راه ناهموار

 

download-150x1501-150x150

                    درسال گذشته بودکه ناگهان دیدیم پوسته یاقالب تازه گذاشته شده تارنمای وارش نیست وبه شکل ابتدای کاروباوضع زارونزاری درآمده وانگارموردحمله دشمن قرارگرفته است که اینگونه آسیب دیده وجنگ زده نشان می دهد.بخشی ازاطلاعات صفحه نخست هم ازجمله کادربارگذاری ازبین رفته بود.پس ازیک هفته جستجومتوجه شدیم شبکه ای که ازپانل آن استفاده می کردیم طبق نوشته ایران ارسکین چون قالب های این تارنما (ایران ارسکین ) رادارای تبلیغات می دانست بدون اطلاع دادن به آن تارنماوبه پایگاه هایی که بهرحال نسبت به آنهادارای تعهدبود،آنهارارهاکردودرنتیجه تارنمای وارش وضعی شبیه به جنگ زده وغم انگیزبه خودگرفت.

             روزبعدهم بدون اطلاع دادن ازپیش عمل خودراپس گرفت وارتباط رابرقرارکرد.ماکه پس ازیک هفته دانستیم مشکل جدیدتارنمایمان ازکجابوده است،درصددبرآمدیم تارنمای وارش راباهزینه خودبه پوسته پیشین وصل نماییم ولی باامکانات ماآسان نبود.زیراتازه یک ماه می شدکه شکل جدیدی به این تارنماداده بودیم.یکی ازاشکالات این بودکه ازیک طرف به فضای جد ید(هاست)وازطرف دیگربه پانل تارنمای پیشین وصل کردیم وآن هم بیش تربعلت اصرارطراح بود.وماهم بعلت نداشتن تجربه پذیرفتیم.ولی پس ازآن آشکارشداین کاراشتباه بوده است.
مورددوم پیش ازسالروزپیروزی انقلاب روی داد.پیش ازسالروزپیروزی انقلاب اسلامی که ماهم با۱۳ کاریکاتوربه پیشبازآن رفته بودیم،بیشترپایگاه های بارگذاری وباربرداری بسته شدوکاریکاتورهایی که درآن سامانه هابودازبین رفت وهمان هادرتارنمای وارش هم ناپدیدشد.بنابراین باردیگردچارمشکل شدیم.که البته برطرف کردن آن سه هفته به طول کشید.ومخارج آن خسارت راهم ازجیب خودپرداختیم.
              پس ازآن حادثه دیگرصبرنکردیم تابرای بارسوم ازهمان سوراخ گزیده شویم.همواره به دنبال آن بودیم که درکارهای تارنمامستقل گردیم،پیش ازاینکه برای بارسوم دچارهمان مشکل شویم.بعلاوه درتبلیغات تارنماهای بزرگ تصاویری وجودداردکه بااخلاق ایرانی سازگاری ندارد.
            دستگاه جدید(وردپرس)هم اشکالاتی داردکه بایدبرطرف شود.ازجمله دردرون مدیریت مطالب فونت یاقلم وجودنداردتاحروف وجملات راهماهنگ کندوبایدازقلم مرورگرکمک گرفت که آن هم ناقص بوده ونامگذاری نشده است واگربخواهندبخشی ازمطالب یک گفتارراانتخاب وتغییردهند،تمام مطالب راتغییرمی دهدوبازسبب ناهماهنگی می شود.تاریخ آن هم میلادی است،درصورتیکه باید خورشیدی باشد.این دستگاه میان کارشناسان اینترنت شناخته شده نیست وبه هرکارشناسی دردانشگاه مازندران ودرشهربابلسر برای رفع نواقص مراجعه کردیم ابرازناآشنایی می کرد.برگردان کنندگان تلاش نکرده اندآن رابافرهنگ ایرانی همآهنگ سازندوبه اصطلاح بومی کنند.

              بهرحال،چه خوش گفت آن شاعرشیرین سخن :

             کهن خرقه ی خویش پیراستن
             به ازجامه ی عاریت خواستن

3 نظر در “راه ناهموار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *