شنبه شب به پایگاه دکترشروین وکیلی رفتم،باچهره تازه ای درتاریخ نویسی ایران برخوردکردم.تالیفات ایشان زیادوبیش   از۸۰نسخه کتاب همراه بااخلاق خوب که ازویژگیهای وی می باشد.درحالیکه سن وی تنها۴۵ سال است.

              بااین ترتیب درتاریخ نویسی نوین ایران می توانیم تاریخ نویسی آبرومندگذشته امان راببینیم که داردتجدید می شود.اگرقومی به ماحمله نکندوآثارفرهنگی مارانسوزاند.بیادبیهقی افتادم.می گفت من آنچه که درست است بجای آرم.مادرکشورمان دکترزیادداریم،تادلتان بخواهد،اماازاین دکترهاکه دریک دانشگاه کشورخودمان تربیت شده،ونشانه ای ازپیشرفت فرهنگی وعلمی مااست،کم داریم.زیادی هارانیزبایدبه دبیرستان هافرستادکه انصافاجای آنان آنجا است ونه دردانشگاه.

              روش تاریخ نویسی دکتروکیلی دارای شعاع های وسیع وپهناورمی باشدووی درحال عبورازفضایی است که ازپیش بوجودآورده است وتادرآینده ازآن فضابرای پیشرفت کارخوداستفاده کند.وی ازپیش راه خودراروشن وبازکرده است.البته درمیان جوانان مورخ زمانمان تنهانیست،اماروش کارومسیرفعالیت خویش راازپیش تعیین نموده ومی توان چهره یک مورخ بزرگ رادرآینده کشورمان دید.

 

            برخی ازکارشناسان هنگام بررسی مسایل اجتماعی نهایت کندذهنی رابکار می برند.آقای مهرداددرویش پورهم ازآن جمله است.وی چندشب پیش به عنوان کارشناس جامعه شناسی وبرای مصاحبه دریکی ازتلویزیونهای فارسی زبان شرکت کردونبودآزادی همجنس بازی رادرکنارآزادیهای دیگرازنشانه های نبودآزادیهادرایران نام برد.این بسیارتاسف انگیز است که دنیای غرب چگونه افرادی راباتحصیلات بالا پرورش می دهدوآنگاه این چنین باالقاءمفهومی نادرست وزشت درفرهنگ وتفکربه انحطاط می کشاند.

         درهمجنس بازی نکته مثبتی وجودنداردوتنهاتباهی ودورشدن ازاصالت انسانی خودونیزمحروم کردن ستمگرانه زن ازبهره بردن ازغریزه جنسی وجوددارد.تنهادررابطه زناشویی باشرکت یک زن ویک مرداست که نیازهای جنسی انسان برآورده می شودوازلذت برخوردار میگردد.به  ادامه تولیدنسل می پردازدوعشق رااگرزمینه آن دراوباشدبیدارمی سازدوپرورش می دهد.درنتیجه به بهبودروابط بین مردوزن کمک می کند.امادررابطه ناشی ازهمجنس بازی چنین چیزی نیست.تنهایک عمل حیوانی انجام می گیرد.افرادی ماننددکترمهرداددرویش پوردرچنان گردابی ازغرب زدگی افتاده اندکه باوجودداشتن تحصیلات بالا توانایی درک درست این موضوع ساده راندارندودراظهارنظرهنگامی که به عادت  همجنس بازی می رسندبجای شناخت درست آن وعرضه به مردمی که گول مدرک تحصیلی آنان راخورده اند،باسرعت سقوط می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *