کمیته۳۰۰کانون توطئه های جهانی

کمیته ۳۰۰ کانون توطئه های جهانی .جان کولمن مامور گذشته ام آی ۶

 

 

 

 

   معرفی یک کتاب سرشارازاطلاعات تاریخی وسیاسی

          پژوهشگر:جان کولمن، یکی ازاعضای بلندپایه Mi6سازمان اطلاعاتی وجاسوسی ارتش انگلیس

          بر گردان از:یحیی شمس

                  کمیته ۳۰۰حکومت پنهانی وآهسته برجهان

 

             کشورهای غربی بویژه دردوران جدیدانگلیس ازدیربازپیشرفت هاوچیرگی خودرابرکشورهای خاورزمین ومسلمان مدیون دوابزاربوده اند:

۱- نیروی دریایی آنان

۲- سازمان جاسوسی آنها

درکاربردابزارنخست ازدوره جنگهای ایران ویونان فعال بوده اند.

وازآن برای حمله به کشورهای خاورزمین مانندایران وایجادمزاحمت استفاده می کردندوهمینکه بانیروهاوارتش های نیرومندآنان روبرومی شدند،به بندرهاوپناهگاههای خوددردریافرارمی کردند.

ابزاردوم ازقرن شانزدهم قدرت گرفت که درزمان ملکه الیزابت اول یک سازمان جاسوسی نیرومندبنیانگذاری شدوهمواره روبه قدرت بیش ترگذاشت.

          بنابه نوشته مترجم،برای تهیه این  کتاب حتادریک کشورانگلیسی زبان به زحمت افتاده وسرانجام به این نتیجه رسیده است که کتاب بوسیله عوامل پنهانی ازکتابفروشی هاجمع آوری شده است.به بیانی طبق گفته کولمن،حکومت پنهانی جهانی ازدههاسال پیش،بارهبری مستقیم دربارانگلیس وشخص ملکه،بنیادیافته،آهسته ولی پیوسته درصحنه بسیاری ازرخدادهای ملی وجهانی حضورفعال دارد.ازاین جهت آگاهی داشتن ازاین فعالیتهابافرض حتاچنددرصددرست بودن مطالب،بسیارسودمندوهشداردهنده است .

          این کمیته تنهایکی ازسازمان های زیرزمینی وپنهانی فعال درکشورهای غربی اماجامعترین ومهمترین آنهامی باشد.کتاب اطلاعات فراوانی درموردسازمان های پنهانی پژوهشی نیرومندوفعال درکشورهای اروپایی وآمریکایی وتصمیمات وفعالیت های آنهابه خواننده می دهد.ازاین رومی توان پی بردرهبران آن کشورها،آنطورکه پنداشته می شود،همه کاره کشورخودنیستند،بلکه برای گرفتن بسیاری ازتصمیمات مهم بایدموافقت تصمیم گیرندگان سازمان های پنهانی رابدست آورند.

         بنابه نظرنویسنده وپژوهشگرودرعین حال عضو سازمان mi6،دگرگونیهای جوامع غربی چون پیدایش بیتلهاومصرف روزافزون موادمخدراتفاقی نبوده بلکه بوسیله کمیته ۳۰۰ توسعه داده شده است.وخواننده کتاب آنچه راکه خوانده است بسیارشیرین وسرشارازاطلاعات پنهان شده ازتاریخ معاصرجهان خواهدیافت.همچنانکه موفق به شناختن عواملی خواهدشدکه درزیرآبهای دریاباعث بوجود آمدن امواج وتلاتم آن درروی آبهامی گردد.

        نویسنده کتاب اصطلاح فراملیتی رابسنده برای مقصودنمی دانسته وآن رااساسانمادی ازیک حکومت جهانی می داند.به سخنی دیگرفراملیتی یک واقعیت نیست وآن هم جهانی تک حکو متی است که تمام ابعاداقتصادی وسیاسی رادربرمی گیرد.

        اینکه چگونه یک حکومت پنهانی جهانی می تواندراه خودراآسوده طی کند،به نظرمی رسدنخستین گام،داشتن یک اهرم پولی ومالی قدرتمنداست.چه بادادن اعتبارات کلان وپرداخت صورت هزینه های کلان تر،امکان حرکت های نفوذی خویش رادرمهاررویدادهاوفرماندهی سازمان های سیاسی کشورهادرسرتاسرجهان فراهم می سازد.

       قاچاق تریاک به آنهاامکان دادمنابع مالی فراوانی رابرای خودفراهم سازندوسپس باسرمایه گذاری دربانکهاوشرکت های بیمه به امکانات مالی واعتباری گسترده ای دست یابند.مترجم عقیده داردبعضی ازمطالب کتاب احتمالاممکن است درست نباشد،ولی چون خودنویسنده ازاعضای بلندپایه سازمان جاسوسی خارجی کشورانگلستان بوده واین اطلاعات رادرآن محیط کاربرای نخستین باردرجهان فراهم آورده است،قابل استفاده می باشد.حال چرادکترجان کولمن که خودسالهادراین سازمانهاکار کرده ویاباآنهاهمکاری کرده دست به چنین افشاگری زده است،بایددانست که وجدان درهمه افرادبشرناتوان نیست وبسیاری ازاعضای فعال سازمان های اطلاعاتی کشورهای جهان تاکنون این کارراکرده اندتاشری راکه ازاین راه متوجه همنوعان آنهااست،اطلاع دهند.

