میراث ارزشمندشریعتی برای مردم ایران وجهان ونسل های آینده

                                        

دکتر علی شریعتی       شریعتی باپژوهشهاوسخنرانی های خودپوشش ایده ئولوژیک انقلاب ایران راتامین کرد.درحالیکه نمی توان نظریات تاریخی وجامعه شناسی وی راکنارگذاشت:یکی ازنظریات اونظریه هجرت است که تازمان وی برای هیچکس روشن نبودچراسرچشمه تاریخ اسلام هجرت شده ونه بعثت که به ظاهرمهمتراست.اوگفت عمرباراهنمایی امام علی این سرچشمه رابرای تاریخ اسلام تعیین کرد.زیرا،تمام تمدنهای بشری پس ازمهاجرت اقوام مربوطه به سرزمین جدیدبه وجودآمده است.این نظریه تنهایکی ازنظریه های آن آموزگارباهوش است.درنظریه استحمار،استحمارراعلت اصلی عقب افتادگی ملت هادانست.درحالیکه پیش ازآن استثمارواستبدادراعامل عقب ماندگی می دانستند،نظریه آگاهی واراده هم همینطور…           اگرتمام نظریات اوراکناربگذاریم تازه بایدبه مسئله جدیدی پاسخ دهیم که برای مامشکل است.شریعتی بنابه گفته یکی از نویسندگان:«ازیک راه سخت وناشناخته وبابیراهه های زیاد،راهی همواربرای عبورنسل زمان خودونسل های آینده بسوی اسلام ساخت».واین باعث استقبال بسیارمردم وبویژه نسل جوان گردید.ایجاداین راه برای شناخت تازه ای ازاسلام که برای نسل جوان قابل پذیرش هم باشد،راه زادوولدویروس کمونیسم رادرایران بست .وبه گفته نویسنده دیگری:«ازچهره هزاروچهارصدساله اسلام گردگیری کرد».شریعتی باپژوهشهاوسخنرانی های خودپوشش ایده ئولوژیک انقلاب ایران راتامین کرد.درحالیکه نمی توان نظریات تاریخی وجامعه شناسی وی راکنارگذاشت.میراث علمی وفرهنگی که شریعتی برای نسل های آینده بجای گذاشت بسیاروسیع وپیچیده شده است ونسل جدیدبایدبه آن بپردازد.شریعتی ازمردان بزرگی است که زاده شرایط اجتماعی عصرخودهستندوارزش آنان واهمیت کارآنها هرچه که ازمرگشان بگذردنمایان ترمی شود.مردی که همزمان که دردانش پژوهی دارای خلاقیت بسیاربود،درتاریخ سازی نقشی بزرگ وشکل دهی زیادداشته است.بدون آنکه مسؤلیتی داشته باشد،درهردوزمینه برجسته ومهم بود.امروزنظریات شریعتی به تنهایی بخشی بزرگ ازفرهنگ وتاریخ معاصرایران است. اندیشه های اوبافرهنگ ایرانی اسلامی ماآمیخته  شده است.اوجوانانی راکه مفاسدوارداتی تمدن غرب ومفاسدی که ازقرنهاپیش اقوام مهاجم به ایران آورده بودند،تهدیدمی کرد،بسوی اسلام وانقلاب هدایت کردودرعین اعتقادبه آزادی بیان وگفتگو،راههای ایدولوٰٰٰٰٰٰٰژیهای مخالف رابست وآنهاهم کاری نمی توانستند کرد.این راطرفداران چپ درپیش ازانقلاب می دانستندولی مجبوربه تحمل بودند.رژیم شاهی هم دیرمتوجه زیان فعالیتهای اوبرای بقا ی خودشداماهنگامی جلوی اوراگرفت که دیگردیرشده بود. چنان میراثی رابایک زیست ۴۴ ساله گذاشت ورفت.واگرسیگارنبودمیراث اوبمراتب بیشتروپربارترمی بود.سیگارکه بزرگترین دشمن اوبود،عمروی راکوتاه کردوایران راازادامه زیست یک نبوغ خلاق محروم ساخت.

 

             

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *