درباره حسين آريازند

در« زیستنامه»نوشته ام.

قیام پنجشیر

خلیج فارس

قیام پنجشیربرای مخالفت بایعجوج ومعجوج زمان ماافزودن روحی تازه برمردم ستم کشیده افغانستان بوده است که تاکنون هم ادامه دارد.ودست آن قوم جنایتکارخط گیرنده ازآمریکاوژنرالهای آزمندپاکستانی نتوانسته است آن راازمیان بردارد.قیام کنندگان دره پنجشیربرگی تازه برصفحات تاریخ مردم افغانستان افزوده اند.درود

حکومت اسلامی خود ساخته

خلیج فارسحکومت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست.مردم افغان خودحکومتی برپایه قانون تصویب شده بوسیله مردم دارند.حکومت آنها تنهاحکومتی حودساخته یک گروه مسلح است که بااسلحه خودرابرمردم این کشورچیره کرده است.این صحبتهایی که ازحکومت می کنندپذیرفتنی نیست.بااین حکومت من درآوردی می خواهندمردم افغانستان رامجبوربه اطاعت ازخودکنند.

آثار رافت اسلامی طالبان روی صورت زنان افغانی

خلیج فارس

این روزهادیدن سروصورت زخمی خواهران افغانی درتلویزیون یک چیزعادی است.این نتیجه کشورداری اسلامی گروهی است که سالهابرای بدست گرفتن قدرت تلاش کردندوحالابرای تحمل تظاهرات زنان نیازبه کتک زدن وشلاق زدن دارند.روزگاری سعدی شیرازی گفته است :

                                قرآن برین نمط تو خوانی

                                ببری رونق مسلمانی

سنت طالبان سازی درارتش پاکستان

خلیج فارس

ارتش پاکستان وسران آن درفرقه سازی مشهورهستند.چندشب پیش که طالبان پاکستان دردره پنجشیرتلفات زیادی دادند،بالگردهای پاکستان  که تعدادآنهارا۲۷ فروندهم گفته اند،مردم وجنگجویان مدافع این دره راهدف قراردادندواین حملات سبب شدتاکاردفاع ازمنطقه پنجشیرزادگاه احمدشاه مسعودمعروف به شیر پنجشیر،مشکل شودوکارمتجاوزین یعنی طالبان پاکستانی نیزمشکل گرددوچون توان دفاع ازخویش رادربرابرجنگجویان دشمن افغانی نداشتند،ارتش پاکستان نیزبه ناچارسلاحهای سنگین علیه آنان بکاربردند.ومدافعین دره نیزنتوانستنددره پنجشیررادردست خویش نگهدارند.وسازمان جاسوسی ارتش کشورمتجاوزباکستان برای درهم شکستن مقاومت مردم ازپهباداستفاده کردکه تلفات بسیاری رابهمراه داشت.  

مسئله اینجااست چگونه قوانین بین المللی اجازه می دهدطالبان پاکستان واردیک کشوردیگرشوندوبزیان حق حاکمیت آن بجنگند.و نظامیان پاکستان هم ناجوانمردانه وباسلاحهای سنگین چون بالگردوتیرباروتوپهای آن به سوی میهن پرستان پنجشیروافغانستان  تیراندازی کنند.درتظاهراتی که پس ازآن شب خونین انجام شد،درداخل وخارج پاکستان ،همواره شعارهای مرگ برپاکستان هم در کنارشعارهای دیگرشنیده شده است.چقدرخوب بودمی گفتندمرگ برسران ارتش پاکستان.

حکومت طالبان رابرسمیت نشناسید.

خلیج فارس

افغانستان قانون اساسی داردوبرپایه این قانون ،کشوربایددردست کسانی باشدکه ازمردم آن رای گرفته اند.حال چگونه طالبان که درانتخابات شرکت نکرده است می تواندحکومت تشکیل دهدوبه تشخیص خودهرکه راخواست بکشدیاشلاق بزندویااززادگاه خویش اخراج نماید.ووظیفه مردم بداندازدستورات آنهااطاعت نمایند.گفتگوی پیش ازحمله طالبان نشان دهنده آن است که به نحوی ازآن قوم زورگو دعوت شده است.کشورهایی ازحکومت نامشروع طالبان صحبت  می کنندکه مدعی دموکراسی هستند.این حکومت ظالمانه رابرسمیت نشناسیدوگرنه ازامروز میلیونهانفرازمردم افغانستان هرروزبدون داشتن امیدبه زندگی وروحیه وزنان بدون داشتن امنیت اجتماعی وشغلی صبح رابه شب می رسانند.

افتادن خیاط درکوزه

خلیج فارس

طالبان هنگام پیشروی دردره پنجشیرمتوجه تظاهربه عقب نشینی نیروهای مقاومت نشدندودرجایی تنگ نیروهای احمدمسعودبه آنهاحمله وتلفات زیادی واردکردند.به گفته یک منبع خبری ۸۰۰ نفرکشته ویک هزارنفراسیردادند.