آیامی دانیدنام واقعی خانواده پهلوی چه می باشد؟

              می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندباقربانی کردن تاریخ درزیرپای سیاست به میهن خویش خدمتی انجام دهند،واقعه ای رابگویم:

                 رضاخان پالانی درآستانه رسیدن به پادشاهی مردی به نام محمودپهلوی راوادارکردتاواژه پهلوی راازروی نام خویش برداردوآن رابه خوداختصاص داد.محمودپهلوی یکی ازبهترین پژوهشگران سیاسی اواخردوره قاجاروابتدای دوره پهلوی بوده است .وی دارای یک تالیف هشت جلدی به نام «تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن نوزدهم» بودولی مجبورشدبه غصب نام خانوادگی خودتن دردهد.نام اوعوض شدوشدمحمودمحمود.ورضاپالانی آزمندوپرطمع نیزشدرضاپهلوی.به این ترتیب باغصب یک نام تاریخی که درآن بارفرهنگی وملی ژرفی نهفته است صاحب اصلی نام خانوادگی شدمحمودومحروم ازحق خودوغاصب هم شدپهلوی.

          اکنون فرح دیباعروس رضاپالانی که ازبردن نام خانواده خویش خودداری می کندوآن رابرای خودکوچک می داند،وی واطرافیانش ازنام غصبی پهلوی استفاده وفخرفروشی می کنند.ومردم ایران نیزنمی دانندکه چنین نامی رااین خانواده آبرومندازکجاآورده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.