تبریک

                رسیدن سال ۱۳۹۷خورشیدی ،یادگارهزاران ساله نیاگان مابابرکت فراوان رابه هم میهنان

عزیزوخوانندگان گرامی ودوسداران نوروزتبریک می گوییم.

                                                                                تارنمای وارش

                                

ناسپاسی

      

          یک فیلسوف ایرانی درموردکارنامه زندگی مریم میرزاخانی ریاضی دان جوان اظهارنظری کرده وگفته است:مریم میرزاخانی چهل سال عمرنکردبلکه چهارصدسال!عمرکرد.آیابایددرموردکارنامه زندگی دانشی مردانی چون بوریحان بیرونی،بوعلی سیناوخواجه نصیرالدین توسی هم همین نوع داوری راکردویاتنهادرمورداین خانم میهن گریزکه مرگ نابهنگامش احساسات ماراتحریک کرده است این جورداوری کنیم.ونگفته اندکه چگونه به اوحق دادندکه پس ازآنهمه تلاشهاومخارجی که کشورزادگاهش برای وی انجام داده وپس ازپشتیبانی وزحمت های بسیاری که برای اوکشیدند،وفرستادن به دانشگاه صنعتی شریف وآموزش برای دریافت دومدال علمی طلادررقابت بادانشجویان کشورهای دیگر،همه راندیده گرفت وپررونق ترین کشوردنیارابرای کاروزندگی کردن انتخاب کردو یک مرد غیر ایرانی راهم برای ازدواج و       زندگی مشترک ترجیح داد.درحالیکه هیچ مانعی برای برگشتن وی وجودنداشت.برعکس ازاودرخواست نیزمی شدبرگرددوجامعه علمی کشورازبرگشتنش خوشحال هم می شدند.امازندگی درآمریکاوتدریس دریکی ازدانشگاههای معروف جهان راکه قبلادرگرفتن مدال علمی ازوی ودانشگاهش درایران عقب مانده بودندبربرگشتن به میهن کهنسال وتمدن خیزوکاروزندگی درکنارهم میهنان برتری داد.اگرانگیزه این کارجاه طلبی نبوده پس چه بوده است.زندگی دریک کشورتوسعه یافته وکاردریک دانشگاه معروف. بعدهاازکشورایران ترک تابعیت کرد. . ادامه‌

تراست مغزهای امپراتوری

               

  

   

 

 

        

   

              بگفته یکی ازنویسندگان کتاب پژوهشی ای که دردست بررسی دارید:دیروزدرمحله ایست لندن دریک گردهمایی بیکاران شرکت کردم.درراه بازگشت به خانه درباره این صحنه فکرکردم.وبیش ازهمیشه درباره اهمیت امپریالیسم قانع شدم.امپراتوری همیشه راه حلی برای حل مسئله نان است. ادامه‌

پوشش

گفتاورد

uploads/2018/06/art50-1.jpg             انسان موجودی است که بالباس شناخته میشودونه بابرهنگی برخلاف حیوانات بویژه درموردجنس زن که زیبایی وجاذبه جنسی اوبسیاربیش ترازمرداست.یکی ازمهمترین وجه تمایزانسان باحیوان همین داشتن پوشش است.حال چگونه است که افرادی برای اثبات متمدن بودن وامروزی بودن خودازبرهنگی آنهم همراه بابی عفتی هواداری می کنند.نشان دادن نقاط حساس بدن راکه غریزه جنسی بیننده راتحریک می کندنمیتوان نشانه ای ازداشتن تمدن معرفی کرد.اگردرکشوری حجاب رابردارندوبالای زانووسروسینه زنان آشکارباشدبهتراست یابدترمی شود؟اگریک نفربایک دیدبی طرف وبی غرض نگاه کندخواهدگفت بدترمی شودوبه همان ترتیب خواهدبودکه دردوره غارنشینی انسان یاکمی پس ازآن بوده است. ادامه‌

تبریک نوروزی

تبریک نوروزی

رسیدن سال نوونوروزعزیزوبیدارشدن طبیعت رابه

هم میهنان وخوانندگان تارنمای وارش تبریک وشادباش می‌گوییم.

                                                                                     تارنمای وارش

هنر مانوی

 

 هانس یواخیم کلیم کایت

برگردان :دکترابوالقاسم اسماعیل پور

ویراست جدید                    ۱۳۸۴

افزوده های تازه وتصویرهای رنگی

هنرهای یافت شده درچین- تورفان

سرگذشت یک دین ایرانی که بیش ازهردینی به هنراهمیت می داد

بخشی ازپیش گفتاربرگردان کننده درچاپ دوم: ادامه‌