        باشگاه روم یکی ازاقمار کمیته۳۰۰

        درجامعه اطلاعاتی مرسوم است که برای پنهان نگاهداشتن یک موضوع محرمانه آن رادرمعرض دیدبازقرارمی دهند.بعنوان نمونه می توان یادآورشدکه درسال ۱۹۳۸هنگامی که آلمان قصدپنهان نگهداشتن جنگنده جدیدخودبه نام مسراشمیت رانمود،آنرادرنمایشگاه هوایی پاریس به نمایش درآورد.آنچه عناصرپنهان اطلاعاتی وجاسوسان درپشت درختان وازمیان آجرهای کنده شده دیواردرپی یافتن آن بودند،دربرابرچشمانشان قرارگرفته بود.

     حکومت پنهان جهان،موازی باحکومت آشکاردرسطح بالا،برخلاف انتظاراززیرزمینهای مرطوب واتاقهای تاریک طبقات پایین ساختمانهااستفاده نمی کند.برعکس،خودرادرکاخ سفیدوکنگره ودرساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ وساختمان های مجلس به نمایش می گذارد.ص۳

        توطئه گرانی که درخدمت کمیته ابرقدرتمند۳۰۰ قراردارندچه کسانی هستند؟شهروندان آگاهترمامی دانندکه توطئه همیشه وجودداشته ودرزیرنامهایی مانندالومیناتی،فراماسونری،میزگردوگروه میلنربکارخویش ادامه می دهندوشورای سه جانبه،ازگروههایی است که بیش ترتوصیه هایش درامورداخلی وخارجی آمریکاموردپذیرش قرارمی گیرد.

       برای مردم کشورهای عقب نگهداشته شده یادرحال پیشرفت به ویژه منطقه ای که مادرآن زندگی می کنیم ،داشتن آگاهی هایی ازنمونه آنچه که دراین کتاب آمده حتابافرض تنهاچنددرصددرستی مطالب ،بسیارآموزنده وسودمندوهشداردهنده است.ازپیشگفتار مترجم ص ۵

        همانگونه که خواننده گرامی درپیشینه امرمطالعه کرده است،نخستین طرفداران بنیادحکومت جهانی،برای دستیابی به بنیه مالی نیرومندی که تحقق هدفهای آنان راامکانپذیرسازد،قاچاق تریاک یابه زبان خودآنان تجارت تریاک راسرچشمه کارخودقرارداده وبافروش وتوزیع آن بردرآمدهای سرشاری دست یافتند.

       درآمدهای بدست آمده ازاین کارنفرت انگیز،به سرمایه بانکهاوشرکت های بیمه متعددتبدیل گشته وامکانات مالی واعتباری گسترده ای رادراختیارآنان قرارداده است.

       «معروف است هرگاه یک نفردرپی انجام یک پنهان کاری باشد،باتمام رعایتی که به عمل می آورد،ازتاریکیهای بیشه کسی او رازیرنظردارد واگرلازم شود،به موقع رازش را آشکارخواهدکرد».

      به نظرمیرسددکترجان کولمن که خودازجاسوسهای حرفه ای سازمان جاسوسی بریتانیابوده ،پس ازخروج ازاین حرفه نقش دیده بان رابعهده گرفته وباارتباطاتی که اززمان گذشته،باعوامل پنهان وآشکارداشته است،توانسته گوشه هایی ازکوششهای این موجودیت شگفت انگیزبه نام «کمیته ۳۰۰» راآشکارسازد.

     خوب است یادآوری کنیم چنانکه دراین کتاب پرازرازهاواطلاعات ودرعین حال شیرین نیزنوشته شده است رابرت استرنگ مک نامارا وزیردفاع معروف آمریکا درزمان ریاست جمهوری کندی وهنری کسینجروزیرامورخارجه وفعال سیاسی تاریخ معاصروهم زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی کارتر،تنهاسه نفرازاعضای این کمیته پنهانی بوده اند.نویسنده دربخش های کتاب خودعده زیاددیگری راهم نام می برد.رابرت مک نامارا همان کسی است که معتقدبودبرای کنترل جمعیت جهان بایدازبیماری ایدزاستفاده کردوبسیاری اورابزرگترین نابغه تاریخ آمریکا می دانستند.درصفحات کتاب مکرربه نام تاویستاک برمی خوریدکه نام بنیادتحقیقاتی وپژوهشی کمیته ۳۰۰ است ویکی ازوظایف آن شستشوی مغزی میباشدونهادی بسیارمهم بوده وخوددارای شعبه هایی درجهان است.

      پژوهشگرکه سالهازحمت کشیده وجان خویش رانیزبه خطرانداخته،درپایان کتاب لیستی ازشخصیتهاوبنیادهای تابع وعضوکمیته ۳۰۰ رامعرفی کرده است.

        *بنیادسلطنتی امور بین المللی(RiiA)

    به ظاهریک نهادپژوهشی وتحقیقاتی است که درهمه امورجهانی اعم ازسیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی دخالت داردوخودبخشی ازدانشگاه ساسکس است.ودرشستشوی مغزی نیزپیشرفت زیادی دارد.(مترجم)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *