نگارخانه یک

  • IMG_0033

نگاره به معنی عکس وتصویرتکمیل کننده نوشته می باشدوگاهی هم بدون وجودآن مطالب ارزش واقعی خودراازدست می دهد.بنابراین درشناخت یک واقعه ویک منطقه نقش مهمی بعهده دارد .

برخی ازنگاره هابه مرورزمان رنگ وروی خودراازدست داده اندوتازگی ونشاط یک تصویرتازه راندارندولی به نزداهل فن باارزش تروگویاترازیک تصویرتازهمی باشند.مناطقی وجودداردکه اگرازآن مناطق عکس گرفته نشده باشد،برای همیشه فراموش می شوند.عکسهای کهنه بما اطلاعاتی می دهندکه ازاین راه جبران کهنه بودن آن رامیکندوبه مراتب ارزش سندراازنوشته ونگاره تازه بالاترمی برد.زیراازآن بوی تاریخ وبوی گذشتگان می آید.بنابراین انسانهاناچارندازآن استفاده کنند.

نگاره هایی که ازگذشته مانده ورنگ وروی خودراازدست داده اند،ازگذشت روزگارناراضی هستند.همچون زیبارویی که باپابه سن گذاشتن ویژگی وجذابیت خویش راازدست داده وبرای جبران زیبایی ازدست داده خویش ازموادآرایشی اضافی وپوشاک نامناسب استفاده می کند،اماموفق نمی شود.زیراآن جوانی وزیبایی چیزدیگری بوده است ونمی توان این پیری راپنهان کرد.امااسنادمانده ازگذشته یک جذابیت داردوآن فرهنگ ودانشی است که به همراه دارد.پس برای اهل دل خوش آینداست.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *