خانم میترااستاددوبارازدواج کردوهردوبارباشوهران خوداختلاف وناسازگاری داشت.حالاتمام کاسه کوزه هارابسردکترنجفی شوهردوم اومی شکنند.لابد،برای اینکه مرداست یاهفت تیردردست اوبودویااصلااینطورنبود.درصورتی که پدرزن  ومادرزن وی هم بایدجواب بدهندکه چرادخترخودراچنین حرف نشنوتربیت کرده اندکه ناسازگارولجبازدرآمد.وچرادارای یک شخصیت ناسازگارشدکه نتوانست بادوشوهرسازش داشته باشد.درهردوباردواج خودناسازگاری داشت.امکان داردیکی ازشوهران وی خوب نبوده است ولی هنگامی که بادوشوهرناسازگاری داشته است بایدبوجودیک انگیزه اختلاف برانگیزدردرون خودوی پی برد.به چهره این خانم درعکسهاکه نگاه کنید،همیشه کوشش کرده است تاچهره طبیعی خویش رابارنگ وروغن مالی بپوشاندودرواقع ازدیدبیننده عکس پنهان سازد.ازدکترنجفی انتظارمی رفت باآنهمه سن درازدواج دوم دراتنخاب همسراشتباه نکنداما،کردواینهم نتیجه اش. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *