تلاشگری برای شناساندن راههای خودشناسی

                       

 

 

 

                   

                     روز جمعه ۶/۲/۹۸که برای دیدن نمایشگاه جهانی کتاب سال ایران درتهران رفتم.درغرفه ای که  کتابهای محمدجعفرمصفاراعرضه می کردند،درباره اوپرسیدم.دسنیاروهمکاروی خانم رضوی گفتندمرده است.ناراحت شدم.گرچه هیچگاه اوراندیده بودم .ولی ازطریق آثاروی بویژه آثاری که ازکارن هورنای وکریشنامورتی ترجمه کرده بود،خودشناسی می کردم واورا می شناختم.

  اگرکسی درزندگی انسان تقشی داشته با رفتن وی جای خالی اورا احساس می کند.محمدجعفرمصفاکتابهای کارن هورنای وجیدوکریشنامورتی راترجمه می کردودرباره مطالب آنهاتوضیح میداد.برای معرفی آن آثار جلسه می گذاشت ونیزمصاحبه می نمود.درواقع شاگردودنباله روابراهیم خواجه نوری درروانکاوی وخودکاوی بودکه نخستین ترجمه راازهورنای اوارائه کردودرمعرفی مکتب هورنای بصورت آماتورعمل نمود.یک کتاب جیبی نیزبرای خودکاوی تالیف ومنتشرکرد.درصورتی که اینکاردردرجه نخست ازوظایف استادان دانشگاه است که مکتب هارابه مردم ایران معرفی نمایند.ولی این مکتب رادرایران خواجه نوری معرفی کردوچون روانکاوی مکتب هورنای بوده است ساده تروروشنتربودونظریات آن نیزازنظردرمانی درست ترازنظریات فرویدبوده است.محمدجعفرمصفادنباله رواوشد.واین کارراادامه دادوبرای راهنمایی خودکاوان درپیچ وخم خودکاوی،کتابی راهنما به نام« انسان گمشده و شناخت »نیزنوشت.تااینکه سفربه هندوستان برای وی پیش آمدوبامکتب خودشناسی جیدوکریشنامورتی آشناگردیدواین روش عرفانی رابرای خودشناسی بجای خودکاوی گذاشت.درواقع به تاثیرخودکاوی دردانش روانکاوی ودررساندن شخص خودکاوبه نتیجه نهایی شک کردوبه جریان تجزیه وتحلیل آنطورکه کارن هورنای می گفت بی اعتقادشدواین کاررادررسیدن به نتیجه نهایی که رهایی نامیده می شودبی فایده می دانست.البته خودکریشنامورتی باوجودانکارنقش تجزیه وتحلیل درچندجاازآثارخوددوباره به سودتجزیه وتحلیل نظرداده است.بنابراین کریشنامورتی نتوانست باروش تجزیه وتحلیل برای همیشه ترک رابطه وخدانگهدارنماید.درجاههای گوناگون به پشت سرخودمی نگریست وبااین روش تجدیددیدارمی کرد.وسودمندی آن راقبول داشت.این ضدونقیض گویی درتمام عمربرای کریشنامورتی وبه پیروی ازاوبرای مصفانیزماند.

                کتابهای مصفافروش زیادی داشت .کسانی هم که می خواستند کتابهای اوراتنهابرای مطالعه بخوانند،برای این منظورمی خریدندومطالعه می کردند.

            ترجمه هاوفعالیت های وی درخودکاوی وخودشناسی فضای خودشناسی رادرایران بازترکرد.درباره خودکاوی کتابی نیزبه نام انسان گمشده وشناخت نگاشت.شایدانتظارنداشت سفزی به هندوستان مسیرکاراوراعوض کند.که البته پس ازروی آوردن به آثارکریشنامورتی دیگرخودکاوی راقبول نداشت.کتابی رانیزکه درخودکاوی نوشته بود،تجدید چاپ نکرد.امابازکتابهای دیگرترجمه کرده ازکارن هورنای را تجدیدچاپ می کرد ودرجلساتی که می گذاشت توضیح می داد.

             محمدجعفر مصفابزرگترین نقش رادرایران درمعرفی مکتب خودشناسی عرفانی کریشنامورتی داشت.واوبودکه آن مردفرزانه رابه مردم ایران معرفی کرد.پیش ازترجمه های اوهیچکس اطلاع کافی ازنظریات مورتی نداشت.امااطلاع ناقص داشتندووی راعضویک سازمان فراماسونری می دانستند.درکشورمانظریات واندیشه های مورتی رابخشی ازمکتب فراماسونری می دانستندکه آن مکتب بعلت سوءاستفاده غربیان جنبه سیاسی هم داشت.مصفاباتوضیحات خودکریشنامورتی رابعنوان یک نظریه پردازمستقل درخودشناسی معرفی کردونه رهرومنافع استعمارگران فراماسون.ایرادهایی نیزدرفعالیت اودرروانکاوی وهم درخودشناسی وجودداردوآن این است که می گفت ازراه خودکاوی رسیدن به مرحله نهایی امکانپذیرنیست وشمااگردرهمه عمرتان تجزیه وتحلیل کنید،مانندکسی هستید که دارددورسرخودمی چرخدوبه نتیج نهایی نخواهدرسید.امااین نظری بودکه ازگفته هاونوشته های کریشنامورتی گرفته بود.وامااین نکته ازنظراینجانب تقلیدصرف بود.زیراکسانی که بااستفاده ازروش روانکاوی وبااستفاده ازمکتب روانکاوی هورنای به خودکاوی پرداخته اند،طبق گواهی خودهورنای وشاگردان ایرانی اوازجمله ابراهیم خواجه نوری توانسته انددرمرحله ای ازخودکاوی بویژه باجهش به یک نتیجه که همان رهایی است دست یابندو تعدادزیادی ازخودکاوان به این نتیجه بدست آورده خوداشاره کرده اند.

  طبق گواهی خودهورنای وشاگردان ایرانی اوعده زیادی توانسته انددرمرحله ای ازخودکاوی بویژه باجهش به یک نتیجه نهایی دست پیداکنندکه رهایی نامیده می شود.بهرصورت هم خودکاوی هورنای وهم خودشناسی کریشنامورتی نعمتی بودکه بااستفاده اززحمت های بسیارتعدادی ازایرانیان دانش دوست ودلسوزبرای ایرانیان ازجمله محمدجعفرمصفادرایران رواج پیداکردوجزیی ازدانش وفرهنگ ملی ایرانیان شدوفرهنگ ودانش کشورمارا در خود شناسی پربارترنمود.

7 نظر در “تلاشگری برای شناساندن راههای خودشناسی

  1. Dear manager/s of varesha.ir

    I enjoy browsing through your website and even have it bookmarked.

    I would like to contribute by submitting a free guest post. I have a few topics in mind that are closely related to your website’s content. If you are open for collaboration, do let me know so I can get them forwarded to you.

    Kind Regards,
    Emily.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *