نیاگان سومری ما

 

                     سومریان ازدرون فلات ایران به میانرودان(بین النهرین) مهاجرت کردندوپس ازمهاجرت ،بادرون فلات ایران دادوستدبازرگانی وفرهنگی داشتند …

               کتاب نیاگان سومری ماپژوهش وتالیف دکترمحمدعلی سجادیه که بوسیله بنیادنیشابور،منتشر شده است،کتابی است پژوهش شده وسودمندبرای شناخت بیشترسومری هاورابطه آنان بامردم وتمدن داخل فلات ایران وخاستگاه قوم سومرونفوذتمدن سومردراقوام دیگر.چنانکه می دانیم سومری هابه آموزگاراقوام دیگرازجهت تمدن وخط وزبان و…                مشهورندوکتاب دراین باره گفتگومی کندواطلاعات زیادی ازواژه های زبان آنان وبویژه مشترک بودن آن واژه هاباواژه های زبان های خانواده هندواروپایی ومازندرانی وگیلانی می دهد.بویژه واژه هایی که نامهای جغرافیایی است وباجایگاههای جغرافیایی درون ایران بخصوص درغرب کشورایران وگیلان یکسان ویابسیارنزدیک اند.دربعضی ازمواردهمان کلمات اکنون وپس ازشش هزارسال نام یک شهریامنطقه است:

          واژه های مشترک یا شبیه:

         خروس ونیز بمعنی فلز طلا                              تلا

          شوشین(نام سومری)                در فارسی سوسن-سوزان-شوش

         شارا(نام یک الهه)                       شهر-شهرزاد-شهریار

         شارون(نام منطقه ای درسومر)    کارون

         دادا-دادار (خدا،بزرگتر،برادر)         درزبان فارسی هم به کارمی رود.

         دبیر-دبستان- آموزگار-دین دبیره باواژه های سومری پیونددارند.

         واژه های دیگر:

        سومری        ایرانی

        گو              gu                             گاو(دربعضی ازمناطق ایران مانندمازندران و

        خراسان همان گوبکارمی رود)

                                       

       می یا مو   me                     من

       مو            mu                     مال من

       آ              A                        آب

       تی           ti                        تیر

       نی           ni                         نیاز

      گال          gal                         گل-کلان

     دلمون                                دیلمان

     کاس(نام یکی ازاقوام سومر)  (درگیلان هم کاس ویکی ازاقوام این منطقه بود.روسهانام این قوم را به دریای مازندران دادند،به جهت  همسایگی آنان بااین دریا)

      

                        

         مگان magan (نام یکی ازاقوام سومری) ، مغان

        مارتو                                    آمارد(یک قوم مازندرانی)

      ننا- نین(ایزدبانوی زندگی        درفارسی ومازندرانی بمعنی 

                                               مادرومادربزرگ  وبه ملکه هم گفته می شود)

        موس                                  موش

       بابا                                     بابا-پدر

      سیپا            sipa                      شبان

      گوگ                                    گرگ

      نو                                        نه(نشانه تبارمشترک زبانهای ایرانی و  

     سومری است.درزبانهای اروپایی هم با

     همین شکل یاباتغییرآمده است) 

     کی(بمعنی سرزمین)                درفارسی بصورت کیابه پادشاه وده

     گان ومرزبان گفته می شد.

                                          

     پاتسی(فرمانروا)                      پادشاه

     بئیشه                                    پزشک

     هاشنون                                 آویشن

     سوفرون                                 زعفران(کاربردپزشکی آن زیاداست)

     علم             alam                  پرچم-درفش

      نگر             nagar                 درودگر

       ملاح          malah       دریانورد(بظاهر عربی است ولی ریشه سومری دارد)   

                                                                           

     الکوحول                                  الکل

      نفت آئه                                  نفت(درزبان اکدی بمعنی اشتعال است)

                                  

    کن    (نیشکر)                          قند   

   امبار  (مرداب)                          درفارسی به استخروتالاب گفته می شد.

                                  

      پوهالو                                 پیل

      گی                                    باگیل وگیلان درعراق وایران همریشه است. گیلگمش قهرمان ملی سومربود.

                                

       سومر                               درمنطقه کردستان سومار،در۵۰کیلومتری 

                                               آستاراسومرین،درگیلان شامرسراوشمرود.

                               

      تلا(نام یک ایزدبانو)tela                     درمازندرانی هم تلاباکسراین معانی بکارمی رود.

                                            

      آ(آب) و(آبا)درزبان سومری بمعنی دریاودریایی ونیزآبی میباشد.

       ارش                                        آرش،ارشک ودراوستایی ارخش

       سومریهابااقوام درون فلات ایران دادوستدداشتندومصالح ساختمانی خودراازایران می بردند.وهمچنین بنابرنوشته های خودآنان مهندسین وبنایان آنهاهم ازایران بودند.

           بنابرنوشته نویسنده وقتی ضمایر،نامهای حیوانات،وشیوه دستوری،همچنین مثل ها،اصطلاحات ومحتوای زبان سومری رابا زبانهای امروزودیروزمقایسه می کنیم ومانندگی می یابیم یک نتیجه آن این است که شایدسومریان  همانطورکه دکترفریدون جنیدی ودکترمهدی فرشادوشهلالاهیجی عنوان کرده اند،حقیقتآآریایی می باشند. *

          نویسنده این سطورمیان شماربزرگی ازواژه های سومری وفارسی وکردی وایلامی(خوزی)ودیگرزبانهای ایران شباهتهایافته اگرچه برای بررسی این شباهتهارسوم وقوانینی بطورعرف درکاراست.امامقایسه این شباهتهاوتوجه به اندک بودن این احتمال که دو واژه پس ازهزاران سال بطورتصادف بهم شبیه وهم معنی یادارای معنی مشترک گردند،می تواندمارابه تبار مشترک این زبانهاآشنا سازد.**

           نژادوقیافه سومریان

         نتیجه پژوهش درآثارپژوهشگران ایرانی وغربی مارابه این نتایج می رساند:

         ۱- سومریان سفیدپوست بودندنه زردپوست وسیاه پوست وقهوه ای.

         ۲-سومریان سرهای درازوگردومتنوع داشتندوقدآنان متوسط بود.

         ۳-ویژگی نژادی برجسته ای درآنان محسوس نیست.

         ۴-می توان سومریان راباشاخه جنوبی نژادهندواروپایی یعنی هندومدیترانه ای ازنظرنگاره وقیافه واسکلت مانندگی داد.

         چنین مشخصاتی دقیقآبامشخصات نیاگان ملت ایران وعراق شباهت دارد.***

         ازآنجایی که سومریان ازداخل ایران به میانرودان رفته بودندوتمدن وادبیات ودست آوردهای دیگرتمدن سرزمین ایران راباخود بردند،آیانمی شودگفت برعکس نظرمولف ساکنین سرزمین ایران آموزگارسومریان بودندوآنگاه آنان راآموزگارسایراقوام دیگرکه ازدست آوردهای فرهنگی آنهاازجمله خط استفاده کردند،دانست.همچنین نظرمولف اینست سومریان ازکوههای گیلان ومازندران بویژه از گیلان بدانجامهاجرت کرده اند. پس نمی توان آنان رانیاگان فرهنگی ایرانیان دانست.دراینصورت ساکنین فلات ایران نیاگان فرهنگی واحیاناْنژادی سومریان می شوند.سومریان پس ازمهاجرت به میانرودان (بین النهرین)تمدن وفرهنگ وزبان وادبیات خاستگاه خویش را باخودبردندودرآنجاتوسعه دادند.آنچه که به این توسعه کمک می کردهمسایگی وارتباط باسرزمین اصلی پس ازمهاجرت بود.    

          * صفحه ۱۷

          ** صفحه ۲۴

         * **صفحه ۳۰و۳۱    

2 نظر در “نیاگان سومری ما

 1. با درود بنده سعید کریمی هستم دانشجوی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی , بیش از شش سال است با راهنمایی های استاد جنیدی و بیش از یک سال است با راهنمایی های دکتر حسن دوست نویسنده کتاب پنج جلدی فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی, درباره وجود واژه های هند و اروپایی در زبان های سومری و اکدی پژوهش می کنم
  ما توانستیم برای نخستین بار در بیش از پنجاه سال همایشی را با عنوان وجود واژه های هند و اروپایی در زبان سومری و اکدی را در دانشگاه علامه طباطبایی با یاری و پشتیبانی بی دریغ جناب دکتر منشی زاداه و بانو دکتر مدرسی برگزار کنیم.
  سخنرانان
  ۱) سعید کریمی دانشجوی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه علامه
  ۲) زری حبیبی ارشد زبان شناسی دانشگاه علامه
  ۳) مینا صفا ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
  به امید خدا خبر های خوشی را برای همه ایران دوستان خواهیم داشت.

  • به نام خدا
   آقای سعید کریمی
   با درود
   از خبر خوشی که داده اید ، سپاسگزارم .و البته خوشتر آن خواهد بود که آگاهی یابیم در تمام دانشگاههای ما
   مانند تشکیلاتی که شما بوجود آورده اید،برای پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران ما بو جود آمده است.بویژه که
   استادی مانند دکتر فریدون جنیدی در سر پرستی و هدایت آن قرار دارد.سلام ماراهم به ایشان برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *