لزوم گوشمالی دادن گروههایی که به نیابت کشورهای دیگربه کشورماحمله می کنند.

خلیج فارسزدوخوردهای مرزی درمرزهای  خاوری ایران باطالبان که آشکارنیست علت آن چه بودوارتش دراین درگیری چه نقشی داشت ،اتفاقی نیست وتلفات انسانی آن نیزاعلام نشدوتعداد واقعی پاسگاههای تصرف شده بوسیله قوم طالب هم آشکارنشده است.ودردرجه نخست نشانه اختلافات درونی گروه طالبان است.کشورقدرتمندآمریکاکه متوجه شدازعهده رفع مشکلات افغانستان برنمی آیدوآبرویش درآنجاداردمی رود،طالبان راازبندرهاکردباوجودمخالفت دولت وقت افغانستان ،وآنان نیزتمام افغانستان رابسرعت درنوردیدندوهمواره بدون جنگ مهمی پیروز هم بودند.

به این ترتیب طالبان که تاکنون دشمنی خودراباایران آشکارانشان نمی دادند،باگفتگوهای برجام باکشوری غربی ،ازاین گفتگوهابه نیابت ازکشورهای صلح دوست غربی به مرزهای ایران حمله کردند.این زدوخوردهابسیارمهم است وغربیهانیات خویش راازفرستادن طالبان پنهان می کنندودولت ایران نیزهمین کارراانجام می دهد.چیزی که دراینجاوجودنداردندادن گوشمالی مناسب به این گروه نیمه وحشی و دیوانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.