پزشک بیمه گرمی گویدبایدسندپاتولوژی درپرونده باشدتاپول آن ازطرف بیمه  به بیمارپرداخت شود.ولی دادستان نظام پزشکی بابل وهمکارکارشناس اومی گویندنیازبه سندپاتولوژی نیست وبعدهااگرعارضه ای پیش آمدمی توان بررسی کردتاپی بردکه آن توده چه بوده است.بدون آنکه بگویندپول جراحی بایدازجیب چه کسی پرداخت شود.وباین ترتیب زیان مادی آن رابایدبیماربعهده گیرد.

                     بهترنیست اصلاخلاف های پزشکان برای رسیدگی به شکایت های مردم مانندگذشته های دوربه عهده دادگستری باشدتابدون وابستگی هاورودربایستی هاتوسط قضات دادگستری رسیدگی شود.

                    هنوزپزشکی مابه آنجا نرسیده است که بتواندمسایل خردوریزراحل کندومخارج رابعهده بیمارنگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *