بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارندچون از این راه بهتر می شودثروتمندشد.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاورا(دونالد ترامپ را )غیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر.

        دونالدکه برای نخستین باربامحدودیت توانایی خوددرحل مشکلات بامذاکره وتهدیدروبروشده بودودرپیداکردن راه فرارخبره بودنقشه ای برای سرقت مبالغی هنگفت ازخانواده اش برای خیانت به پدرش ونیزسرقت مبالغی هنگفت ازخانواده اش طراحی کرده بود.پنهانی بادوتن ازکارمندان قدیمی پدربزرگ به نام اروین دورین وجک میتبک (حسابدارش)دیدارکرده وآنان رابرای افزودن پیوستی به وصیتنامه پدربزرگ استخدام نمود.که کنترل کامل املاک فرد،ازجمله ماریانا،الیزابت ورابرت زیرسلطه دونالددرمی آمدند.وحتابرای کوچکترین تراکنش نیزنیازمندتاییداومی شدند.

        همانطورکه پدربزرگ بارهابه ماریاناگفته بود،زمانی که جک واروین برای امضای پیوست به خانه آمده بودند،طوری اسنادراارائه دادندکه انگارهمه چیزنظرخودپدربزرگ بوده است.پدربزرگ که یکی ازروزهای خوب زندگی خویش راسپری می کرد،احساس کرده بودچیزی جوردرنمیآید.امادقیقانمی دانست چه چیزی.اوبا عصبانیت ازامضای سندخودداری کرده بود.پس ازرفتن جک واروین اونگرانیهایش رابه همسرش منتقل کرد.مادربزرگ به بزرگترین فرزندخودزنگ زدوماجرارابرای اوتوضیح داد.وبطورخلاصه گفته بودیک چیزی این وسط بومی داد.ماریانابه عنوان دادستان اطلاعات چندانی ازسپرده هاواملاک نداشت.اوازهمسرش جان بری که وکیل محترم ومشهوری بوددرخوست کمک کردتایکی ازهمکاران خودرابرای بررسی وضعیت موجودمعرفی کند.مدت زیادی نکشیدکه نقشه های دونالدترامپ برملاشد.ودرنتیجه وصیت نامه پدربزرگ دوباره ازابتداتنظیم وجایگزین نسخه سال ۱۹۸۴گردید.وماریاناودونالدورابرت باعنوان وصی معرفی شدند.به علاوه بندی هم به این مضمون افزوده شدکه فردبایداموال خودرابه تساوی بین فرزندانش تقسیم کند.

            اگرنقشه ترامپ عملی می شدبه گفته یکی ازاعضای خانواده ترامپ:مابایدبرای خریدیک فنجان قهوه نیزازدونالدالتماس میکردیم.

           ماریانابعدا گفته بود:ما بدبخت می شدیم اگرالیزابت(خواهر ترامپ) توی یک کوچه گدایی می کرد.

           به این ترتیب کسی که پنج باراعلام ورشکستگی کرده وبیست سال نیزمالیات نداده است،اکنون می خواهد برای باردوم رئیس جمهورآمریکاگردد.

            درکتاب می خوانیم پدرترامپ یک  مارپیتون رابه خانه آوردونگهداری کردومادراوهم که عصبی شده بودطلاق گرفت.در خانه آن پدر چنین پسری تربیت می شود.

           تلاش دونالدبرای کسب وکاروکنترل املاک فردنتیجه تربیت اوبه نحوی بودکه تنهاخودرادارای اهمیت می دانست.

           دونالدفرماندارهایی راکه بااواختلاف داشتند، تهدیدبه نفرستادن تجهیزات پزشکی کرد.

           ازاطلاعات جالبی که دراین کتاب است این است ایوانیکادخترترامپ که می خواست باجردکوشنرازدواج کند،چون خانواده داماد آینده کلیمی بودند وخودرابالاترمی دانستندایوانیکامجبورشدتاازمسیحیت به یهودیت انتقال یابدوتابتواندباجرالدازدواج کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *