نخست وزیراسراییل پس ازسه بارخلاف وهربارشکایت وواکنش دادگستری وافزوده شدن به پرونده ها،هنوزرای دادگاههابه پرونده های متعدداوداده نشده است.

                     چیزی شبیه به خلافکاریهای آقای دونالدترامپ پیش ازانتخابات آمریکاوندادن مالیات باوجودداشتن تابعیت کشورآمریکاکه درآن کشوراین کارخلافکاری بزرگی است.اماحتاپول مالیات نداده به دولت رابرنگردانده است.این امربویژه ازآن جهت مهم وجالب است که ایشان رئیس جمهورمشغول بکارآمریکا می باشدنه یک فرد عادی وبایدنمونه باشد.

                    درعربستان دردانه ای به نام محمدبن سلمان دستورکشتن مردی مخالف خودرا دادوجسدوی راتکه تکه کرده وازسفارت عربستان درترکیه بیرون بردندوآشکارنیست کجاهاپنهان کرده اند.درحالیکه سیصدهزارسندازاین حادثه وجودداردودردستگاهای اداری کشورآمریکاذخیره کرده اند.روزنامه ها نوشته اندبیش از ۳۰۰۰۰۰هزارسنددرباره واقعه کشتن جمال قاشچی منتقدبن سلمان دردستگاههای اداری آمریکاجمع آوری شده که تاکنون دستوری ازطرف دونالدترامپ برای استفاده ازآن اسناد نرسیده است.اگربرای یکی ازفرزندان آقای ترامپ ویادامادوی چنین اتفاقی می افتاد،بازهم اینهمه کندکاری  بکارمی رفت؟  

                  دراین مواردصدوررای برای پرونده هارابه عقب می اندازندتاباگذشت زمان مساله منتفی شود.ویاازشدت آن کاسته گردد.ومتهمین واقعه ازگردابی که درآن افتاده اند،رهایی یابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.