اختر چرخ ادب پروین

            پروین اعتصامی درسال ۱۲۸۰هجری خورشیدی به دنیا آمده ودرایران بزرگترین زن شاعراین کشورشناخته شده است.پروین ازاندیشههای بلندوحکیمانه برخورداربودوازاین جهت می توان اورادرکناراندیشمندان مردایرانی قرارداد.وباوجودیکه امروزعده ای وی رادارای زندگی وافکارتنگ ومحدودمی دانند،اماشعرهای اودلنشین وپندآموزوحکیمانه می باشد.وی دراشعارخویش همیشه بدنبال پیداکردن علت مسائل ومشکلات اجتماعی بود.به نظرمی رسداگردارای تحصیلاتی درحدواندازه حافظ ومولوی ونظامی گنجوی بوددرشعروادب پارسی نیزدرریف همان شاعران بزرگ مردقرارمی گرفت.

             پروین اعتصامی زنی پرهیزگاروباتقوابودوبدنبال سرودن شعرهای عاشقانه وازروی هواوهوس نبوده است.وی عمری کوتاه امادست آوردی بلندداشت.

          کتاب مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی به کوشش دکترمنوچهراکبری استاددانشگاه تهران برای معرفی اشعارواندیشه های پروین فراهم آمده است که سخنرانی های آن دردانشگاه تهران برگزارومقاله های آن هم توسط دکترمنوچهراکبری مرتب وجمع آوری شد.

   این کتاب  درنمایشگاه سالیانه کتاب تهران ودرسالن سخنرانیهابه نام پروین به شرکت کنندگان دراین سخنرانی اهداء گردید.

               فهرست گفتارهادرکتاب بشرح زیرمی باشد:  منظومه گنج درویش نماددلتنگی های اخترچرخ ادب                                                                         دکترمنوچهراکبری

  پروین اعتصامی شاعری نکته سنج                                                                                               دکتراحمدامیری خراسانی

  نوریزدانی                                                                                                                                  دکترمهین پناهی

شیوه حکایت پردازی پروین درمثنوی                                                                                               دکترعلیرضا حاجیان نژاد

جلوه هایی ازمفاهیم قرآن وحدیث دربیان پروین                                                                                دکترخلیل حدیدی     

جلوه های رمانتیسم درشعر پروین اعتصامی                                                                                   دکتر مریم حسینی

پروای پروین                                                                                                                                دکترحکیمه دبیران

گفتمان،اصطلاحی درنقد ادبی جدید                                                                                              دکترغلامرضا رحمدل

شرفشاهی

تجلی قرآن دراندیشه وشعرپروین اعتصامی                                                                                     دکترامین رحیمی  

نقدوتحلیل وبررسی پیشینه فایل ها وتمثیلهای رمزی جانوری                                                            دکترحمیرازمردی

دوستاره درخشان آسمان ادب وعرفان،پروین اعتصامی                                                                  دکترسهیلاصلاحی مقدم

نگرش کلی برزوایای فکری ،سیاسی پروین                                                                                دکترمحبوب طالعی

جنبه های هنری شعرپروین                                                                                                     د کتراسحاق طغیانی

پروین شاعری باافکارواحساسات زنانه                                                                                       دکترقمرغفار

بربلندای باوروبیان                                                                                                                     دکترفاطمه گویا

درآرزوی صحبت خورشیدرخشان                                                                                                دکترمحبوبه مباشری

پروین عارف اخلاق گرای اجتماعی                                                                                            دکترفاطمه مدرسی

درونمایه های شعر پروین اعتصامی                                                                                          دکترمحمدمهدی پور

زمینه های غنایی وشیوه های پرداخت آن درشعر پروین اعتصامی                                             دکترمرتضامیرهاشمی

باورهای عرفانی- اخلاقی پروین اعتصامی                                                                                 دکترعلی نجفی

پروین زنی برطرازشایسته سالاری                                                                                            دکترحمیرانکهت دستگیرزاده

بزرگ بانوی شعروادب فارسی                                                                                                  دکتراسداله نوروزی

نگاهی سبک شناسانه به مناظره های پروین                                                                           دکتر مهدی نیک منش

مردم اندیشی درشعر پروین                                                                                                    دکتر ناصر نیکو بخت،دکترغلامعلی زارع

طنزواعتراض درشعرپروین                                                                                                         دکترعبداله واثق عباسی

شعر پروین سراسرسخن مهرومهربانی است.ودراینجاتنهانمونه ای ازآن رامیاوریم:

دی،کودکی به دامن مادرگریست زار                                                                                      کزکودکان کوی به من کس نظر نداشت

طفلی،مرا ز پهلوی خود بیگناه راند                                                                                        آن تیر طعنه،زخم کم ازنیشترنداشت

اطفال را به صحبت من ازچه میل نیست                                                                                کودک مگرنبود،کسی کو پدرنداشت

هرگزدرون مطبخ ماهیزمی نسوخت                                                                                   وین شمع،روشنایی ازاین بیشتر نداشت

خندید وگفت آنکه به فقرتوطعنه زد                                                                                      ازدانه های گوهراشکت خبر نداشت

از زندگانی پدرخود مپرس زانکه                                                                                           چیزی به غیر تیشه و داس و تبر نداشت

این بوریای کهنه به صد خون دل خرید                                                                                  رختش گه آستین وگهی آسترنداشت

اززمانی که پروین اعتصامی به دنیای دیگر شتافت تاکنون چنان شاعرزنی باگفتارهای عاطفی وپرمهروباژرفاونوع دوستانه درایران دیده نشده است.

چنانکه پیش ازآن هم دیده نشده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *