پوشش

گفتاورد

uploads/2018/06/art50-1.jpg             انسان موجودی است که بالباس شناخته میشودونه بابرهنگی برخلاف حیوانات بویژه درموردجنس زن که زیبایی وجاذبه جنسی اوبسیاربیش ترازمرداست.یکی ازمهمترین وجه تمایزانسان باحیوان همین داشتن پوشش است.حال چگونه است که افرادی برای اثبات متمدن بودن وامروزی بودن خودازبرهنگی آنهم همراه بابی عفتی هواداری می کنند.نشان دادن نقاط حساس بدن راکه غریزه جنسی بیننده راتحریک می کندنمیتوان نشانه ای ازداشتن تمدن معرفی کرد.اگردرکشوری حجاب رابردارندوبالای زانووسروسینه زنان آشکارباشدبهتراست یابدترمی شود؟اگریک نفربایک دیدبی طرف وبی غرض نگاه کندخواهدگفت بدترمی شودوبه همان ترتیب خواهدبودکه دردوره غارنشینی انسان یاکمی پس ازآن بوده است. ادامه‌

تبریک نوروزی

تبریک نوروزی

رسیدن سال نوونوروزعزیزوبیدارشدن طبیعت رابه

هم میهنان وخوانندگان تارنمای وارش تبریک وشادباش می‌گوییم.

                                                                                     تارنمای وارش

هنر مانوی

 

 هانس یواخیم کلیم کایت

برگردان :دکترابوالقاسم اسماعیل پور

ویراست جدید                    ۱۳۸۴

افزوده های تازه وتصویرهای رنگی

هنرهای یافت شده درچین- تورفان

سرگذشت یک دین ایرانی که بیش ازهردینی به هنراهمیت می داد

بخشی ازپیش گفتاربرگردان کننده درچاپ دوم: ادامه‌

آیا ویکی پدیا یک دانشنامه است؟

              آیاویکی پدیایک دانشنامه است؟آیابزبانی دیگرویکی پدیایک دانشنامه یابه زبان عرب یک دائرت المعارف واقعی است؟ویایک نوع شبه دانشنامه می باشد.درحالیکه این دانشنامه آزاد!درواقع اعتبارعلمی نداردچون استحکام ومحتوای دانشنامه های کتابی راندارد.زیرا،درآنجادانشمندانی شناخته شده وبسیارماهربرای مدتی طولانی روی مطالبی که تاریخی شده اندکارکرده اند.مسئولین دانشنامه های معروف برای پژوهشهای علمی ونوشتن دانشنامه خودافرادشناخته شده ومطمئن ازنظرعلمی راجستجووپس ازپیداکردن وانتخاب آنهانوشتن مقاله هارابه آنان واگذارمی نمایند.بااین پیشگفتارمی توان پی بردنامی که روی مطالب ویکی پدیا گذاشته اندنام مناسبی نیست وبه یک نام جامع ورسانیازداردتا مفهوم آن رابرساندوچیزی ماننداطلاعات عمومی است.ویکی بااین نام وبااین روش داده های علمی وتاریخی راکم ارزش کرده است. ادامه‌

اختر چرخ ادب پروین

            پروین اعتصامی درسال ۱۲۸۰هجری خورشیدی به دنیا آمده ودرایران بزرگترین زن شاعراین کشورشناخته شده است.پروین ازاندیشههای بلندوحکیمانه برخورداربودوازاین جهت می توان اورادرکناراندیشمندان مردایرانی قرارداد.وباوجودیکه امروزعده ای وی رادارای زندگی وافکارتنگ ومحدودمی دانند،اماشعرهای اودلنشین وپندآموزوحکیمانه می باشد.وی دراشعارخویش همیشه بدنبال پیداکردن علت مسائل ومشکلات اجتماعی بود.به نظرمی رسداگردارای تحصیلاتی درحدواندازه حافظ ومولوی ونظامی گنجوی بوددرشعروادب پارسی نیزدرریف همان شاعران بزرگ مردقرارمی گرفت. ادامه‌

بدست آوردن جایگاه بالا،بدون شناخت و تجربه

 

 

 

 

            هیچکس تاکنون ندانسته است دکترایرج فاضل بچه اردستان وپزشک جراحی که توانست درآمریکاادامه تحصیل دهدوپسادکترای خودرادرقلب وعروق بگیردچراوچگونه برای وزارت علوم انتخاب شد.درحالیکه خودنیزگمان نمی بردروزی وزیرعلوم،تحقیقات وفن آوری ایران شود.زیرا،تاآن زمان هیچ جایگاه ومرتبه ودرنتیجه تجربه مدیریت نداشته است وآشکارمیباشدکه کسی نمی تواندبدون داشتن هیچ تجربه وشناختی درگذشته خود،ناگهان بایک پرش درنوک یک وزارتخانه چون وزارت علوم باآن همه مشکلات پس ازانقلاب ووجوددانشگاههاورقابت های زیادبنشیند.دروزارتخانه ای که دانشمندان ومدیران بسیاری بویژه درعلوم انسانی مشغولندوبه یک آرزوی دورودست نیافتنی دست یابد.ولوبعدامرتکب اشتباهاتی شودکه درسرنوشت وهدفهای دانشگاهیان وآموزش عالی کشورموثرباشد.البته این امرچندان مهم هم نیست.بلکه مهم رسیدن به آن آرزواست.بویژه به وزارتخانه ای برودکه درآن کارشناسی یاتخصص ندارد.تاآن زمان وی تنها بعنوان یک جراح شناخته می شدولی ایرج فاضل این کارراکرد: ادامه‌

به نام خداوند شادی آفرین

بابلسر،آب انبار ساخته شده در پیش از جنگ جهانی دوم.«تارنمای وارش»سال نو ۱۳۹۶رابه خوانندگان تارنمای وارش وبه هم میهنان عزیزو

دوستداران نوروزتبریک می گوییم ودرسال نوبرای همه آرزوی تلاش

و پیروزی بیش ترداریم.         تارنمای وارش