری یک نفرسیاه پوست قرارگرفته است که انتظار می رفت باروسای جمهوردیگرفرق داشته باشد.دولت آمریکاورئیس جمهورآن اکنون ول کن نیستدونمی گذارنداین بنده خدادست کم درکشوری پناه گیرد.گویاسازمان خدمات امنیت ملی آمریکاوشبکه های همکارآن که هردواقدام به کارهای خلاف وغیرقانونی وغیراخلاقی کرده اند،هیچ تقصیروگناهی ندارندوبایدادوارداسنودن رااینچنین موردتعقیب قراردهند.

       یکی ازعلل کوتاه نیامدن دولت آمریکاوسازمان امنیت آن اینست که به گفته اسنودن هنوزافشاگریهای بیشتری نزداومانده است.ودرصورتی که عملی شودحکومت آمریکاوسران آن درآینده بایدبیشترازگذشته ازافشای کارهای خلاف خودسرافکنده شوند. زیراتنهااین نیست وبرای کشورهای دوست وهم پیمان خودهم ابزارجاسوسی بکاربرده اند.

      حال این حادثه باماایرانیان چه ارتباطی دارد.مشکلات مااینست که کاربران مادوست دارندبسیاری ازاطلاعات شخصی وخانوادگی وبانکی حتانگاره های زن وبچه خودرادررایانه بگذارند.حال اگربیادبیاوریم که شبکه هادرموردرمزهای مااطلاع دارندومحرم هستند،پس سازمان ملی امنیت آمریکااطلاعات وسیعی ازماوخانواده واندیشه هاوشخصیت مادارد.واین اطلاعات راازشبکه هاگرفته ویاباشکستن رمزهابدست آورده است.وبرای بدست آوردن اطلاعات بیشتری که درموردشخصی نیازداردمی تواندبطورمستقیم ازرمزهایی که دراختیاردارداستفاده کند.راه چاره دراین است کاربران ایرانی هیچگونه داده هایی راکه جنبه ی خصوصی دارددررایانه خودواردونگهداری نکنند.وتنهااطلاعاتی رانگهداری کنندکه دانستن آن بوسیله دیگران اشکالی نداردویاقصداعلام آن رادارند.به پرسشهایی هم که ازآنان می شودتاازنوع اندیشه وشخصیت آنان آگاهی یابندجواب ندهندویاجواب بی سروته بدهند.

       وراه دیگر چاره دراین است برای اینکه هرکاربرایرانی درسازمان خدمات امنیت ملی آمریکادارای یک پرونده نباشدواسرارزندگی خصوصی واندیشه وشخصیت اوبوسیله نرم افزارهای باهوش ربوده نشوددرکابینه جدیدی که تشکیل خواهدشدیک وزارتخانه تخصصی دراینترنت تشکیل شودوکاملامستقل باشدونوابغ وکارشناسان این رشته راجمع آوری کندویک شبکه ویک مرورگرنیرومندتشکیل دهدتانیازهای ایرانیان وپارسی زبانان دنیارابخوبی وباامانتداری تامین کند.بجای واژه کنونی اینترنت هم می توان ازواژه «تارنما» که واژه بسیاربجایی است برای آن ومفهوم ووضعیت آن رابخوبی می رساندوبجای واژه سایت ازواژه «سامانه» وپایگاه استفاده کرد.

     بهرحال،برای ایجادیک تمدن ایرانی اسلامی جدیدکه بتواندمردم مارادردوره انفجاراطلاعات پزیرچترخودبگیردوهدایت کند،یکی از کارهای حیاتی داشتن یک وازرتخانه نیرومندورازدارمردم،دراینترنت است.

     اپل هستم،آیفون،مامور 007 2016-02-23 001

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *