شاهد

به شغال گفتندشاهدت کیست گفت دم من.

حالا آقای میچ مک کانل رئیس مجلس سنای آمریکامی گوید

کارآقای ترامپ دردوره چهارساله ریاست جمهوری خوب بود.ولی

می بینیم پس ازچهارسال حکومت برآمریکامردم آن کشوربارای

خودنشان دادندکه وی راقبول ندارند.این رادیگرچه می گوییدآقای میچ مک کانل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.