شگفتیهای چای سبز

              برگ سبزچای دربردارنده آنتی اکسیدان،ای-جی- سی-جی(EGCG) است که یکصدبرابربیشترازویتامین سی(C)وبیست وپنج برابربیشترازویتامین ای (درحمایت ازسلولهاودی-ان-آ(DNA)بدن موثربوده وازتخریب آنهاجلوگیری میکند.ضدسرطان وسکته می باشد.درتنظیم قندخون مؤثراست.سبب کاهش فشارخون می شود.تاثیرمثبتی برقلب وعروق وترشحات گوارشی دارد.بعلت دارابودن فلوئورغنی سبب افزایش مقاومت دندانهادربرابرپوسیدگی می شود.برای رفع چین وچروک پوست سودمنداست.انرژی زااست وازخستگی فکری وبدنی درانسان می کاهد.سبب بهبودچشمگیربیماری فراموشی (آلزایمر)درسنین بالامیشودواگرمیخواهیدلاغرشویدچای سبزبخورید.

                  روش دم کردن چای سبز:

             برای تهیه هرفنجان چای،یک قاشق مرباخوری چای سبزدریک قوری تمیزبریزید،سپس آب جوش بآن بیافزاییدواجازه دهیدچای بمدت ۳تا۵دقیقه دورازحرارت دم بکشد.

                 کوشش کنیدچای سبزی که مصرف میکنیدباتلاش کارگران هم میهن ماتهیه شده باشد.