نزدیک به یک سال است تعدادزیادی ازاعضای شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه مازندران دریک نامه ازهیئت مدیره درخواست کرده اندتاسودسهام آنان راپرداخت کند.ولی هیئت مدیره این کاررانکردوبامجمع های عمومی درخواست شده نیزهمکاری نکرده است.اما،هیئت مدیره اظهارفقرونداری هم می کندوتورم فعلی کشوررادلیل می آورد.درصورتی که خودسقف مبلغ لازم برای عضویت راتعیین کرده که میزان آن یک میلیون وهفتصدهزارریال است.بنابراین بقیه پول سهامداران راکه ازمیزان سقف کم وجدامی شود،بایدبه اعضاءپرداخت  کند.

         درحالیکه مبلغ دویست وپنجاه میلیون تومان بعلت خریدهای نسیه دانشگاه درسالهای گذشته،ازدانشگاه مازندران هنوزبستانکارمی باشد.این مبلغ بیشتر بوده وبخشی به نعاونی پرداخت شده است.رئیس هیئت مدیره درموردمبلغ بستانکاری اعضاءبابت سودسهام هربارمبلغی رامطرح می کندکه بامبلغ دفعات پیش تفاوت  دارد.

             این سودطبق اساسنامه به اعضاء تعلق داردواینهمه پایداری هیئت مدیره درندادن سودبه صاحبان سهام باوجودنظروتاکیداساسنامه این پرسش رابوجودمی آوردکه آیاآن هیئت خودرانماینده اعضاء می داندویاارباب آنان.

             می تواندبتدریج هم شده طلب های آنهاراپرداخت کندودرصورت کم آمدن پول ،پس ازگرفتن ۲۵۰میلیون تومان طلبکاری تعاونی مصرف ازدانشگاه، به آسانی طلب های بقیه اعضاءرا هم پرداخت کندودرسالهای آتی هرسال باپرداخت سودسهام آن سال،این مشکل سی وپنج ساله حل وروتین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *