غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

 

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به درخواست مستقیم یاغیرمستقیم اوجواب منفی دادند.ومطابق میل وی رفتارنکردندنیز.ولی آن دوشبکه حاضربه همکاری باوی دریک کارخلاف نشدند.وزیانهای چندی رابرتن دادن به همکاری باوی ترجیح دادند.همچنانکه معاون وی مایک پنس حاضرنشدبایک کارغیرقانونی آبروی خودراببردوتااوراراضی داشته باشد.گویندحتامایک پنس رابه مرگ هم تهدیدکرد.

رفتاراوباکنگره نیزدرهمین راستابود.وطرفداران وی نیروهای دولتی راکه دراطراف کنگره بودندموردحمله قراردادند.حالا می گویددرمراسم ریاست جمهوری شرکت می کند.دوپایش رانیزدریک کفش کرده است که درانتخابات تقلب شده وحق اوراخورده اند.درصورتی که برای رای گیری هرشهری دوبارشمارش آراشده است.انگاریک پستی وجودداشت که پدرش برای وی به ارث گذاشت وحزب مخالف واعضایشان ازاوگرفته ودردست خودگرفتندونمی دهند.ازاین جهت ازآنان دلخورمی باشد.کارهایی شبیه به کارهای بچه ننه هاانجام می دهد،که هرچه را خواست بایددراختیاراوقرارگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *