علت اصلی فشاردونالدبرای گفتگوی سیاسی

وضع نابسامان  گفتگوهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نشان ازچیرگی پول وثروت برشایستگی ومدیریت وتحصیلات بالادارد.

دونالدترامپ داردتمام عقده های عقب ماندگی درکسب رای هارابسرملت ایران منعکس می کند.

 

              دونالدتراپ خودمی داندبرای چه اصراردارددولت ایران بااوواردگفتگوی سیاسی شود.ومی دانددرصورت اصرارهم بااوگفتگونخواهدکرد.زیرااصراربرای گفتگوبرای گرفتن امتیازسیاسی است.تاازآن راه درانتخابات رای بیشتری بیاورد.امامردم ایران نیزهمچنان دچارفقریشتروبیماری بیشترخواهندشد.بااین حال براصرارخودبرای گفتگوادامه می دهد.اصراردونالدبرای چهارسال ریاست جمهوری بیشتراست.نه بخاطرمنافع کشورآمریکاآنطورکه خودترامپ ادعامی کند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.