کهنه پرستی طالبان

خلیج فارسکهنه پرستی ازسروروی طالبان می بارد.پوشاکی که می پوشندمربوط به دست کم یک هزاروپانصدسال پیش وجلوتراست. وزیران آنهارهبران مذهبی ای هستندکه تحصیلات جدیدندارندوبایدعلوم سیاسی واقتصادوروانشناسی وریاضی خوانده باشند.آنهامی خواهندجامعه راازطریق اسلام ساخت خودشان جلوببرندوالبته نخواهندتوانست.سرووضعی شبیه به گدایان دارنداماخودشان متوجه نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.