نگاهی کوتاه به تاریخچه فعالیتهای دهساله مدرسه علوم اقتصادی واجتماعی(بخش چهارم)(پانویس ومدارک)

نگاهی کوتاه به:

                                                       نگاهی کوتاه به تاریخچه فعالیتهای ده ساله مدرسه عالی علوم اقتصادی واجتماعی(بابلسر)                                                                                                                                          (بخش چهارم)(پانویس ومدارک)

۱-این نوشته درسال های ۵۹ تا ۶۱ نوشته شده است.

۲-انتشار آن هم میسرنشد.

۳- فروش هتل وساختماهاوتأسیسات وابسته به آن به دکترعدل طباطبایی برای تأسیس مدرسه عالی.

۴ -آرم مدرسه عالی که توسط دکترعدل طباطبایی ازمیان یک سزی تصاویروسمبلهای ایران باستان انتخاب شد.  

 ۵ -متن نامه معاون آموزشی به مطهری برای سپاسگزاری ازسخنرانی انجام شده توسط وی.

۶-دراین ارزشیابی حرف ه شامل نمره صفرتاکمتراز۱۰،حرف داز۱۰تا کمتراز ۱۲،حرف ج از ۱۳ تاکمتراز ۱۴، حرف ب از ۱۴ تاکمتراز۱۶، حرف الف از۱۶ تا۲۰ بود.

۷-لیست غذاهاونرخ آ ن درباشگاه استادان.

۸-بخشی ازاطلاعات مربو ط به دکترفاروقی رامی توان ازدرون همین فرم پرشده وباامضای خودوی بدست آورد.

۹-سندی که نشاندهنده وضع خزانه دکترنوایی پس ازبدگویی مخالفین وی می‌باشد.دردستورنوشته شده است:آقای منصور:لطفا جواب بفرمائیدکه مابرای مخارج خودمان لنگیم تاچه رسدبه پرداخت پانصدهزارتومان”

۱۰-قراربودیک رئیس بجای دکترفاروقی انتخاب شودودکترنوایی معاون اوباشد.ولی چون نیامد،دکترنوایی رفت وفاروقی هم ماند.بعداً دوباره دکترنوایی بعنوان رئیس وبجای دکترفاروقی برگشت.

۱۱-نامه دکترشریعتمداری به کارکنان برای اینکه به سرکارهای خودبروند.

                                                                             

۱۱/۱-بازرسانی که دکترشریعتمداری برای بازرسی مدرسه عالی شمال فرستاد.دراین مأموریت دکترمیربابایی نفراصلی ودکترسلطانی نفرهمراه بوده است.دکترسلطانی شخصیتی آرام ومنطقی داشت وپس ازاینکه وضع دانشکده رادیددیگرنیامد.

نامه دکترشریعتمداری برای فرستادن دونفر بازرس به دانشکده های مازندران

۱۲-اعتصاب کارگران وکارمندان پس از انتخاب سرپرست مارکسیست.دانشجویان نیزباآنان اعلام همبستگی کردند.

۱۳-تعیین سرپرست کمونیست برای مدرسه عالی به گروههای چپ فرصت دادتابه ترویج افکارخودبپردازند.دراینجاطرح ومنابع یک درس رامی بینید.

 تدریس درس اقتصاداجتماعی توسط دکترکامبیزروستا.این درس راقبلااستادان غیرکمونیست تدریس می کردند.

۱۴-نامه انصراف ازتحصیل یکی ازدانشجویان ورودی ۵۷ بسیاری ازمسائل دانشکده رادرخودمنعکس کرده است.

۱۵-یکی ازصفحات روزنامه دانشجویی صبح اسلام شماره ۴.

۱۶-تصویرروی جلدمجله جنگل شماره یک.

 

۱۶/۱و۱۶/۲-بیرون کردن یکی ازدانشجویان فعال دانشجویی برای مدت یک ترم ودانشجوی دیگری برای همیشه.البته پس ازمدت کوتاهی هردورابرگرداندند.

حکم اخراج یک دانشجوی اخراجی

حکم اخراج یک دانشجوی اخراجی

۱۷هیئت علمی چپ مدرسه عالی علوم اقتصادی واجتماعی که قاعدا”میبایستی درنوشتن چنینن نامه ای پیشقدم می بودند،درماههای پیش ازپیروزی انقلاب محتاط بودندوتلاش می کردندرژیم راناراحت نکنند.